Estructura preventiva de la Universitat Jaume I

18/12/2018 | OPPSMA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


Als diferents serveis i departaments de la Universitat Jaume I es va implantar en juliol de 1999, una estructura de persones que col·laboren amb l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental per implantar de forma efectiva el Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta estructura s’ha modificat a partir d’una proposta presentada pels tècnics de prevenció de riscos laborals, en la reunió del Comitè de Seguretat i Salut de 10 d’octubre de 2011.

Així, s'han establert tres nivells de participació:

 

Nivell 0 (N0). Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

Les seues atribucions estan marcades per la normativa vigent, com és la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament dels serveis de prevenció.

 

Nivell 1 (N1). Responsables de la unitat

Seran les persones que ocupen els caps de servei, les direccions de departament, les direccions d’instituts universitaris i la direcció i els deganats dels centres.

En relació a la prevenció de riscos laborals tenen les següents funcions:

 • Promoure la implantació d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals a la seua unitat.
 • Definir i implantar l’estructura preventiva de la seua unitat, conforme aquest document.
 • Emetre informació de les activitats de la seua unitat.
 • Les indicades a continuació per al nivell 2 (N2), en el cas que aquest últim no s'implante.

 

Nivell 2 (N2). Col·laboradors en prevenció de departament/servei

Aquest nivell s'haurà d’implantar en les unitats organitzatives que s’indiquen en el llistat posterior, elaborat en funció del riscos inherents a les seues activitats. Tot i això, aquelles unitats que no estan incloses en aquest llistat podran implantar-la de forma voluntària. Aquest llistat es podrà actualitzar en funció de la creació de noves unitats organitzatives.

El personal a qui s’assignen aquestes funcions caldrà que tinga la formació bàsica en prevenció, per la qual cosa l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental facilitarà aquesta formació a aquelles persones que no la tinguen.
Les seues funcions en matèria de prevenció de riscos laborals són:

 • Ser l'interlocutor entre l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM), el nivell 1 i el personal del seu àmbit actuació.
 • Rebre i distribuir la informació proporcionada per la OPGM.
 • Comunicar a N0 i N1 els problemes detectats respecte a riscos laborals del seu àmbit actuació.
 • Informar la OPGM dels accidents i incidents ocorreguts.
 • Col·laborar amb la OPGM en la realització de l'avaluació de riscos.
 • Col·laborar amb la OPGM per a la determinació i detecció de les necessitats formatives.
 • Ser dipositari de la documentació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Planificar i fer el seguiment de la implantació de les mesures preventives i/o correctives proposades a partir de l’avaluació de riscos.

Cas de no implantar-se el nivell 2 en la unitat, aquestes atribucions correspondran al nivell 1. Aquesta estructura es podrà adequar o desenvolupar en cada una les unitats, a criteri de la pròpia unitat i de comú acord amb la OPGM.

Cal recordar que el personal que no forme part d’aquesta estructura organitzativa té les obligacions establertes en l'article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals y la seua normativa de desenvolupament.

 

Llistat d'unitats organitzatives que han de tindre estructura preventiva

 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica
 • Departament de Física
 • Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 • Departament de Química Física i Analítica
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
 • Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
 • Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
 • Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Unitat Predepartamental de Medicina
 • Unitat Predepartamental d'Infermeria
 • Institut de Tecnologia Ceràmica
 • Institut Universitari de Plaguicides i Aigües
 • Institut Universitari de Materials Avançats
 • Servei d'Experimentació Animal
 • Servei Central d’Instrumentació Científica
 • Servei d’Esports
 • Laboratori de Ciències de la Comunicació - LABCOM