Erasmus.es 2015

20/10/2015 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Convocatòria d'ajudes de mobilitat Erasmus.es finançades pel MECE per a estudiants d'institucions d´educació superior, dins del marc Erasmus+.

1.      Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus+, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior, y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2015-2016.

2.      Està disponible en la seu electrònica del Ministeri de Educació, Cultura i Esport (MECE) un formulari que ha de ser emplenat exclusivament  per aquelles persones que han de participar en la Convocatòria Erasmus.es.

Þ    Accés a la sol·licitud del MECE abans del 29 de maig 2015.

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTema=49

Þ    Seleccionar entre “Grau”, “Màster” o “Doctorat”.

Þ    A continuació seleccionar “Ayudas de movilidad Erasmus.es financiadas por el MECD para estudiantes de instituciones de educación superior, seleccionados por el Programa "Erasmus+" .

REQUISITS  obligatoris dels beneficiaris (art.2 de la convocatòria)

Abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds els beneficiaris hauran de complir els requisits de la convocatòria del programa Erasmus+ i de la convocatòria Erasmus.es. La estada es realitzarà entre 9 de setembre 2015 i 30 setembre 2016, per 3 mesos de durada finançats a països participants en Erasmus+.

a)     Haver sigut seleccionat en la convocatòria Erasmus + pràctiques 14/15 (veure Acta de selecció definitiva de la convocatòria Erasmus + (Pràctiques) (Curs 14-15) o Convocatòria d’intercanvi d’Estudiants 15/16 (graus o màsters).

b)      Presentar una proposta d’entitat signada per l’entitat d’acollida.

c)      Tenir nivell acreditat B2 de la llengua en la que se realitze les pràctiques segons art. 2.e) de la convocatòria del Ministeri (MECD).

d)      En el cas d’estudis oficials de Grau, haurà d’acreditar-se la superació de 60 crèdits ECTS dels estudis que s’estiguen cursant i en el àmbit dels quals es sol·licita l’ajuda. 30 crèdits al moment de presentar la sol·licitud, i els altres 30 crèdits abans de dictar la resolució definitiva de concessió i sempre abans del 31 de juliol de 2015.

e)      Els estudiants estrangers no comunitaris  hauran d’acreditar la condició de residents, quedant exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d’estada o residència per estudis, de conformitat amb el dispost a la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

f)       Ser estudiant o estudianta de la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2014/15, de llicenciatura o diplomatura, grau, màster o doctorat oficial.

g)      No haver gaudit de més de 9 mesos d’una beca Erasmus en Life Long Learning Programme o Erasmus +  en el mateix nivell d’estudis.

 

Documentació a aportar a la UJI com a data límit, la data de tancament de la convocatòria d’ajudes Erasmus.es:

a)      Sol·licitud (RTF).

b)      Certificat que acredite el nivell B2 de la llengua en la que se realitze les pràctiques segons art 2.e de la convocatòria.

c)      Carta d’acceptació de la empresa segons model (RTF).

d)      Fotocòpia de l’expedient acadèmic en que conste crèdits superats i nota mitjana de l’expedient acadèmic sobre 10.

e)      Còpia del resguard de sol·licitud d’ajuda Erasmus.es 2015/16 al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

f)       Fotocòpia del DNI o NIE.

g)      Certificat de minusvalidesa, si escau.

 

La sol·licitud i la documentació corresponent s’han de presentar al Registre General o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP).

 

Baremació per part de la Universitat.

La institució d’educació superior d’origen (UJI) assignarà fins un màxim de 2 punts a la sol·licitud de l’estudiantat:

o   1 punt a la qualitat de la carta d’ acceptació de l’empresa.

o   0,75 punt al percentatge de crèdits superats de la titulació de la qual es presente.

o   0,25 punts a l’estudiantat que no haja gaudit d’una estada Erasmus + pràctiques en el mateix cicle.

o   0,25 Minusvalidesa provada de 33% o mes.

 

Informació de la convocatòria: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) 
Universitat Jaume I 
Tel.: +34 964 387 062/064
Fax: +34 964 387 001 
erasmuspractiques@uji.es

 

Informació acadèmica. Coordinadors i coordinadores de pràctiques internacionals dels centres.

Teresa Martínez (FCJE). tmartine@uji.es

Jaume Gual (ESTCE). jgual@uji.es

Cristina González (FCHS). onate@uji.es

Eva Cifre (FCS). cifre@uji.es

Annex I: Procediment per a introduir el certificat d'arrivada de la beca Erasmus.es 2015

Annex II: Certificat d'arribada de la beca Erasmus.es 2015

"Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril".

Podeu accedir a la informació mitjançant el següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11114.pdf