26/10/2017 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Instruccions abreujades

Àmbit d'aplicació

Poden participar estudiants de qualsevol institució d'Educació Superior (d'Espanya o de l'estranger) que estiguen estudiant o hagen acabat els seus estudis, que decidisquen ampliar la seua formació dins dels estudis (Grau, Master, Doctorat), de la nostra Universitat durant un període màxim d'un any acadèmic.

Admissió

L'estudiant ha de tramitar l'admissió a través de l'Oficina de Relacions Internacionals.

Els estudiants visitants han d'acreditar un nivell acadèmic i lingüístic suficient per a realitzar els estudis d'assignatures que pretenen cursar.

El període de sol·licitud d'admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre o curs complet i abans del 15 de novembre per al segon semestre.

Presentació de sol·licituds

Per a sol·licitar l'admissió com a estudiant visitant haurà de presentar en el Registre General de la Universitat una sol·licitud dirigida a l'Oficina de Relacions Internacionals acompanyada de la següent documentació:

  • Expedient de notes de la Universitat d'origen amb antiguitat màxima de sis mesos anteriors a la data de sol·licitud

  • Fotocòpia del passaport o document nacional d'identitat vigent.

  • Document bancari justificant la suficiència de mitjans econòmics d'acord amb la normativa internacional i/o nacional

  • Certificat de beca per als becaris

  • Prova documental del nivell A2 de coneixements d'espanyol o català (excepte els nadius), excepcionalment es podran admetre alumnes amb nivell A1 amb la condició que realitzen un curs d'espanyol o català en la UJI.

  • Fotocòpia del títol de llicenciatura o equivalent per a sol·licitar l'admissió a qualsevol programa de màster o doctorat

  • Relació d'assignatures proposades per a cursar en la Universitat Jaume I, en cas de sol·licitar l'admissió a màster o doctorat.

Aquesta documentació haurà de ser original o estar compulsada o confrontada i traduïda per un traductor jurat, en cas d'estar redactada en un idioma diferent als oficials de la Universitat, valencià, espanyol, o anglès.

Condicions de matrícula

L'estudiant haurà de matricular-se d'un mínim de 6 crèdits i  un màxim de 60 crèdits per curs acadèmic i podrà escollir assignatures de qualsevol grau, encara que es recomana centrar-se en un. Els estudiants admesos en el master o doctorat podran cursar assignatures en diversos masters sempre que hagen sigut prèviament autoritzades a la seua admissió.

La matrícula es realitzarà durant els períodes de matrícula i l'estudiant haurà d'abonar les tarifes establides pel Consell Social de la Universitat.

Validesa acadèmica i drets de l'estudiant

L'estudiant tindrà dret a realitzar exàmens de les assignatures matriculades.

Aquests estudis no donen dret a l'expedició d'un títol, llevat que l'estudiant sol·licite la convalidació dels seus estudis previs segons la normativa de matrícula. Al final del curs, l'estudiant pot obtenir un certificat de notes, amb els crèdits superats, en la Secretaria d'Estudiants.

Adreça de contacte:

Universitat Jaume I:
Oficina de Relacions Internacionals
Av. Sos Baynat s/n
Edifici Ampliació Biblioteca, planta baixa
I -12071 Castelló de la Plana
incoming@uji.es, Tel. +34 964 387073, Fax: +34 964387001

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals