Informació sobre pràctiques amb menors i certificat de delictes de naturalesa sexual

19/07/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals".

Per tant, les entitats cooperadores que presten serveis a menors poden exigir a l’estudiantat que aculla en pràctiques que acredite l’absència de delictes de naturalesa sexual, pel que us recomanem que SI HEU DE REALITZAR A ESPANYA PRÀCTIQUES EXTERNES QUE IMPLIQUEN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS sol·liciteu el certificat i el guardeu per a facilitar-li’l a l’entitat cooperadora si us el demana a l’inici de les pràctiques, tenint en compte que:

  • És un tràmit que es pot efectuar per diverses vies: per les vies telemàtiques es pot obtindre el certificat immediatament però presencialment poden tardar vàries setmanes en facilitar-vos el certificat. En conseqüència, i tenint en compte que aquest certificat no caduca, us recomanem que el sol·liciteu amb antelació.
  • Trobareu tota la informació necessària per a sol·licitar-lo telemàticament al web del Ministeri de Justícia.
  • Si preferiu sol·licitar-lo presencialment, podeu fer-ho a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia o a la Subdelegació del Govern.
  • Segons estableix el Ministeri, si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

Més informació sobre aquest tràmit al web del Ministeri de Justícia.

Per a consultes sobre l’obtenció del certificat, heu d’adreçar-vos a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia o a la Subdelegació del Govern.

Per altra banda, per a determinades titulacions (G. Medicina, G. Infermeria, G. Psicologia, MU Psicologia General Sanitària, MU Intervenció i Mediació Familiar, G. Mestre/a, MU Professorat, MU Psicopedagogia, MU CIEL, MU MELACOM) la Universitat es veu en l’obligació de controlar-ne el compliment abans de l’assignació de pràctiques. Per això  al matricular-vos de pràctiques us demanem autorització per a fer la consulta al Ministeri en el vostre nom. Si no heu autoritzat perquè la Universitat ho consulte directament (o el resultat de la consulta telemàtica ha fallat per qüestions vàries com naixement fóra d’Espanya, incongruència de les dades aportades, etc.), haureu d’aportar la documentació directament a la vostra facultat:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials: contacteu mitjançant fchs@uji.es (indiqueu en l’assumpte: certificat delictes sexuals) 

- Facultat de Ciències de la Salut: contacteu mitjançant fcs@uji.es (indiqueu en l’assumpte: certificat delictes sexuals).