Presentació

28/01/2016 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del naixement de la Universitat a l’any 1991, s’han impulsat les Estades en Pràctiques en el marc d’una filosofia de qualitat i la estreta vinculació de la Universitat amb l’entorn socioeconòmic d’aquesta. Les pràctiques són considerades com a una assignatura de caràcter troncal o obligatori i, per tant, part essencial del currículum de tots els nous plans d’estudis que marquen els crèdits corresponents. Això implica que el 100% de l’estudiantat de totes les titulacions de grau (i la majoria de l’estudiantat de màster) ha de cursar obligatòriament unes pràctiques externes per a obtenir el seu títol.

L’objectiu general d’aquestes pràctiques és l’assimilació per part de l’estudiantat de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l’àmbit de les seues futures i respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball.

Per a l’establiment del programa d’Estades en Pràctiques és essencial la col·laboració continuada de l’entorn empresarial i institucional, en una mena de simbiosi mútua per ambdues parts. Alhora, es treballa per a potenciar l’intercanvi educatiu amb uns altres països.

Des de la nostra perspectiva, aquest model suposa una sèrie d¹avantatges per a tots els actors implicats en el procés:

Per als ens col·laboradors

 • Apropa l’entitat, empresa o organisme al món universitari, i amplia el coneixement mutu (en un sentit ample)

 • Serveix com a un procés òptim de selecció per a futures insercions laborals

 • Col·labora amb la societat en facilitar i millorar la formació pràctica de l’estudiantat, el que reverteix en una millor capacitació professional dels futurs directius i professionals

 • Facilita l’actualització contínua de teories, metodologia i procediments a través del propi estudiantat

 • S’obté una visió de l’empresa per una persona formada i capacitada, aliena a la mateixa

Per a l’estudiantat

 • Augmenta la comprensió i l’aprenentatge en aplicar conceptes i destreses a escenaris concrets

 • Motiva l’estudiantat perquè trobe significat a allò que estudia i augmente el nivell d’èxit acadèmic

 • Aporta una visió de l’aplicabilitat general dels coneixements i destreses adquirides a la Universitat: dóna una visió més global

 • Facilita el desenvolupament personal i social

 • Facilita el desenvolupament de coneixements i la comprensió d’una manera interrogativa

 • Augmenta les possibilitats d’inserció professional, trencant el cercle viciós de no experiència-no treball

 • Dóna la possibilitat d’adquirir contactes en empreses/institucions que el relacionen en el món de l’experiència professional

 • Dóna l’oportunitat de posar a prova les pròpies preferències i interessos professionals abans de comprometre’s en la seua pròpia realització personal

 • Ajuda l’estudiantat a adquirir destreses i coneixements relatius a una àrea professional concreta

 • Permet a l’estudiantat alguna experiència d’esforç i èxit en el món del treball, atès que veuen capaços de portar a terme la transició al món del treball d’una manera més còmoda

Per a la Universitat

 • Apropa la Universitat a la realitat empresarial i institucional de l’entorn d’aquesta

 • Afavoreix la creació de lligams en altres matèries (projectes d’investigació, etc.)

 • Suposa una «talaia» privilegiada per a la realització de previsions futures de la professió

 • Configura nous rols professionals

 • Dóna un retroalimentació molt valuosa quant a l’avaluació i posterior modificació dels plans d’estudis

 • Divulga el contingut i rol professional de les noves titulacions que es van incorporant

L’adopció d’aquest model ha suposat la posada en marxa d’un sistema coordinat administratiu i acadèmic per garantir l’homogeneïtzació de la gestió i la qualitat de les pràctiques. Els responsables, per tant, d’aquesta xarxa coordinada són el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa; l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques, els vicedeganats/vicedireccions i les coordinacions dels màsters, els coordinadors i coordinadores de pràctiques en el seu cas, els centres i els tutors i les tutores corresponents. Per la seua banda, la implicació per part dels supervisors i de les supervisores en les entitats col·laboradores és d’una importància fonamental a l’hora de garantir la qualitat de les pràctiques.