Marc de qualitat a la Universitat Jaume I

03/12/2014 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El marc de qualitat que es presenta respon a la millora de la qualitat plantejada al Sistema de Direcció Estratègica de la institució i, en aquests sentit, sempre que es produesca una revisió del Sistema de Direcció estratègica s'haurà de replantejar aquest marc de qualitat. Es tracta, doncs d'una de les estratègies encetades a la Universitat per tal d'aconseguir un dels factors claus d'èxit assenyalats al Pla estratègic: la promoció de la qualitat i l'excel.lència. És a dir, el Pla estratègic indica les orientacions estratègiques de la Universitat Jaume I, mentre que les actuacions en el marc de gestió de la qualitat suposen un pla d'actuació en busca de la millora continua, implicant un canvi gradual.

La gestió de la Qualitat en la Universitat Jaume I comprén un conjunt d'iniciatives adreçades a potenciar els següents principis:

 1. Considerar el client com a punt de referència per tal de fixar objectius i dissenyar els serveis i processos.
 2. Promoure la millora continuada de tots els processos i activitats, per a la qual cosa es fa imprescindible comptar amb un sistema capaç d'aportar la informació necessària sobre els fets rellevants per a poder millorar.
 3. Fomentar el desenvolupament i implicació del PDI i el PAS com a actius més importants de l'organització.
 4. Considerar la completa implicació de tots els serveis, centres i departaments en la millora de la qualitat, la qual cosa exigeix el lideratge de l'equip de govern i la planificació de la qualitat en totes les àrees.

La Universitat Jaume I es va fixar, des de ben aviat, l'objectiu de la qualitat com a prioritari. Així, a la definició de la seua política de qualitat, revisada i aprovada pel Consell de Qualitat el 19 de juny de 2000, llegim que la Universitat Jaume I pretén:

Ser una universitat excel·lent en l'àmbit de la docència, investigació i gestió, d'acord amb la filosofia de qualitat total, i més concretament, d'acord amb els criteris establerts pel model europeu d'excel.lència, amb la finalitat d'abastar la satisfacció de la societat mitjançant els diferents serveis que ofereix Així mateix, la Universitat utilitzarà els mètodes adequats per a millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat.

Per a implantar amb èxit la gestió de la qualitat, metodològicament, el repte hauria de ser que totes les iniciatives per a la promoció de la qualitat i la millora continuada es portaren a terme mitjançant la implementació del model EFQM d'excel·lència de la gestió, l'aplicació progressiva del qual ja s'està analitzant, com a ferramenta que ens permetrà donar cohesió a les diferents línies proposades. Els criteris del model serviran de base per a desenvolupar i implantar una inicitaiva de qualitat, ja que els requisits que conté el model codifiquen els principis de gestió de la qualitat en un llenguatge clar i accesible. Aquest model, a través de l'especificació dels criteris agents, concreta els aspectes que la institució ha de considerar per a millorar els resultats. En concret, segons l'estructura d'aquest model, el marc de qualitat haurà de respondre als criteris de lideratge, política i estratègia, persones, recursos i processos.

Els fonaments del model comportaran la determinació dels objectius concrets a aconseguir per tal de millorar els resultats, les línies estratègiques sòlidament fonamentades per tal d'aconseguir els objectius buscats i un conjunt d'indicadors que facen possible avaluar i revisar els resultats assolits, realitzant un seguiment que permeta implantar les millores que siguen necessàries.

Al document base de planificació del Sistema de Direcció Estratègica (febrer de 2000), es destaca com a objectiu estratègic general el següent:

Constituir-se en una universitat de referència pel servei que ofereix a la societat, per la seua capacitat de resposta immediata, pel seu tarannà obert i emprenedor i per les seues àrees d'excel.lència, de manera que resulte atractiva per a estudiar-hi i treballar-hi, per a establir acords de col.laboració i per a dotar-la de finançament suficiente.

Les iniciatives de la UJI en l'àmbit de la Gestió de la Qualitat suposaran concretitzar aquest objectiu general en una sèrie d'objectius específics, referits als criteris i principis del model:

 • Millorar la imatge percebuda per l'entorn
 • Establir aliances estratègiques amb altres institucions i entitats que servisquen a la Universitat Jaume I per a completar capacitats que permeten desenvolupar els productes i serveis propis.
 • Millorar la qualitat percebuda per l'estudiantat
 • Millorar el grau de satisfacció del PDI i el PAS
 • Analitzar i assegurar la coherència de l'estructura, els procediments, els sistemes i les polítiques de gestió als requeriments d'implantació del pla estratègic
 • Millorar l'eficiència en tots els processos: docència, investigació, gestió i creació de productes i serveis
 • Millorar les capacitats docents, investigadores i d'innovació de tot el PDI
 • Millorar la qualificació professional del PAS
 • Millorar les capacitats directives dels gestors.

Tots aquests objectius s'aconseguiran mitjançant la implementació d'una sèrie de línies estratègiques o plans d'acció en matèria de qualitat, en cadascun dels agents facilitadors del model EFQM, la responsabilitat màxima de les quals recau en el Vicerectorat d'Assumptes Econòmics i Planificació Universitària, amb el suport del Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea.

Una condició imprescindible per a l'èxit de qualsevol iniciativa de qualitat és el lideratge. La qualitat compta amb el suport explícit de l'actual equip de govern. Així, el Rector de la Universitat, va signar al 2001 un compromís de l'equip de govern on es diu que:

 • L'equip de govern de la Universitat, conscient de la importància que té la qualitat en la definició i desenvolupament de les seues activitats, l'entorn cada vegada més competitiu, les cada vegada majors exigències dels estudiants i les oportunitats que s'obren mitjançant la implantació i certificació del seu sistema de gestió, ha decidit implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat que assegure el compliment dels requisits que es recullen a la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2000.
 • Així mateix, l'Equip de Govern ha establert i aprovat la política de qualitat i assegura la fixació dels objectius de qualitat (objectius que hauran de ser revisats, però, per la institució, en funció de les polítiques a implementar en cada moment)
 • L'equip de Govern s'implica amb la millora continua de l'eficàcia del Sistema de gestió de la Qualitat, realitzant les revisions del sistema que es consideren necessàries
 • Conseqüent amb la decisió i voluntat expressada, l'Equip de Govern es compromet a proporcionar els recursos materials i humans necessaris per a la consecució de l'esmentat objectiu en la seguretat que el cost que puga implicar no és més que una inversió rendible.

A més a més, i com a mostra del compromís que la Universitat ha adquirit en les diferents accions de qualitat, s'ha de dissenyar una Carta de Serveis, com a ferramenta que farà explícit el compliment dels indicadors de qualitat proposats en els diferents serveis, en el sentit que ens permetrà mesurar periòdicament el grau de compliment dels nostres objectius.

Per últim, pel que fa al sistema de direcció que suporta l'àmbit de la qualitat, seria la següent:

sistema de direcció que suporta l'àmbit  de la qualitat

Per part de l'equip rectoral, els Vicerectorats implicats en la qualitat han de ser:

 1. El Vicerectorat que assumisca la supervisió i implementació del Sistema de Direcció estratègica (en aquestos moments el VAEPU ¿Vicerectorat d'assumptes econòmics i planificació universitària)
 2. El Vicerectorat que tinga les competències en qualitat educativa (en aquestos moments, el VQEHE - Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea)
 3. El Vicerectorat encarregat de tots els processos que tinguen a veure amb la certificació, fonamentalment aquells que es refereixen a l'estudiantat (en aquestos moments el VOAE ¿ Vicerectorat d'Ordenació acadèmica i Estudiants)
 4. El Gerent (o personal de gerència en qui delegue)

Dins del marc i estructura del model EFQM, que preten, com hem vist, donar compliment al màxim a les expectatives de tots els grups d'interès de la UJI, es poden explicar les diferents línies d'actuació en matèria de qualitat a la nostra universitat, que responen als criteris de lideratge (com acabem de veure), persones, recursos, processos i política i estratègia.

Així, pel que fa a les persones:

 1. Polítiques actives de personal (professorat i PAS). Aquesta gran línia ja compta amb algunes iniciatives destacades i d'altres que s'encetaran a partir del proper curs, com ara:
  1. Promoure la contractació de personal de suport a la investigació
  2. Promoure la mobilitat i el reciclatge constant del professorat
  3. Proposar polítiques d'incentius del personal (PDI i PAS) en funció dels resultats
 2. Formació permanent del professorat i del PAS
 3. Formació específica en matèria de qualitat (veure acció 4 Primer pla propi d'innovació universitària sobre polítiques de gestió de la qualitat)

Pel que fa als recursos, podem considerar totes les iniciatives que formen part de l'anomentat Model educatiu, concretat en polítiques d'investigació i polítiques de qualitat docent, com ara: (Veure document aprovat pel Claustre, octubre 2002)

 1. Suport a grups d'investigació propis
 2. Accions de millora de transferència de resultats
 3. Foment de l'estil UJI i la transversalitat en l'educació
 4. Creació d'una UJI virtual
 5. Promoció de projectes pilots d'harmonització, etc.

Pel que fa als processos, s'inclourien les iniciatives relacionades amb

 1. La certificació segons la Norma ISO 9000
 2. L'acreditació de les titulacions, prevista a la LOU
 3. Totes les iniciatives de seguiment dels processos i atenció personalitzada als clients

Per últim, en l'apartat de política i estratègia, s'inclourien tots els aspectes d'innovació i gestió universitària que milloren la qualitat dels productes i serveis que ofereix la institució

 1. La participació en el Pla de Qualitat de les Universitats
 2. L'autoavaluació continuada sota el marc del model EFQM
 3. El Pla de comunicació de les accions de qualitat, amb especial èmfasi a la creació d'una base de dades de totes les accions de millora de la qualitat portades a terme en la universitat.