Pla de mobilitat sostenible

05/12/2023 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La mobilitat en l’aspecte més general d’aquesta, significa la facilitat amb que les persones realitzen desplaçaments per a satisfer les seues necessitats o realitzar les seues activitats.

A més, la mobilitat és un dels factors amb més alta repercussió sobre el medi urbà. La creixent motorització i l’ús cada, vegada major, del vehicle privat repercuteixen negativament en el medi ambient i creen tensions a l’espai públic.

La mobilitat sostenible es pot definir com la implementació d’un sistema en què el vehicle privat, el transport col·lectiu, les infraestructures viàries i l’aparcament formen un model integrat, on s’interrelacionen unes parts amb altres, a fi d’aconseguir un canvi modal en els desplaçaments que done prioritat al transport col·lectiu i als models alternatius: la bicicleta i la mobilitat a peu.

La Universitat Jaume I de Castelló, sensibilitzada amb la problemàtica associada a la mobilitat ha posat en marxa un Pla de Mobilitat Sostenible al Campus del Riu Sec.

L’elaboració del Pla de Mobilitat es va fer en dues fases:

FASE 1: Diagnòstic de la situació

Consisteix en una anàlisi exhaustiva del sistema de mobilitat actual al Campus, que analitze l’oferta (conjunt d’infraestructures i serveis destinats a facilitar la mobilitat de les persones i mercaderies, és a dir, la xarxa viària, les xarxes de vianants i ciclistes, les xarxes i serveis de transport públic, etc.) i la demanda (demanda de desplaçament i d’aparcament), avaluant les magnituds, característiques i qualitats i analitzant el grau d’adequació d’una a una altra.

Aquesta fase de Diagnòstic s’inclou la realització d’una enquesta de mobilitat dirigida a la comunitat universitària per a conèixer tant els principals fluxos actuals de mobilitat, com els motius pels quals no s’empren els mitjans de transport considerats sostenibles (bici, transport col·lectiu, etc.).

A més de la informació recopilada a través d’aquesta enquesta, és fonamental la participació de tots els membres de la comunitat universitària en la detecció de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del sistema de mobilitat del Campus.

 

FASE 2: Pla d'acció

Es defineixen les línies estratègiques d’actuació i, a partir d’aquestes, els objectius específics i els programes concrets proposats a fi d’avançar cap a la mobilitat sostenible.

Els plans de mobilitat sostenible es conceben com un procés social de reflexió i de presa de decisions en matèria de mobilitat, per la qual cosa resulta imprescindible el coneixement de la visió que els membres de la comunitat universitària tenen del sistema de mobilitat del Campus, així com de les accions necessàries per a la millora d’aquest.

Per tant, és fonamental la participació de la comunitat universitària en la definició del pla d’acció. Per a això es van realitzar fòrums de debat en els quals estigueren representats els distints actors de la Universitat (òrgans de govern de la Universitat, PTGAS, PDI-PI, estudiants, representants universitaris, etc.).

Amb els resultats obtinguts en els fòrums, es va eelaborar el Pla d’acció definitiu. A més, es tingueren en compte les aportacions rebudes a través de la web i el correu electrònic, comentats en la Fase 1.

A continuació podeu veure els resultats del diagnòstic del Pla de Mobilitat Sostenible, així com la Proposta del Pla d’Acció. 

(Documents en format PDF*)

 1. Índice
 2. Introducción y II Características poblacionales y territoriales
 3. Análisis y diagnóstico
  1. Desplazamiento en vehículos privados a motor
  2. Desplazamiento en bicicleta
  3. Desplazamiento en transporte público
  4. Desplazamiento peatonal (14 Mb)
  5. Distribución de mercancías
  6. Externalidades
 4. Análisis y diagnostico cualitativo
 5. Síntesis
 6. Propuesta de plan de acción