Última modificació: 14/04/2016 | Font: Registre General

El Registre General

Per tal de regular el funcionament del Registre General de la Universitat Jaume I i d'adequar-lo al marc normatiu general, es va aprovar el Reglament pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions a la Universitat Jaume I, així com l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals, i el règim del Registre General. (Aprovat en la sessió número 39 de la Junta de Govern del dia 6 de febrer de 2002), d'ara endavant, Reglament de Registre de l'UJI.

Les funcions del Registre les regulen els articles 8 i 9 del citat Reglament:

Article 8

Les funcions del Registre són:

  1. La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a qualsevol òrgan de la Universitat o a altres administracions públiques.
  2. L'expedició del rebut de la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.
  3. L'anotació d'assentaments d'entrada o d'eixida de les sol·licituds, escrits i comunicacions. Aquesta anotació s'ha de fer en suport informàtic.
  4. La tramesa de sol·licituds, escrits i comunicacions a les persones, òrgans o unitats destinatàries; d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  5. L'expedició de còpies segellades dels documents originals que els ciutadans hagen d'aportar juntament amb una sol·licitud, escrit o comunicació, així com el registre de la dita expedició.
  6. La realització de confrontaments de documents originals aportats pels interessats i l'expedició de les còpies compulsades als òrgans destinataris.

Article 9

  1. Aquestes funcions les ha de realitzar el Registre General de la Universitat Jaume I. A més, la Secretaria General pot autoritzar l'existència d'oficines de registre auxiliars i delimitar-ne l'àmbit d'actuació.
  2. Els registres auxiliars tenen accés al sistema informàtic de registre, en el qual han de realitzar els assentaments d'entrada o d'eixida, i s'hi ha d'establir una única numeració correlativa dels assentaments, en funció de l'ordre temporal de recepció o d'eixida. A més, han de trametre una còpia de les sol·licituds, escrits i comunicacions de la totalitat dels assentaments que facen a l'oficina de Registre General.
  3. Correspon al Registre General exercir les funcions de constància i certificació en els supòsits de litigis, discrepàncies o dubtes al voltant de la recepció o tramesa de sol·licituds, escrits i comunicacions.

 

 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16