Programa Talent Rural i Impuls Rural 2024

08/04/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Convocatòria oberta: del 2 al 15 d'abril de 2024, enllaç al TAO

Sessió informativa: dimecres 10 d'abril de 10 a 11h en HC0002FR de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

 

Quins estudiants poden participar en el programa?

Estudiants de grau o màster oficial, matriculats i matriculades a la Universitat Jaume I, que hagen superat en el cas de grau com a mínim el 50% dels crèdits totals del pla d’estudis en el qual està matriculat en el curs 2023/24.
Com a mínim han de disposar d'un domini mitjà de l'espanyol o del valencià per a afavorir la seua socialització a l'entorn del poble.
Comprometre's a residir al poble durant tot el període de la pràctica o al municipi més proper si no és possible trobar allotjament.


Quin tipus de pràctiques es poden realitzar?

Curriculars i extracurriculars, en modalitat presencial.


On podré realitzar les meues pràctiques externes?

 • El programa Talent Rural va dirigit a la realització de pràctiques en empreses, fundacions i institucions d'una grandària menor o igual a 250 treballadors i treballadores.
 • El programa Impuls Rural es dirigeix a la realització de pràctiques en entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) o entitats vinculades a aquestes.

En tots els casos es tracta de municipis de menys de 5.000 habitants de l'interior de la província de Castelló.


En quin període es poden realitzar?

La duració de les pràctiques serà de 3 mesosamb data d’inici no posterior a l’1 de juliol i fins al 31 d'octubre de 2024, en modalitat presencial i amb dedicació a temps complet (35 hores per setmana). 


Quin finançament aporta aquest programa?

La quantia de l'ajuda és de 500 euros bruts mensuals en concepte de subsistència. A més, rebrà un màxim de 500 euros mensuals bruts en concepte d'allotjament sempre que aporte la documentació justificativa. 

 

Documentació (a presentar mitjançant Registre eletrònic):

 • En el termini de presentació de sol·licituds, del 2 al 15 d'abril de 2024: 

  • a. Impressió del formulari de sol·licitud en línia formalitzat, disponible en IGLU (Inserció professional i pràctiques > Pràctiques externes > Sol·licitud de convocatòries de pràctiques). En aquest formularien s’han d’indicar les places que sol·licita per ordre de preferència.
  • b. Només per a l’estudiantat que elegeix l’opció “proposta d’entitat”: haurà d’aportar la proposta de pràctiques, firmada per l’entitat d’acollida, segons aquest model.
  • c. Compromís de residència durant les pràctiques
  • d. Declaració de no haver realitzat durant el curs acadèmic 2023/24, en els mateixos estudis de l’UJI pels quals sol·licita realitzar pràctiques en el marc d’aquest programa, més de 330 hores de pràctiques, curriculars i/o extracurriculars, mitjançant aquest model.
  • e. Certificat de coneixement d’espanyol o valencià, si escau (vegeu la base 2.1.d).
  • f. Documentació justificativa de discapacitat o necessitat educativa especial, si escau: document acreditatiu de l’administració competent en la matèria, en cas de discapacitat en grau igual o superior al 33%, o informe de la Unitat de Diversitat i Discapacitat de l’UJI (UDD), en cas de necessitats educatives especials.
  • g. Només en cas que la Universitat no dispose del Número de la Seguretat Social (NUSS) de la persona participant (consulteu si l’UJI ja el té en l’apartat “expedient” d’IGLU): resolució d’assignació del NUSS en el qual aparega la persona sol·licitant com a titular, no com a beneficiària (més informació ací).
  • h. Declaració dels beneficiaris i beneficàries de subvencions i ajudes de l'UJI
  • i. En el cas que les persones sol·licitants no tinguen residencia fiscal en territori espanyol, han de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial decret 877/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
  • j. Les dones víctimes de violència de gènere que participen en aquesta convocatòria poden sol·licitar l’anonimització de les seues dades identificatives utilitzant el model de Sol·licitud d’anonimització de les dades de la dona víctima de violència de gènere.

 

 • En el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'adjudicació al TAO:

  • Model d'acceptació de la beca
  • A més s'ha de donar d’alta un compte bancari com a tercer en la Universitat Jaume I accedint a https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23728.
   • En cas de no tindre donat d’alta un compte de tercer o necessitar modificar el que hi havia d’alta, es requerirà aportar un certificat bancari o document similar en què aparega el nom de la persona titular i l’IBAN.
   • En cas d’estar ja donat d’alta, haurà d’accedir i revisar la informació bancària per tal que siga correcta, ja que l’ingrés de l’ajuda es podrà realitzar en qualsevol dels comptes bancaris que es mantinguen d’alta com a tercers.
     
 • Justificació inicial: des de la data d'acceptació de l’ajuda i fins almenys cinc dies hàbils previs a l’inici de les pràctiques

  • El projecte formatiu de les pràctiques formalitzat i signat per totes les parts.

  • La declaració jurada o promesa de residència en el municipi de realització de les pràctiques, amb indicació del domicili de residència durant les pràctiques, segons aquest model.
  •  Acreditació de despeses d’allotjament (contracte de lloguer, factura d’allotjament o similar), si escau. L’estudiantat que no aporte aquesta acreditació, no podrá rebre l’ajuda en concepte d’allotjament.

 

 • Justificació final: en el termini màxim de deu dies hàbils posteriors a la finalització de les pràctiques: 

No presentar la justificació inicial o final dins del termini i en la forma corresponent suposa un incompliment total de les obligacions. En tal cas, es deurà retornar l'ajuda completa.