UJI

Comité de Seguretat i Salud

Última modificació: 05/11/2018 | Font: OPGM

Normativa de funcionament

Acords reunions

Què és el Comitè de Seguretat i Salut?

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la Universitat Jaume I en matèria de prevenció de riscos laborals.

El Comitè està format pels delegats i delegades de prevenció, d’una part, i pel rector o el vicerector en qui delegue i les persones que determine, en nombre igual al dels delegats i delegades de prevenció, d’una altra.

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental no forma part d’aquest Comitè, encara que en les reunions participen, amb veu però sense vot, els tècnics de prevenció.

La composició del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat Jaume I és la següent:

Per la part institucional:

 • Rafael Mayo Gual, president
 • Andrés Marzal Varó
 • Ximo Gual Arnau
 • Jesús Lancis Sáez
 • Jose Luis Gordo García-Madrid
 • Vicente Sales Pascual

Per la part social (Delegats i delegades de prevenció):

 • José Feliciano Fuentes Ballesteros (per la Junta de PAS)
 • Jordi Albert Pilar Campos (per la Junta de PAS)
 • Ana Ester Tomás Catalán (per la Junta de PAS)
 • María Jesús Tirado Roldán (per la Junta de PAS)
 • Vicente Esteve Cano (per la Junta de PDI)
 • Miguel Ángel Gimeno Navarro (pel Comitè d’empresa)

 

El Comitè de Seguretat i Salut té les competències següents:

 • Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de la Universitat Jaume I.
 • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, així com proposar la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

En l'exercici de les competències que té atribuïdes, està facultat per:

 • Conèixer la situació de la Universitat Jaume I relativa a la prevenció i realitzar les visites que considere oportunes.
 • Conèixer documents i informes relatius a les condicions de treball, així com els procedents de l'activitat dels tècnics de prevenció, si escau.
 • Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors i de les treballadores, a fi de valorar les causes i proposar les mesures preventives oportunes.
 • Conèixer i emetre informe de la memòria i la programació anual de l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

 

Delegats i delegades de prevenció

Els noms de les persones elegides com a delegats i delegades de prevenció de la Universitat Jaume I estan indicats en aquesta pàgina, més amunt.

Les seues competències són les següents:

 • Col·laborar amb la direcció de l'UJI en la millora de l'acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultats i consultades en les decisions relatives a la introducció de noves tecnologies, planificació i organització del treball en tot allò que s'ha relacionat amb la seguretat i salut del personal, organització i desenvolupament de les activitats de prevenció, designació del personal encarregat de les mesures d'emergència, així com qualsevol altra acció que puga tindre efectes substancials sobre la seguretat i salut dels treballadors i de les treballadores.

En l'exercici de les seues competències estan facultats i facultades per a:

 • Acompanyar els tècnics en les avaluacions de riscos.
 • Tindre accés a la informació i documentació relativa a les condicions de treball, amb les limitacions que garantisquen la confidencialitat de temes com la vigilància de la salut.
 • Ser informats i informades dels danys produïts en la salut del personal que treballa a l’UJI i actuacions de prevenció a la Universitat.
 • Realitzar visites als llocs de treball per a vigilància i control de les condicions de treball, podent-se comunicar amb el personal durant la jornada laboral i accedir a qualsevol zona de treball mentre no s'altere el desenvolupament de l’activitat.
 • Demanar l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut del personal; amb aquesta finalitat, el Comitè de Seguretat i Salut pot efectuar propostes per a la discussió.
Informació proporcionada per: Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental