Primer pla propi d'innovació universitària d'aplicació de polítiques de gestió de la qualitat

02/09/2015 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 1. Participació en el PCU
 2. Obtenció de certificacions (norma ISO)
 3. Acreditació
 4. Formació en matèria de qualitat
 5. Pla d'autoavaluació a partir del model EFQM
 6. Disseny d'una carta de serveis de la Universitat
 7. Pla de comunicació de les accions de qualitat

En la nostra Universitat són diversos els serveis o unitats que realitzen tasques en matèria de qualitat. Com s'assenyala en el document marc de Qualitat de la Universitat Jaume I, es porten a terme actuacions en els diferents criteris agents de l'EFQM; i totes compten ja amb la posada en marxa d'algunes iniciatives. Ara bé, es considera necessari que aquestes actuacions s'impulsen i es desenvolupen a partir de Plans propis d'Innovació específics, que permeten aprofundir en els aspectes concrets de cada criteri agent i, a la vegada, connecten els resultats de cadascuna de les accions empreses amb el Sistema de Direcció estratègica. És per això que, donada la seua complexitat, i la recent tradició que a la nostra universitat té la política de gestió de la Qualitat, s'ha considerat adient encetar un Primer Pla propi d'Innovació que es refereix a diferents actuacions dels 5 agents facilitadors de l'EFQM.

La proposta d'aquest Primer Pla d'Innovació s'hauria de posar en funcionament en la seua totalitat durant el període 2002-2006. En eixe moment, es tractaria d'avaluar els resultats globals i dissenyar el que seria el II Pla de Qualitat, que potser podria ser més ambiciós i incloure també els resultats i propostes perc a cobrir altres objectius.

Les actuacions que s'inclouran en aquest primer pla com a impulsores de la gestió de la qualita -algunes d'elles ja s'han encetat, i d'altres estan en vies de començar a implementar-se- són:

1. Participació en el PCU

Descripció

La Universitat Jaume I participa en el Pla de Qualitat de les Universitats des de la seua primera convocatòria; no obstant això, l'experiència de la nostra Universitat en este camp es remonta a la seua participació en el Pla Experimental d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats (93/94).

Com a conseqüència de l'experiència de la convocatòria 93/94, en febrer de 1996, el Consell d'Universitats convoca el que durant 5 anys es coneixeria com a Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU), en el que la Universitat Jaume I participa, de forma activa i completa, amb l'avaluació de la docència, la investigació i els serveis relacionats amb dues titulacions concretes, de l'àmbit de l' Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que van ser l'Enginyeria Informàtica i l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, acollint-se a allò que, en termes de la convocatòria, es va nomenar projecte temàtic.

Superat el PNECU, per reial decret 408/2001 de 25 d'octubre, s'estableix el II Plan de la Calidad de las Universidades (PCU), amb una vigència de 6 anualitats, en el que la Universitat Jaume I participarà mitjançant la revisió de las avaluacions realitzades a Centres, departaments i titulacions i l'avaluació d'aquelles unitats encara no avaluades.

Objectius generals

El Pla desenvolupat durant el període 93/94, tenia com a objectiu principal la posada a prova d'una metodologia d'avaluació institucional basada en la utilitzada, fins a aquell moment, a la resta d'Europa, per a la qual cosa es van establir tres nivells diferents de participació, atenent a criteris de màxima divergència, en el cas de l'elecció de les universitats, i de màxima convergència, en el cas de l'elecció de les titulacions. En esta primera experiència, la nostra aportació es va limitar a proporcionar dades durant la fase d'autoavaluació.

Donat l'èxit de l'experiència, amb la convocatòria de 1997, la Universitat es va plantejar el desenvolupament d'un projecte global que suposava l'avaluació completa de totes les seues titulacions durant les quatre anualitats que el Consell d'Universitats proposava. D'esta manera, durant els següents quatre cursos acadèmics, que finalment en van ser cinc per problemes interns del propi Consell d'Universitats, es va trobar immersa en un procés d'avaluació que va arribar a implicar a la major part de la comunitat universitària.

