Gestió de residus

16/02/2024 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

A continuació, podeu veure els diferents residus que es gestionen des de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. En cada cas trobareu informació sobre les quantitats recollides en diferents anys, com podeu desfer-vos-en i on estan ubicats els contenidors.

Residus químics i sanitaris

Són residus classificats com a perillosos, que es generen per l’activitat docent i investigadora realitzada a l’UJI. Els contenidors per a aquests es troben als llocs on es generen, és a dir, laboratoris docents, d’investigació, tallers, etc. Al següent enllaç trobareu informació sobre incompatibilitat i magatzematge de residus químics (PDF).

A més, també s’inclouen ací alguns residus de manteniment de les instal·lacions com olis minerals usats, bateries de plom esgotades, etc., que també són residus perillosos que requereixen una adequada gestió que garantisca un tractament adequat per a una eliminació segura.

Etiquetat dels contenidors

Per garantir una correcta gestió dels residus i evitar possibles perills amb els contenidors durant la utilització o transport d’aquests, és molt important que aquests estiguen perfectament etiquetats, d’acord amb el que estableix la legislació. És responsabilitat de la persona que produeix el residu identificar correctament el contenidor on es diposita, mitjançant l’etiqueta corresponent. Podeu obtenir aquestes etiquetes des de l’enllaç "Etiquetes de residus".

Sol·licitud de recollida de residus

Per tal que l'empresa corresponent reculla aquests residus a cada laboratori, cal omplir el formulari Sol·licitud de recollida de residus, que es troba al registre virtual a l'adreça http://e-ujier.uji.es/, dins de l'apartat "Prevenció i Gestió Mediambiental", i cal indicar el lloc on estan els residus, la quantitat, si és necessària la reposició de contenidors buits i el tipus de residu segons la següent classificació:

 1. Dissolvents orgànics no halogenats.
 2. Dissolvents orgànics halogenats.
 3. Dissolucions àcides (pH<5) (no inclou solucions àcides amb metalls).
 4. Dissolucions bàsiques (pH>8).
 5. Sòlids ceràmics.
 6. Colorants ceràmics en suspensió.
 7. Aigua-acetonitril.
 8. Aigua-metanol.
 9. Reactius de laboratori caducats o obsolets.
 10. Solucions àcides amb metalls (excepte metalls pesats i Cr (VI)).
 11. Àcids inorgànics, sals orgàniques i peròxids.
 12. Olis, greixos, hidrocarburs i combustibles (sense clor).
 13. Organohalogenats i organofosforats.
 14. Fenols i compostos fenòlics.
 15. Sals i compostos de mercuri, crom (VI) i metalls pesants.
 16. Substàncies cianurades.
 17. Residus sanitaris. Grups II i III.
 18. Líquids de revelatge fotogràfic.
 19. Diversos (amiant, bateries i piles, tubs fluorescents, etc.).
 20. Desconeguts o altament perillosos.
 21. Envasos de vidre contaminats.
 22. Envasos de plàstic contaminats.
 23. Envasos de metall contaminats.
 24. Sòlids inerts.
 25. Ferralla.
 26. Medicaments caducats
 27. Material elèctric i electrònic
 28. Bromur d'etidi
 29. Tubs fluorescents i altres bombetes amb mercuri
 30. Residus agroquímics
 31. Fibra de vidre
 32. Contenidor de residus no perillosos
 33. Piles salines
 34. Piles botó
 35. Filtres de vitrines d’extracció
 36. Sòlids contaminats (paper filtre, guants, absorbents,...)
 37. Aerosols esgotats

Una vegada enviada la sol·licitud, el personal especialitzat de l’empresa gestora passarà a recollir els residus una vegada a la setmana. D’aquesta manera, i amb la col·laboració de tots, es recullen selectivament i amb una gestió adequada nombroses quantitats de residus perillosos. Si voleu veure les dades dels darrers anys, cliqueu ací (PDF).

Sol·licitud de contenidors

Si hi ha algun lloc on es generen residus d'aquest tipus i es detecta la falta de contenidors, per a sol·licitar-ne de nous cal fer-ho mitjançant el formulari, indicant el tipus de residu, quantitat "0", i el nombre i capacitat aproximada dels contenidors desitjats.

Residus inerts i no perillosos

Són residus generats als tallers de tecnologia i també a alguns laboratoris, que són inerts.

S'inclouen en aquest grup:

Encenalls
Guix
Metall
Polistirè extrusionat
Polistirè expandit
Altres residus de tallers
Residus agroquímics

Els contenidors per a metall es troben dins del mateix taller de ferro els de residus agroquímics als laboratoris corresponents, mentre que el contenidor general per a la resta de residus inerts (guix, polistirè, ...) es troba a la part de darrere dels tallers. En ambdós casos, quan els contenidors estiguen plens cal omplir el formulari Sol·licitud de recollida de residus, que es pot trobar al registre virtual, dins de les sol·licituds pertanyents a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental en l’apartat de noves sol·licituds, perquè passen a retirar-los.

Per a qualsevol consulta sobre diferents tipus de residus, podeu dirigir-vos a l'adreça calbo@uji.es

Roba usada

Tothom pot utilitzar aquest contenidor, que trobareu a l’Agora.

Es pot portar qualsevol tèxtil en bon estat: roba de vestir, sabates, bosses de mà, cinturons, tovalloles, llençols,.. Tan sols cal tenir en compte els següents consells:

La roba s’ha de rentar, plegar i dipositar-la en una bossa tancada dins dels contenidors.
Les sabates aparellades, lligant-les pels cordons o bé amb cinta i dins d’una bossa.
Els altres elements com cinturons i bosses de mà, s'ha d'intentar que queden tan compactes com siga possible.
No s'hi ha de dipositar roba bruta o inservible, ni altres residus diferents dels indicats anteriorment.

Paper i cartó

Podeu trobar tres tipus de contenidors per a dipositar el paper i cartó residuals.

D’una banda, hi ha caixes-paperera de cartó per recollir els fulls de paper usat als despatxos. Tant el PDI-PI com el PTGAS pot recollir-ne una, de forma voluntària, a les consergeries de l'ESTCE i les facultats. Una vegada la caixa estiga al despatx, els fulls gastats s'apilen l'un damunt de l'altre, sense arrugar-los, i quan l'usuari ho considere oportú, ha de buidar el contingut de la caixa al contenidor de paper més pròxim, i reutilitzar la caixa.

A més, podeu trobar contenidors d’interior per recollir paper, de color blau, distribuïts arreu de tots els edificis de l’UJI. Aquests contenidors interiors són per dipositar-hi únicament paper. El cartó no s’ha de tirar a aquests contenidors, sinó que s’ha d’indicar al personal de neteja la necessitat que el retiren i el dipositen als contenidors exteriors de cartó.

Hi ha un total de 123 contenidors de paper per a interior de 240 litres (blaus), que es recullen amb una periodicitat determinada per part d'una empresa autoritzada per a la recollida de paper i cartó.

Finalment, també teniu a la vostra disposició diversos contenidors exteriors de 3.000 litres (blaus) per a paper i cartó al costat dels principals edificis del campus.

Aquests contenidors es buiden amb una freqüència quinzenal, i juntament amb els contenidors d’interior, permeten la recollida selectiva de gran quantitat de paper i cartó cada any. Si voleu veure un resum de les quantitats gestionades durant els últims anys cliqueu ací (PDF).

Piles

Tothom pot fer ús d'aquests contenidors per a desfer-se de piles salines i piles botó esgotades, fins i tot de piles portades de casa. Aquests contenidors es troben a les consergeries dels principals edificis de l'UJI, i es recullen amb una periodicitat trimestral per part d'una empresa autoritzada.

Les quantitats de piles recollides des que l’UJI gestiona directament aquest residu (abans la recollida estava a càrrec de l’Ajuntament) podeu veure-les clicant ací (PDF).

Envasos lleugers

Des de l'any 2003 es porta a terme la recollida selectiva d'envasos lleugers mitjançant la instal·lació de contenidors per a aquest tipus de residus, tant a l'interior d'edificis com a l'exterior.

Es tracta de contenidors de color groc en els quals es poden dipositar tot tipus d'envasos lleugers, com ara llandes, brics, plàstics, botelles d'aigua de PET, etcètera.

A l’interior dels edificis podem trobar aquests contenidors a totes les cafeteries i sales de descans i, en general, allí on es pot produir un consum d’aquest tipus d’envasos. A més, des de març de 2006, s’han adquirit nous contenidors que s’han distribuït arreu dels aularis i els mòduls departamentals de tots els centres.

Quan aquests contenidors estan plens, el personal corresponent (personal de neteja o personal de les cafeteries) els buiden als contenidors exteriors.

A més a més, hi ha contenidors per a envasos lleugers a l'exterior dels principals edificis de l'UJI, així com al Jardí dels Sentits i la parada de bus. Aquests contenidors exteriors es buiden amb freqüència quinzenal. Les quantitats d'envasos lleugers recollides es poden veure clicant ací (PDF).

Tòner d'impressora i de fotocopiadora

Tothom pot fer ús d'aquests contenidors per a desfer-se de tòners i cartutxos d'impressora esgotats, fins i tot els d'ús particular. Els tòners s'han d'introduir al contenidor sense la caixa de cartó del tòner.

Hi ha caixes de retirada de tòner d’impressora i de fotocopiadora a les consergeries, al servei de reprografia, a les aules d’informàtica, a les administracions del departaments, a les administracions dels diferents serveis i, en general, a qualsevol lloc on es generen tòners residuals.

Quan la caixa estiga plena, el personal del servei en què està ubicada la caixa de recollida de tòner, ha de sol·licitar la retirada de la caixa seguint el procediment següent:

Tancar la caixa i identificar-la correctament amb les dades del servei i la ubicació.
Enviar un correu a calbo@uji.es amb la frase SOL·LICITUD RECOLLIDA DE TÒNER a l'assumpte del correu, i indicant la següent informació:

 • Persona de contacte
 • e-mail
 • Telèfon
 • Ubicació de les caixes a retirar
 • Número de caixes a retirar
 • Número de caixes a reposar

La quantitat de tòners gestionats des que es va començar aquesta recollida selectiva es pot veure clicant ací (PDF).

Telèfons mòbils i components

Des de gener de 2006, l’UJI posa a disposició de tota la comunitat universitària contenidors específics per la recollida de telèfons mòbils i components, com ara terminals, bateries, o altres accessoris.  Tothom pot fer ús d'aquests contenidors per a desfer-se dels seus aparells de telefonia mòbil una vegada estiguen fora d’ús.

Els contenidors es troben a les consergeries dels següents edificis:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Edifici A
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Edifici TD
Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Bombetes i tubs fluorescents

Les bombetes i tubs fluorescents fora d’ús són considerats residus perillosos pel seu contingut de mercuri. Els contenidors per la recollida d’aquests residus no estan a l’abast del públic, ja que únicament poden ser utilitzats pel personal de manteniment, que és qui canvia els tubs i les bombetes que no funcionen. Així, quan un usuari veu un tub que no funciona o que no ho fa correctament, realitza el corresponent informe d’avaria dirigit a l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes, perquè passen a substituir-lo. Els operaris de manteniment porten el tub que cal eliminar al contenidor corresponent, fins que s’entrega al gestor autoritzat. A més, periòdicament se’n fan revisions per veure el correcte funcionament dels tubs i substituir els que no funcionen bé.

Les quantitats d’aquests residus gestionades els últims anys podeu veure-les clicant ací (PDF).

Residus informàtics i electrònics en general

Hi ha contenidors per la recollida d’aquest tipus de residus, que estan ubicats als vestíbuls de l’Escola i les facultats, a l'Institut de Tecnologia Ceràmica i al costat del Servei d’Informàtica, a l’edifici de Rectorat.

L’ús d’aquests contenidors està restringit a l’eliminació de xicotet material informàtic i electrònic de l’UJI, i no per a l’eliminació de material personal dut de casa. S’utilitzen, bàsicament, pels tècnics del Servei d’Informàtica i s’hi poden llançar ratolins, discs durs, memòries USB, disquets, etc., però no components grans com, per exemple, pantalles o impressores. Els residus recollits d’aquesta manera, junt amb la resta de components informàtics (pantalles, CPU, impressores, etc.) es porten a un gestor autoritzat que els desmunta i separa els components (plàstic, metall, vidre, etc.) per a la posterior reutilització o reciclatge d’aquests.

No obstant, per a qualsevol dubte, aclariment, suggeriment, etc., sobre la recollida de qualsevol tipus de residu, podeu dirigir-vos a l’adreça calbo@uji.es.