Erasmus.es 2014

05/05/2015 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Curs 2014/2015

Convocatòria d'ajudes de mobilitat Erasmus.es financiades pel MECE per a estudiants d'institucions d´educació superior, dins del marc Erasmus+

 1. Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa <<Erasmus+>>, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015 (PDF)
 2. Corrección de errores de la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015 (PDF)
 3. Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa <<Erasmus+>>, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria de concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
 4. Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa <<Erasmus+>>, para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso académico 2014-2015.
 5. Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
 6. Carta d'aceptació de l'empresa (RTF)
 7. Des del viernes 4 de abril está disponible en la sede electrònica del Ministeri de Educació, Cultura i Esport (MECE) un formulari que ha de ser emplenat exclusivament  per aquelles persones que han de participar en la Convocatòria Erasmus.es.

  Accés a la sol·licitud del MECE abans del 23 d´abril 2014.
  Clau de accés: erasmus 
  REQUISITS  obligatoris dels beneficiaris (art 2 de la convocatòria)

  Abans de finalitzar el plaç de presentació de sol.licituds els beneficiaris hauran de complir els requisits de la convocatòria del programa ERasmus + i de la convocatòria Erasmus.es. La estada es realitzarà entre 10 de setembre 2014 i 30 setembre 2015, per 3 mesos de durada finançats a països participants en Erasmus +.

  1. Presentar una proposta d’entitat signada per l’entitat d’acollida.
  2. Tenir nivell acreditat B2 de la llengua en la que se realitze les pràctiques segons art 2.2 a) de la convocatòria del Ministeri (MECD)
  3. En el cas d’estudis oficials de Grau, haurà d’acreditar-se la superació de 60 crèdits ECTS dels estudis que s’estiguen cursant i en el àmbit dels quals es sol.licita l’ajuda.
  4. Tenir la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea o país participant en el programa. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents, quedant exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d’estància o residència per estudis.
  5. Ser estudiant o estudianta de la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2013/14, de llicenciatura o diplomatura, grau, màster o doctorat oficial.
  6. No haver gaudit de més de 9 mesos d’una beca Erasmus en Life Long Learning Programme o Erasmus +  en el mateix nivell d’estudis.

    
  Documentació a aportar a la UJI com a data límit la data de tancament de la convocatòria d’ajudes Erasmus.es:
  1. Sol·licitud (PDF)
  2. Certificat que acredite el nivell B2 de la llengua en la que se realitze les pràctiques segons art 2.2 a) de la convocatòria
  3. Carta d’acceptació de la empresa segons model
  4. Fotocòpia de l’expedient acadèmic en que conste crèdits superats i nota mitjana de l’expedient acadèmic sobre 10.
  5. Còpia del resguard de solicitud d’ajuda Erasmus.es 2014/15 al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
  6. Fotocòpia del DNI o NIE
  7. Certificat de minusvalidesa, si escau

  La sol·licitud i la documentació corresponent s’han de presentar al Registre General o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP).

  Baremació per part de la Universitat
  La institució d’educació superior d’oritge (UJI) assignarà fins un maxim de 2 punts a la sol.licitud de l’estudiantat:
  • 1 punt a la qualitat de la carta d’ acceptació de l’empresa
  • 0,75 punt al percentatge de crèdits superats de la titulació de la qual es presente
  • 0,25 Minusvalidesa provada de 33% o mes.
  Sessió informativa: Dilluns 14 abril a les 10 hores. Aula TD2002 AA (ESTCE)
  Informació de la convocatòria: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

  Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
  Universitat Jaume I
  Tel.: +34 964 387 062/064/000
  Fax: +34 964 387 001
  leonardoplacements@uji.es

  Informació acadèmica. Coordinadors i coordinadores de pràctiques internacionals dels centres.

   Teresa Martínez (FCJE)
  Jaume Gual (ESTCE)
  Cristina González (FCHS)
  Eva Cifre (FCS)