Com a conseqüència d'aquesta experiencia, el febrer de 1996 el Consell d'Universitats convoca el que, durant 5 anys, es coneixerà com a Plan nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU), en el que la Universitat Jaume I va participar de forma activa i completa, amb l'avaluació de la docència, la investigació i els serveis relacionats amb dues titulacions concretes del àmbit de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Enginyeria Informática i Enginyeria Técnica en Informática de Gestió, acollint-se al que, en termes de la convocatoria, es va anomenar "Projecte temàtic"

El II Plan de la Calidad de las Universidades (PCU) planteja una sèrie d'objectius que pretenen, d'una banda, aprofundir en els resultats assolits durant el desenvolupament del primer Pla i, d'una altra, afavorir el desenvolupament de programes adreçats a l'establiment d'un sistema d'acreditació que permeten la completa integració de la universitat espanyola en el marc universitari europeu, mitjançant la utilització de metodologies que permeten establir estàndards contrastats per a l' acreditació de la qualitat assolida i la implantació de sistemes d'informació basat en l'evaluació pe resultats i suportats per un catàleg d' indicadors.

Cronograma

 • Pla experimental d'avaluació de la qualitat de les universitats: 1993/1994
 • I Pla de Qualitat de les universitats: 1996-2001
 • II Pla de Qualitat de les universitats: 2002-2006

Recursos humans necessaris

 • Responsabilitat directiva: Vicerectorat d'Assumptes Econòmics i Planificació Universitària (serveis) i Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització europea (titulacions/departaments)
 • Responsabilitat operativa: Servei de Planificació

Indicadors: per determinar

2. Obtenció de certificacions (norma ISO)

Descripció

Un dels processos que les empreses i/o institucions tenen per poder valorar la qualitat dels serveis oferits és el de segellar els seus productes amb un certificat de qualitat atorgat per un ens extern. En aquest cas, la International Standard Organization proposa unes normes, el seguiment de les quals proporciona l'esmentat segell. Encara que tradicionalment aquestes normes s'aplicaven només a les empreses, la filosofia de la ISO ha anat extenent-se poc a poc a d'altres serveis, i també als serveis o institucions educatives. A més a més, hi ha també altres organismes certificadors, com ara els Ministeris, que poden atorgar certificats de bon rendiment en determinats àmbits, com per exemple, els laboratoris.

Objectius generalsL'objectiu general d'aquesta acció és obtindre el màxim nombre de certificacions segons les normes ISO 9001-2000 (titulacions, departaments i serveis), ISO 14000 (nedi ambient ¿Oficina Verda) i certificacions de bons rendiments en altres àmbits de la universitat, com ara els laboratoris. En aquests sentit, la Universitat Jaume I té un certificat de bones pràctiques, atorgat pel Ministeri d'agricultura al Laboratori de plaguicides. Així mateix, es troba immersa en el procés de certificació segons la ISO 9001 de les tres titulacions d'Enginyeria Informàtica i ha començat el procés de certificació de l'Oficina Verda segons la ISO 14000. La previsió és que, abans de 2006, el nombre de certificacions de productes i serveis es multiplique, fins a arribar a un percentatge elevat de certificacions de tots els productes que ofereix la universitat. Aquesta certificació es considera un esglaó importantíssim per a poder aconseguir, en alguns casos, l'acreditació per part de l'Agència Nacional d'Avaluació (veure acció 3).

Cronograma: 2003-2006

Recursos humans necessaris

 • Responsabilitat directiva: Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització europea
 • Responsabilitat operativa: Servei de Planificació

Indicadors: per determinar

3. Acreditació

Descripció:

La recentment aprovada Llei Orgànica d'Universitats, preveu la necessitat que totes les titulacions homologades a l'Estat passen per un procés d'acreditació per tal de poder continuant impartint-se amb caràcter oficial. L'Agència Nacional d'Avaluació establirà quins criteris hauran de superar cadascun dels estudis per poder concedir-los el segell de l'acreditació. Aquest segell, però, no serà indefinit, sinó que estarà sotmés a revisions cada 5 anys, aproximadament. Per tant, es tracta d'una nova situació que obligarà les universitats a posicionar-se clarament en les qüestions relatives a la qualitat, per tal de fomentar la millora continuada i mantindre el seu nivell d'excel.lència. En aquest sentit, la certificació es preveu com un pas intermedi per a obtindre l'acreditació i, per tant, les dues accions estaran molt lligades.

Objectius generals

Els objectius generals que persegueix aquesta acció es alinear els productes formatius oferits en la nostra Universitat amb les demandes de l'acreditació. Així, només es sàpiguen els criteris que s'aplicaran per tal de mesurar la possibilitat dels títols d'obtindre l'acreditació, es començarà a revisar un per un tots els estudis, per tal d'implementar accions que corregisquen, si escau, les possibles deficiències. A més a més, des del vicerectorat es promouran accions per sensibilitzar el professorat amb la nova filosofia de rendició de comptes.

Cronograma (per determinar, en funció del desenvolupament normatiud e la LOU per part del Ministeri)

Recursos humans necessaris

 • Responsabilitat directiva: Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització europea (titulacions)
 • Responsabilitat operativa: Servei de Planificació

Indicadors: per determinar

4. Formació en matèria de qualitat

Descripció

Per tal d'homogeneïtzar totes les iniciatives de formació, s'està redactant el model educatiu de la Universitat Jaume I, on es recull quina és la filosofia formativa que persegueix la institució i es destaquen tots aquells objectius del Pla Estratègic que tenen a veure exclusivament en la docència, la investigació i la formació, tant del PDI com del PAS i els objectius de formació de l'estudiantat

A més a més, des de la USE, pel que fa a la formació del PDI; des dels departaments, titulacions i Vicerectorats (amb accions transversals) , pel que fa a la formació de l'estudiantat; i des del Vicerectorat de Qualitat Educativa, pel que fa a la formació del PAS, s'estan preparant els programes de formació per al proper curs, amb una proposta que recull clarament les necessitats formatives proposades pels col.lectius interessats.

Objectius generals

Proposar accions específiques que milloren les capacitats docents, investigadores i directives del personal docent, i la qualificació professional del PAS, tant pel que fa als aspectes funcionals relacionats amb el seu lloc de treball com pel que fa a la formació en competències directives. Així mateix, Proposar accions específiques que milloren les competències de l'estudiantat, com a procés productiu principal de la nostra organització i que la singularitza respecte a l'organització de qualsevol altre sector.

Cronograma

 • II Pla de formació del PAS 2003-2005
 • Pla de formació del PDI (USE) 2002-2003
 • Accions formatives per a l'estudiantat 2002-2003 (renovables per curs acadèmic)

Recursos humans necessaris

 • Responsabilitat directiva PAS: Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització europea
 • Responsabilitat operativa: Servei de Recursos Humans.
 • Pel que fa a la formació de l'estudiantat, les responsabilitats seran:
 • Responsabilitat directiva PDI: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Estudiants i, subsidiàriament, Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització europea
 • Responsabilitat operativa: Unitat de Suport Educatiu.

Indicadors: per determinar

5. Pla d'autoavaluació a partir del model EFQM

Descripció

El model EFQM es una eina de gestió cap a la excel·lència. Els conceptes fonamentals que inclou son la orientació al client, als resultats, a la responsabilitat social i a l'aprenentatge i millora contínua de l'organització. És per això que el model EFQM facilita el desenvolupament i implicació de les persones, la gestió per processos i afavoreix el lideratge i la constància amb els objectius de l'organització. Degut a la seua naturalesa, el model EFQM dóna una visió global i integradora de les demés iniciatives en matèria de gestió de la qualitat. És d'aplicació principalment als membres dels equips directius dels diversos àmbits de la Universitat (equip rectoral, centres, departaments, serveis,¿ etc.) i contribueix a facilitar la professionalització directiva i la millora en la gestió.

Objectius generals

Programar, en primer lloc, accions de formació sobre el model EFQM de manera que milloren les competències directives dels responsables de les unitats descrites en el apartat anterior.

Una vegada desenvolupada la fase de formació, el pas següent consisteix en la implementació d'aquest model en cadascuna de les unitats, la qual cosa comporta una avaluació periòdica i objectiva que fomentarà la millora de la qualitat en la prestació dels serveis cap als clients i afavorirà la connexió, comunicació i alineament d'objectius entre les unitats.

La implementació del model inclou la contrastació de l'autoavaluació per experts externs acreditats, necessària per a obtenir, a més dels beneficis interns de la millora contínua, els reconeixements formals (segells, premis,¿ etc.) establerts per a la confirmació objectiva del progrés aconseguit, així com la comunicació corresponent a la societat.

Cronograma: Posada en funcionament estiu de 2003

Recursos humans necessaris

 • Responsabilitat directiva: VAEPU i Gerència
 • Responsabilitat operativa: Servei de Planificació i USE

Indicadors: per determinar

6. Disseny d'una carta de serveis de la Universitat

Descripció:

La Carta de Serveis de les institucions és la ferramenta que aquestes utilitzen per a fer explícit el seu compromís amb la qualitat. És una manifestació pública de que la institució en qüestió ofereix serveis de qualitat. La Carta de Serveis té com a missió fonamental definir i difondre els compromisos de serveis que assumeix la institució amb la finalitat de donar resposat als requeriments del client, així com realitzar un seguiment del grau de compliment d'estos compromisos i comunicar els seus resultats. La carta de serveis pot actuar a dos nivells: a nivell general, oferint una Carta de Serveis d e la institució; i a nivell específic, on el compromís es refereix a cadascun dels Serveis de la institució. En el cas de la Universitat, estaríem parlant de Centres, Departaments, Titulacions i Serveis.

Objectius generals

L'objectiu general prioritari d'aquesta acció seria el disseny de la Carta de serveis general de la Universitat, a la que podrien seguir les cartes de servei específiques d'aquelles unitats que vullgueren acollir-se a l'acció. Es tractaria de dissenyar la metodologia d'elaboració d'aquestes cartes i anar implantant-les progressivament, després de realitzar l'avaluació permanent de les primeres experiències.

Cronograma: Posada en funcionament estiu de 2003

Recursos humans necessaris

 • Responsable directiu: VQEHE
 • Responsable operatiu: Servei de Planificació i USE

Indicadors: per determinar

7. Pla de comunicació de les accions de qualitat

Descripció

Dins de la política de comunicació de la Universitat Jaume I, el establiment d'un pla de comunicació per al Pla de Qualitat de l'UJI hauria de fixar les següents accions per tal de aconseguir el objetiu de difundir, informar i posibilitar el arreplegar la veu tant del public intern com extern per afavorir la millora continua de la institucio.

Objectius generals

 1. Accions adreçades al públic intern:
  1.0 Declaració pública institucional del rector i la vicerrectora als membres de la comunitat universitària, via correu electrónic.
  1.1. Comunicació via correu electrònic de les diferents accions en el moment en què es produisquen
  1.2. Obertura d'una "finestra de Qualitat" a l'espai web de l'UJI on s'arreplegara tot el repositori de continguts, actualitzant-los constantment.
  1.3. Reunions periòdiques, al menys una per trimestre, amb els caps de serveis i de departament/centre per tal que aquestos, després, feren una comunicació en cascada dels fets més rellevants.
   
 2. Accions adreçades al públic extern:
  2.0. Declaració pública institucional del rector als mitjans de comunicació, que s'arreplegaria a la resta de mitjans propis de l'UJI (web, Vox UJI, correu electrònic pdi, pas i estudiantat)
  2.1.Comunicats o rodes de premsa dels fets més destacats
  2.2. Comunicats directes, via carta o amb reunions, amb els públics estratègics externs del Pla de Qualitat.
  2.3. Edició d'una memòria anual del Pla de Qualitat per a la seua difussió entre els públics estratègics externs. Presentada an la Setmana de Qualitat que la UJI organitza cada any.

Cronograma: Posada en funcionament estiu de 2003

Recursos humans necessaris

 • Responsable directiu: VQEHE, VAEPU
 • Responsable operatiu: Servei de Planificació i Organització, Servei de comunicacions

Indicadors: per determinar

Aquestes set grans iniciatives estratègiques haurien de donar cobertura a gran part dels objectius de qualitat esmentats més amunt, ja que cadascuna d'elles comportarà l'aprofundiment en un aspecte diferent de la qualitat i revertirà d'alguna manera en l'organització del Pla estratègic de la Universitat. Ara bé, un dels objectius més ambiciosos és el de la millora continuada i, per tal d'aconseguir-lo, s'hauran de revisar periòdicament aquestes iniciatives i adaptar-les als canvis que es produesquen a l'entorn.

El següent quadre sinòptic recull la configuració del Primer Pla d'innovació Universitària a la Universitat Jaume I:

Configuració del Primer Pla d'innovació Universitària