Memòria de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. Curs 2017/18

24/01/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Gestió de la Qualitat

Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) durant aquest curs acadèmic 2017/18 es presenten en els apartats següents:

 

Sistemes de gestió de la qualitat

Segons la norma ISO 9001

En l’àmbit del desenvolupament i la certificació de sistemes de gestió de la qualitat d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001, s’ha treballat en el manteniment dels sistemes certificats, en concret, els de la Biblioteca i del Servei d’Esports. Els dos serveis han realitzat l’auditoria interna i la revisió del sistema per la direcció.

Com en anys anteriors, l’execució de les accions de millora identificades en les auditories i/o el tancament de les observacions i desviacions sorgides respecte de la norma de referència, així com el manteniment del sistema, han resultat de la col·laboració entre l’OPAQ i aquests serveis. Aquesta col·laboració ha permès un resultat molt positiu.

 • Quant al Servei d’Esports per la implicació i integració de les diferents unitats en la millora de la gestió de les activitats, formació i competició esportiva.
 • En la Biblioteca i pel que fa al sistema de gestió de la qualitat, durant el curs acadèmic 2017/18 s’ha estat treballant en els aspectes de la transició de la norma ISO 9001 (requisits del 2008 diferents dels del 2015). En aquesta etapa s’ha aprofundit en el context de l’organització, els riscos per cadascun dels processos i les expectatives de les parts interessades. L’auditoria per part d’AENOR ha sigut superada a falta d’establir un pla d’accions correctives per al curs següent, únic requisit pendent per a obtindre la certificació ISO 9001:2015.

Dins d’aquest sistema de certificació, durant el curs 2017/18 s’ha realitzat el quinzè procés de mesurament de l’eficàcia de la formació corresponent a la formació impartida dins del Pla de formació del PAS durant l’any 2017. Com ja va ocórrer en els processos d’avaluació anteriors, s’ha mantingut l’àmbit d’estudi a tot el personal d’administració i serveis de l’UJI que ha rebut formació, tant interna com externa. Per a aquest procés de mesurament s’ha utilitzat un instrument administrat a través del lloc web amb dues versions paral·leles dirigides, d’una banda, als caps de servei i, d’una altra, al personal dels serveis que havia rebut la dita formació. Aquest procés, en el moment de realitzar aquesta memòria, encara estava en procés d’anàlisi de dades.

Un altre procés que s’ha dut a terme, per dotzè curs consecutiu, és l’avaluació de proveïdors per part dels serveis implicats en el sistema de gestió de la qualitat corresponent al curs 2016/17. Així, s’ha avaluat de forma independent, el nivell de satisfacció del Servei d’Esports i de la Biblioteca amb els seus proveïdors tant interns com externs.

Pel que fa al mesurament de la satisfacció i la qualitat de servei dels dos serveis objecte de certificació, que es realitza cada dos anys de forma alterna, durant el curs 2017/18 estava prevista la realització de la sisena avaluació de la qualitat del servei i satisfacció dels usuaris i usuàries del Servei d’Esports però com que el servei compta amb processos semestrals de mesurament propis, s’ha considerat oportú tindre en compte només els resultats d’aquestes enquestes.

 

Sistema de garantia interna de la qualitat dels títols

Durant el curs 2017/18, l’OPAQ ha coordinat la implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat Jaume I (programa AUDIT de l’ANECA) en tots els títols oficials (graus, màsters i doctorats). S’ha portat a terme l’assessorament necessari sobre les activitats del programa AUDIT i s’ha continuat treballant amb el Servei d’Informàtica amb l’aportació de les indicacions i requeriments necessaris per a la millora de l’aplicació informàtica desenvolupada per a impulsar la implantació del Sistema de garantia interna de la qualitat i facilitar la gestió de tota la documentació, així com la gestió de les accions de millora. A més, aquest any 2017 s’ha constituït i reunit la comissió del Sistema de Gestió de la Qualitat. En la primera sessió es va aprovar l’actualització del document d’estructura organitzativa del sistema i es va impulsar la revisió dels procediments del sistema.

Dins del Sistema de garantia interna de qualitat es mesura la satisfacció amb diferents processos i col·lectius, tal com es detalla a continuació.

