UJI

Reservori 2018

Última modificació: 03/05/2019 | Font: OTOP
  • El nou perfil de gestió energètica incorpora un apartat que recull els consums i costos energètics del mes anterior i de tots els mesos de l'any en curs. Un altre apartat recull l'evolució anual, tant dels consums com dels costos energètics, i els compara amb els dels anys anteriors. Un tercer apartat recull els informes anuals que elabora l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de tota la gestió energètica realitzada al llarg de l'any. La informació dels dos primers apartats s'obté de l'aplicació informàtica Siemens Navigator que recull i analitza els consums i costos energètics de tots els comptadors de la Universitat, tant els principals, com els de cadascun dels edificis, la qual cosa permet realitzar un seguiment detallat d'aquests.

  • El desembre de 2017 s'ha substituït la refrigeradora de l'edifici d'Investigació I per una altra de molt alta eficiència de 379 kW. La nova refrigeradora és un 55,9% més eficient que l'antiga, s'estima una reducció d'emissions anuals de CO2 de 41,58 tones. La inversió total ha estat de 75.305,56 € i l'ha subvencionat l'IVACE amb fons FEDER.

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes