Pla d'accions per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic

21/10/2020 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A l'octubre de 2019, el Consell de Govern va aprovar l'adhesió de la Universitat Jaume I a la Declaració d'Emergència Climàtica, una iniciativa mundial promoguda per l'ONU que implica la urgència de prendre mesures concretes per a reduir l'escalfament climàtic i defensar el futur del planeta.

Amb aquesta decisió, l'UJI es va incorporar a un grup cada vegada més nombrós d'institucions d'educació superior que a tot el món mostra la creixent preocupació de la comunitat universitària pel canvi climàtic i la sostenibilitat.

D'aquesta manera, l'UJI es compromet al repte de desenvolupar diverses línies d'acció com, per exemple, mobilitzar més recursos per a la recerca sobre el canvi climàtic orientada a l'acció i a la creació de capacitats; a ser neutra en carboni per a 2030 o 2050 com a més tard, i a incrementar l'oferta d'educació ambiental i sostenibilitat en els plans d'estudi, el campus i els programes d'extensió universitària.

Com a primer pas d'aquest compromís, l'UJI ha elaborat un Pla d'accions per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic, amb actuacions concretes que caldrà desenvolupar al llarg dels pròxims dos anys, fins a juny de 2022.

Aquest Pla, liderat des del Vicerectorat de Campus i Vida Saludable, ha estat elaborat per un grup de persones expertes de la mateixa institució, conformat per persones de tots els àmbits, que al llarg de quatre reunions de treball han debatut sobre aspectes relacionats amb el consum d'energia i recursos, la generació de residus, la mobilitat i la conscienciació i sensibilització. Com a resultat, s'ha creat un grup de treball que, una vegada confeccionat el Pla, en farà un seguiment al llarg del temps per a veure la seua implantació.

El Pla es divideix en diversos eixos que han estat tractats en les diferents reunions del grup de treball, arribant a acords per a implantar accions que faran de l'UJI una universitat compromesa amb el seu entorn, el respecte per la naturalesa i la millora de la qualitat ambiental. A continuació, es presenten algunes de les accions més destacades en cadascun dels eixos.

EIX I: ÀMBIT GENERAL

 • Realitzar una guia de comportament mediambiental sobre diversos aspectes relacionats amb la vida al campus.
 • Visibilitzar les accions mediambientals mitjançant un Pla de comunicació mediambiental sota una marca única (presència en xarxes socials, millorar l'accés en la web a informació mediambiental, cartelleria, etc.).

EIX II: ENERGIA I AIGUA

 • Instal·lar energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta en la zona de raquetes.
 • Instal·lar energia solar fotovoltaica en la coberta de l'edifici d'ampliació de la FCHS.
 • Instal·lar energia solar fotovoltaica en diverses cobertes d'edificis del campus (en estudi per a determinar les més adequades, així com el pressupost).
 • Contractar el subministrament energètic amb empreses que asseguren el subministrament únicament d'energia d'origen renovable.
 • Estudiar els horaris, tant de classes com de treball, amb la finalitat d'optimitzar l'ús d'edificis i espais, i per tant reduir consums.
 • Desplegar un pla d'instal·lació general de fonts per tots els edificis del campus (75 noves fonts)
 • Lliurar ampolles d'aigua emplenables a la comunitat universitària.
 • Calcular la petjada de CO2 i fer la inscripció en el registre del Ministeri.
 • Calcular la petjada hídrica.
 • Visibilitzar mitjançant la web, panells lluminosos, etc., la informació de la mateixa UJI sobre l'energia consumida, energia autogenerada, emissions de CO2 totals i estalviades, etc. 

EIX III: RESIDUS

 • Iniciar la consecució d'espais sense plàstic al campus. Per a això, s'eliminaran les ampolles, envasos, etc., de plàstic en tots aquells punts en què siga possible (p.e., en determinats envasos de menjar poden ser necessaris per motius sanitaris).
 • Eliminació de les bosses que es lliuren a la Biblioteca. Cada usuari haurà de portar la seua  pròpia bossa, i tan sols en casos excepcionals es lliurarà bossa per part de Biblioteca. En aquests casos, la bossa hauria de ser de paper, cartó, tela, etc.
 • Disminuir el nombre de papereres genèriques al campus, alhora que augmentar el nombre de contenidors de recollida selectiva.
 • Realitzar campanyes de sensibilització destinades a reduir el consum de paper, plàstic, etc., i per tant la generació d'aquests residus.

EIX IV: MOBILITAT

 • Reorganitzar la docència i el treball: agrupar classes en dies determinats, a fi de reduir els desplaçaments a l'UJI, tant d'estudiantat com de professorat. Intentar agrupar tasques administratives presencials, reduint els desplaçaments del personal d'administració.
 • Fomentar el teletreball, amb el mateix objectiu anterior.
 • Instal·lar cinc aparcabicis i patinets coberts i videovigilats al campus, amb possibilitat d'instal·lar -hi punts de recàrrega elèctrica.
 • Difondre els carrils bici al voltant de l'UJI, per a fomentar el desplaçament des de poblacions pròximes (uns 15-20 km a la redona).
 • Donar accés a les dutxes i vestuaris del Servei d'Esports per a persones usuàries de bicicleta que el requerisquen.
 • Participar en reptes i campanyes que fomenten l'ús de la bici com a mitjà de transport.
 • Sol·licitar davant l'administració corresponent la millora del transport públic en general.
 • Obtenir informació dels desplaçaments per treball que es realitzen per part del personal de l'UJI (congressos, cursos, etc.). Fomentar que aquests no siguen amb avió o en vehicle privat, en la mesura que siga possible, i tret que no hi haja alternatives viables. Oferir informació sobre la petjada de CO2 del desplaçament en qüestió i oferir-la-hi a l'usuari.
 • Renovar les bicicletes del sistema propi de préstec, reemplaçant totes les que presenten deficiències importants.
 • Obtenir informació sobre els hàbits de desplaçament de la comunitat universitària mitjançant enquestes o altres mètodes, com ara comptabilitzar vehicles que entren al campus, nombre d'ocupants, etc. 
 • Incrementar el nombre de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, segons la demanda.
 • Fomentar l'ús de videoconferències i formació en línia, reduint els desplaçaments. Potenciar les activitats en línia (oferta formativa, celebració de congressos, realització de reunions, etc.).

EIX V: SENSIBILITZACIÓ

 • Proposar la creació d'un mercat amb periodicitat determinada, on s'oferisquenn productes ecològics, de proximitat o comerç just, a fi de fomentar el consum d'aquesta mena de productes.
 • Proposar la necessitat d'actuar sobre les contractacions incloent en els plecs de condicions determinats requisits (obligatoris o almenys valorables) que afavorisquen la contractació amb empreses respectuoses amb el medi ambient.