Anualment es realitza un procés de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat amb els processos de gestió acadèmica. Amb poques variacions segons el col·lectiu al qual s’adreça l’instrument de mesurament, estudiantat de nou ingrés o matriculat en més d’una ocasió, se sol·licita que l’estudiantat avalue la seua satisfacció amb aspectes relacionats amb la gestió acadèmica dels títols oficials, com ara la informació prèvia a la selecció del títol de grau o de màster, la planificació i organització del curs, la fixació d’horaris de classes i exàmens, la implantació de programes d’assignatures, la pàgina web del títol, els processos de preinscripció, matrícula, reconeixement de crèdits i manteniment d’instal·lacions, etc.

De l’anàlisi de les dades de satisfacció de l’estudiantat de grau amb els processos de gestió acadèmica s’observa una mitjana de satisfacció amb la Universitat de 3,88 sobre 5, significativament més alta a l’aconseguida durant el curs anterior (mitjana de 3,85) i significativament més alta entre les dones (mitjana de 3,91) que entre els homes (mitjana de 3,85).

D’altra banda, la satisfacció general de l’estudiantat amb el grau que cursa és de 3,82 sobre 5, lleugerament millor que el curs anterior (mitjana de 3,78) però sense mostrar diferències significatives, i significativament més alt entre les dones (mitjana de 3,87) que entre els homes (mitjana de 3,74).

Per a completar aquest procés de mesurament, durant aquest curs es va demanar en la setena convocatòria de projectes de tecnologies de la informació una eina informàtica per a l’elaboració d’informes executius sobre les enquestes de satisfacció de les titulacions. Aquesta eina, en procés de finalització en el moment de realitzar aquesta memòria acadèmica, ens permetrà automatitzar la generació i gestió d’informes executius amb els resultats de les enquestes institucionals de satisfacció dels grups d’interès dels títols i millorar la seua accessibilitat per a les aplicacions i persones que els utilitzen.

En el moment que aquesta eina es done per finalitzada els títols podran accedir als seus informes de satisfacció de l’estudiantat de grau amb els processos de gestió acadèmica.

Dins del procés de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat de màster amb els processos de gestió acadèmica, i per desè any consecutiu, s’ha avaluat la satisfacció de l’estudiantat de màster que es matricula a l’UJI per primera vegada. En general, l’estudiantat dels màsters universitaris presenta un nivell de satisfacció alt amb la Universitat (mitjana de 4,03 sobre 5) i es manté estable respecte dels resultats del curs anterior i igualat per sexes (mitjana de 4 per als homes i de 4,04 per a les dones).

Un altre procés realitzat ha sigut la recollida d’informació per a conèixer la satisfacció del professorat de la Universitat amb el Programa Docentia-UJI del curs 2016/17, en el qual s’ha diferenciat entre l’opinió del PDI amb algun tipus de responsabilitat en la gestió acadèmica i la resta del PDI. S’han fet dues enquestes paral·leles, al professorat avaluat i als responsables acadèmics, amb el mateix qüestionari. El qüestionari està format per sis ítems, cinc dels quals mesuren la satisfacció amb el model, procediment, resultats, suport i aplicació informàtica, i un mesura la importància donada al programa. En el curs analitzat no hi ha cap valoració menor de 3 punts. Els responsables acadèmics estan significativament més satisfets (3,98 punts) que el PDI implicat (3,67 punts) quant al suport rebut des de l’OPAQ. Comparant les valoracions amb les del procés anterior (curs 2015/16) no s’aprecien diferències significatives en la satisfacció entre ambdós cursos en el cas dels responsables acadèmics. En el cas del PDI participant, en el curs 2016/17 hi ha un increment significatiu de la satisfacció amb els resultats obtinguts (3,8 punts en el curs 2016/17 i 3,64 punts en el curs 2015/16), i amb la importància donada al desenvolupament del programa (3,73 punts en el curs 2016/17 i 3,61 punts en el curs 2015/16).

Durant el curs 2017/18 es van presentar els resultats de la segona edició del procés d’avaluació de la satisfacció de l’estudiantat en relació amb els programes de doctorat (el mesurament per part de l’estudiantat té caràcter anual i per part del PDI té caràcter biennal), emmarcat dins del Sistema de garantia intern de la qualitat portat a terme durant el curs 2016/17.

Així doncs, els resultats indiquen que la satisfacció de l’estudiantat dels programes de doctorat es troba en una mitjana de 4,32 sobre 5, lleugerament superior al curs anterior però sense mostrar diferències significatives.

També en aquest cas, on era necessari la presentació de resultats per títol, s’ha comptat amb la col·laboració del Servei d’Informàtica per a l’automatització dels informes la qual cosa ha permès una ràpida comunicació dels resultats als implicats.

En el moment de realització de la present memòria està en funcionament el procés per a recollir informació, tant del professorat com de l’estudiantat de doctorat, en relació amb la seua satisfacció amb els programes de doctorat del curs 2017/18.

També durant aquest curs, i per onzè any consecutiu, s’ha analitzat la satisfacció dels usuaris i usuàries de la Bústia UJI i s’ha realitzat l’informe de les dades recollides durant l’any 2017. En aquest cas, els resultats indiquen que el grau de satisfacció de la Bústia ha millorat significativament des d’una mitjana de 4,02 sobre 5 durant l’any 2016 fins a una mitjana de 4,24 en l’any 2017 sense que es troben diferències d’opinió per sexes.

Finalment, durant l’inici del curs 2017/18 es va portar a terme el procés per al mesurament de la satisfacció laboral del personal de l’UJI, tant del PDI com del PAS. En aquest sentit la satisfacció general del personal es situa en una mitjana de 3,9 sobre 5 i es manté estable en comparació a processos de mesurament d’edicions anteriors i sense que s’aprecien diferències significatives entre homes i dones.


Seguiment dels títols

L’OPAQ coordina a l’UJI el Programa de seguiment de títols promogut per l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva), d’aplicació per a totes les titulacions oficials: grau, màster i doctorat que compleixen certs requisits. En aquesta ocasió, pel que respecta als títols de grau i màster, durant aquest curs no s’ha presentat informe per a l’avaluació de l’AVAP, ja que els seus informes de renovació de l’acreditació no ho recomanen, d’acord amb la normativa vigent.

Pel que respecta als programes de doctorat conforme al RD 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el programa de seguiment es du a terme al cap de tres anys de la seua implantació. Els dos programes de doctorat que van començar la seua avaluació al projecte pilot (PD en Informàtica i el PD en Psicologia) han rebut informe final, amb caràcter extraordinari.

Així mateix, 9 programes de doctorat han sol licitat participar per primera vegada en la convocatòria de seguiment de 2018. Aquests títols són:

 • Programa de doctorat en Ciències
 • Programa de doctorat en Economia i Empresa
 • Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria
 • Programa de doctorat en Història i Estudis Contemporanis
 • Programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament
 • Programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials
 • Programa de doctorat en Dret
 • Programa de doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció
 • Programa de doctorat en Química Sostenible (Interuniversitari, coordina UJI)

En aquest procés, l’OPAQ ha donat suport a les titulacions per a l’elaboració de l’autoinforme de seguiment, ha coordinat als agents implicats en el procés i ha gestionat la sol·licitud i l’enviament de la documentació mitjançant l’aplicació que l’AVAP ha dissenyat per a aquesta finalitat. Així mateix, ha col·laborat en l’elaboració d’algunes evidències en què es basa l’avaluació, ha aportat les taules d’acord amb el programa (a partir de la informació continguda en la base de dades institucional), i ha gestionat el manteniment i actualització del sistema de garantia interna de qualitat dels títols amb aquest fi. Finalment, durant el mes d’abril, els 9 programes de doctorat participants van remetre l’autoinforme de seguiment, les evidències i les taules a l’AVAP per a la seua avaluació i actualment estan a l’espera de rebre la valoració provisional per part de l’agència.

També s’ha treballat en la implantació del SGIQ amb els programes de doctorat. S’han revisat les memòries anuals dels programes elaborades per la titulació i s’han ajustat per tal de cobrir les necessitats dels processos externs de rendició de comptes. Fruit d’aquesta revisió han aflorat diverses accions de millora, algunes institucionals i altres específiques de cada programa, que han quedat documentades en el SGIQ com a accions i notificacions.

 

Renovació de l’acreditació dels títols

Des de l’OPAQ s’ha participat en el Programa de renovació de l’acreditació promogut per l’AVAP. Aquest any 2018 s’ha participat en el Programa Reacredita de l’AVAP, amb vuit títols, cinc màsters i tres graus.

Al mateix temps, a partir del mes d’abril, es va iniciar un nou procés amb les vint-i-nou titulacions, vint títols de màster i nou programes de doctorat, que han de renovar la seua acreditació durant l’any 2019. Des de l’Oficina es treballa en l’elaboració d’evidències institucionals, la revisió del sistema de garantia interna de qualitat de cada títol, l’aportació i validació de taules de dades i indicadors segons els models d’acreditació, i es dóna suport a la redacció de l’autoinforme, adaptat al nou model que l’AVAP ha publicat.

Igualment, es treballa en la implantació del SGIQ d’aquestes titulacions, amb l’anàlisi, tractament i documentació de les recomanacions rebudes anteriorment, i amb la implantació de noves accions de millora suggerides que contribueixen a millorar les titulacions i mantenir actualitzar el sistema de qualitat dels títols.

 

Altres processos de recollida i anàlisi de resultats

Durant el curs 2017/18 s’ha continuat treballant amb l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) en relació amb els seus processos d’avaluació. Així doncs:

 • Pel que fa a l’enquesta per a estudiantat ixent d’intercanvi per motiu d’estudis, la tercera edició corresponent a les dades del curs 2016/17, recull la satisfacció de l’estudiantat amb diversos aspectes relacionats amb la seua estada en una altra universitat, com són, entre altres: la satisfacció amb l’experiència d’intercanvi (mitjana de 4,73 sobre 5), la satisfacció amb l’aprenentatge obtingut (mitjana de 4,34 sobre 5), la satisfacció amb la institució de destinació (mitjana de 4,28 sobre 5), la satisfacció amb la ciutat de destinació (mitjana de 4,5 sobre 5), la satisfacció amb el tutor o tutora (mitjana de 3,99 sobre 5) i amb el coordinador o coordinadora (mitjana de 3,93 sobre 5) i la satisfacció amb l’ORI (mitjana de 3,99 sobre 5).
 • Quant a l’enquesta per a estudiantat entrant per intercanvi, la segona edició corresponent a les dades del curs 2016/17, recull la satisfacció de l’estudiantat amb diversos aspectes relacionats amb la seua estada en la nostra Universitat, com són, entre altres: la satisfacció amb la seua experiència d’intercanvi (mitjana de 4,58 sobre 5), la satisfacció amb l’aprenentatge obtingut (mitjana de 3,98 sobre 5), la satisfacció amb el tutor o tutora (mitjana de 3,77 sobre 5), la satisfacció amb l’UJI (mitjana de 4,42 sobre 5) i la satisfacció amb l’ORI (mitjana de 4,39 sobre 5).

Ateses les necessitats d’informació manifestades pels títols en relació als processos de renovació de l’acreditació que realitzen, amb la col·laboració del Servei d’Informàtica s’ha realitzat l’automatització de la creació d’informes per títol amb les dades arreplegades tant en l’enquesta d’ixents com en l’enquesta d’entrants del curs 2016/17.

 • Una altra enquesta posada en marxa, per segona vegada, durant el curs 2017/18 va estar dirigida a recollir la satisfacció dels coordinadors i coordinadores d’intercanvi que presenta una mitjana de satisfacció general d’aquests de 4,19 sobre 5.
 • Finalment, per segona vegada, durant el curs 2017/18 per a l’ORI va ser la de satisfacció dels tutors i tutores d’intercanvi, la satisfacció dels quals assoleix una mitjana de 3,94 sobre 5.

D’altra banda, cal indicar que durant el curs 2016/17 es va començar a treballar amb el Programa AlumniSAUJI de l’UJI en el disseny d’un instrument de mesurament de la satisfacció dels usuaris i usuàries d’AlumniSAUJI Categoria PREMIUM que, per necessitats del mateix Programa no s’ha pogut posar en marxa fins al curs 2017/18. De fet, una vegada realitzat el procés de recollida de dades, s’ha elaborat el corresponent informe on ha quedat reflectit que la satisfacció dels usuaris i usuàries és de 3,77 sobre 5.

Per a finalitzar, cal indicar que durant el curs 2017/18 l’OPAQ va col·laborar amb diversos serveis de la Universitat en el disseny i execució en l’aplicació informàtica d’enquestes:

 • Amb el Programa UJI Hàbitat Saludable de la Universitat Jaume I la realització del «Qüestionari d’estil de vida i salut a la Universitat Jaume I» per a conèixer la situació de la salut entre l’estudiantat universitari.
 • Amb la Xarxa Vives d’Universitats per al llançament de la segona edició de l’enquesta «Via Universitària II 2018» sobre condicions de vida i participació de l’estudiantat universitari.
 • Amb el Projecte Ranking CYD i U-Multirank per al llançament de l’enquesta dirigida a l’estudiantat de grau i màster de l’àmbit de la Psicologia, el Treball Social i la Sociologia.

 

Avaluació de l’activitat docent

Al maig del 2018 es va enviar a l’AVAP la documentació per al seguiment del programa DOCENTIA-UJI relativa al curs 2016/17, que correspon al tercer curs després de la certificació del programa.

En el curs 2017/18 s’ha realitzat l’avaluació de l’activitat docent del professorat del curs anterior, aplicant el model Docentia-UJI. L’aplicació d’aquest model es va realitzar una vegada publicats els resultats de les enquestes a l’alumnat. El nombre d’enquestes realitzades va ascendir a 76.849 en el curs 2016/17, de les quals 61.242 es van realitzar de forma presencial. El nombre d’enquestes telemàtiques ha augmentat respecte al curs anterior.

Quant als resultats de l’aplicació del model Docentia-UJI, en el curs 2016/17 es va avaluar un total de 1.109 professors que continuaven a l’UJI en el curs 2017/18. Un 34,5% del professorat va ser avaluat com a excel·lent, un 56,9% va ser notable, un 6,8% acceptable i un 1,8% va ser insuficient. Les anàlisis es van realitzar també per a cada centre, i per a cada tipus de dedicació del professorat. S’han recollit totes les dades en la memòria de curs, publicada en la pàgina web de l’OPAQ. La categoria de notable ha predominat en tots els centres.

La Comissió d’Avaluació Docent (CAD) va recordar als departaments amb professorat avaluat com insuficient la necessitat d’aplicar les “Línies d’actuació amb el professorat amb avaluació de l’activitat docent insatisfactòria”, aprovades per la dita comissió, en la seua reunió del dia 4 de febrer de 2016. El document esmentat es troba en el lloc web en el qual es publiquen totes les informacions relatives a l’avaluació docent, disponible per a la comunitat universitària. Es tracta d’un protocol d’actuació en què també participa l’USE, per a ajudar en la millora de l’exercici d’aquests professors.

Altres actuacions rellevants de la CAD durant el curs 2017/18 han sigut:

 • Publicar els indicadors del Docentia exceptuant els relatius a l’enquesta amb anterioritat a la publicació de resultats, perquè el professorat tinga més facilitat per a detectar la falta de dades en algun d’ells.
 • Publicació de dades d’enquesta per títol i assignatura, per a la seua revisió pels responsables acadèmics.
 • Crear un filtre perquè la direcció dels departaments puga veure el professorat-assignatura dels quals no s’ha sol·licitat enquesta, sent aquesta obligatòria segons els criteris de la normativa.
 • Continuar amb les mesures per a millorar la taxa de resposta de les enquestes telemàtiques a l’estudiantat, així com promoure la utilització del sistema telemàtic.

Com ja s’ha explicat anteriorment, per a conèixer la satisfacció amb el model, s’ha realitzat l’enquesta de satisfacció del professorat avaluat i dels responsables acadèmics. Així mateix, s’ha preguntat a l’alumnat del curs per la seua satisfacció amb el procés d’avaluació docent, durant el procés de matrícula en els graus (juliol i setembre del 2017), i en finalitzar el curs en els màsters oficials (juny i juliol del 2017). En els graus la mitjana de satisfacció amb el procés va ser de 3,52 punts (amb una mostra de 5.601 respostes) i en els màsters de 3,54 (mostra de 232 respostes).

Quant al curs 2017/18, la recollida de dades del procés d’enquestes presencial en els graus es va desenvolupar des del dia 20 de novembre fins al 15 de desembre de 2017 (primer semestre), i des del dia 23 d’abril fins al 18 de maig de 2018 (segon semestre). La recollida telemàtica de dades per al procés d’enquesta en els màsters oficials es podia habilitar en el període del 10 d’octubre de 2017 fins al 22 de juliol de 2018. Les dates estaven incloses en el calendari acadèmic del curs.

Aquest curs també s’ha donat la possibilitat de realitzar enquestes fora del període oficial, de forma telemàtica, donant visibilitat de les enquestes obertes i el nombre d’alumnes que han respost. En total, es van avaluar, de forma presencial, en el primer semestre, 776 docents de 692 assignatures i, en el segon semestre, 755 docents de 596 assignatures.

 

Cartes de serveis de la Universitat

Aquest curs 2017/18 es manté el seguiment de les cartes de serveis amb l’actualització de les dades i la difusió, a través del lloc web de la Universitat, dels resultats dels indicadors. Per tant, s’avaluen els compromisos establerts a partir dels estàndards de qualitat del servei que es van definir, on especialment s’ha treballat la presentació dels indicadors al web durant la primera meitat del 2018.

 

Avaluació de la Universitat en el model EFQM

Per a continuar la implantació del model EFQM a l’UJI, aquest curs acadèmic 2017/18 s’ha realitzat un procés de recollida d’informació i d’anàlisi interna amb el model EFQM. El sistema de direcció i gestió ja contempla aquesta periodicitat en la implantació del model i per tant ja existeixen sistemàtiques que permeten la recollida de la informació anual.

 

Rànquings i suport a la qualitat de la informació quantitativa institucional

D’una banda, l’UJI participa enviant dades en alguns dels rànquings nacionals (Shangai U. españolas, Scopus U. españolas, Ranking CyD, Ranking Ivie, Diario El Mundo), iberoamericans (Shangai U. iberoamericanas, Scopus U. iberoamericanas) i mundials (U-Multirank, Greenmetric). Des de l’OPAQ, es coordina en alguns casos i en altres es facilita la informació necessària per a fer el seguiment de l’UJI en aquests rànquings. També des de l’OPAQ, es fa l’anàlisi dels resultats de manera que es facilita a la direcció de la Universitat l’avaluació d'aquests resultats de manera comparativa amb altres institucions.

D’altra banda, l’UJI col·labora a assegurar la qualitat de la informació quantitativa que es facilita a organismes externs (sistema d’informació integrada de les universitats o SIIU al Ministeri, la universitat en xifres a la CRUE, part de l’estadística de R+D+I que gestiona l’OCIT per a la CRUE, sistema d’informació de les universitats públiques valencianes a Conselleria, memòria de seguiment al Campus d’excel·lència internacional Habitat 5U). En aquest sentit, l’OPAQ actua com a validadora de la informació institucional, en fer que aquesta siga més homogènia davant els diferents organismes externs.

 

Promoció de la Qualitat

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha impartit i ha rebut formació en matèria de qualitat.

En la formació impartida en matèria de qualitat, cal destacar la participació en la impartició del curs “Organització i funcionament dels graus universitaris”, adreçat a tot l’estudiantat de la Universitat Jaume I, amb la presentació titulada Participació de l'estudiantat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels títols i al Programa Docentia.

Pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en jornades, fòrums i cursos, organitzats, tant a l’UJI com a altres organismes. Aquest curs s’ha participat en la jornada “Una dècada d’AUDIT i DOCENTIA en ANECA: evolució i futur”, la “IX Jornada de Reflexió i Debat de les Unitats de Qualitat de les Universitats Espanyoles” organitzada a la Universitat de Saragossa, el “Taller de formació i reciclatge d’avaluadors” organitzat pel Club Excel·lència en Gestió i a la jornada que va tindre lloc a la Universitat Jaume I sobre Segells Internacionals de qualitat d'ANECA entre altres.

La difusió de la qualitat es complementa mitjançant l’actualització de la pàgina web de l’OPAQ amb caràcter periòdic. S’ha publicat la informació més rellevant entre els usuaris i usuàries, i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents activitats desenvolupades per l’Oficina.

Pel que fa a les accions de benchmarking cal destacar la visita a l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat d’Úrsula El Hage, assessora i trainer d’EFQM de la Universitat Saint Joseph de Beirut amb l’objectiu de conèixer el nostre Sistema de gestió de la qualitat així com per a explicar-nos la plataforma de gestió de la qualitat que han desenvolupat a la seua Universitat.

Finalment, aquest any cal destacar la participació de dos persones de l’oficina, com a membres de l’equip tècnic de qualitat, en la reunió del Consell Assessor del programa Via Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats que va donar lloc a la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluis Vives i la Universitat Jaume I per al desenvolupament de la segona edició del projecte “Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris”. Aquest projecte va consistir en el llançament d’una enquesta dirigida a l’estudiantat universitari per tal de generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària.