UJI

FAQ pràctiques externes nacionals

Última modificació: 03/09/2020 | Font: OIPEP

FAQ Pràctiques Externes en situació d’alarma per COVID-19 (actualitzat per l’OIPEP a 3-09-20, 13:45h)

Aquestes Preguntes Freqüents aclareixen i complementen allò que s’ha establit a la Resolució de 9 de juny de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'actualització de les instruccions sobre el funcionament de les pràctiques externes nacionals per la pandèmia de la COVID-19 i a la Resolució de 20 d'abril de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'actualització d'instruccions sobre el funcionament de les pràctiques externes nacionals i internacionals per la pandèmia de la COVID-19.
 

Els estudiants i estudiantes que tenen pendent realitzar les pràctiques externes curriculars, tenen opció de realitzar-les presencialment aquest curs?

Per a l’estudiantat matriculat de pràctiques externes curriculars del curs 2019/2020 que les haja interromput o ajornat, la realització de pràctiques presencials es podrà portar a terme, amb caràcter ordinari, a partir de l’1 de setembre, sempre que no hi haja noves contraindicacions de les autoritats sanitàries. Únicament es podran presentar noves ofertes de pràctiques presencials quan l’inici d’aquestes estiga previst a partir de l’1 de setembre.

Abans de l’1 de setembre es continuarà preferint la realització de pràctiques a distància, però excepcionalment podrà autoritzar-se la realització de pràctiques externes curriculars del curs 2019/2020, en territori nacional, de forma presencial a partir del 22 de juny (sempre que no estiga en vigor l’estat d’alarma), només per a les pràctiques que van ser interrompudes, o que es van canviar a modalitat de teletreball i ara es pretén que tornen a la presencialitat, o que havent-se acordat el projecte formatiu se n’ha hagut d'ajornar l'inic, o que siguen pràctiques d’una titulació regulada habilitant per a l’exercici professional, i sempre que es donen les condicions que recullen les instruccions de 9 de juny de 2020 i compten amb autorització expressa del coordinador/a de pràctiques.

En qualsevol cas, caldria finalitzar-les abans del 30 novembre de 2020, data límit de tancament de les actes de pràctiques.

Si no es donaren aquestes condicions o hi haguera dificultat en poder realitzar unes pràctiques a distància o presencials, l’estudiantat pot sol·licitar la realització d’una activitat substitutòria de les pràctiques d’entre les que contemple la seua titulació, com per exemple el treball acadèmicament dirigit (TAD), l’exempció o el reconeixement de pràctiques extracurriculars. Els models de sol·licitud estan disponibles a https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/
 
Si esperava poder realitzar les pràctiques més endavant i finalment m'ha resultat impossible, podria anul·lar la matrícula de l'assignatura de pràctiques externes amb devolució de taxes? 

En casos puntuals i justificats en què no es puguen fer les pràctiques ni cap activitat substitutòria, la comissió de titulació podrà aprovar l’anul·lació de la matrícula amb devolució de taxes i sol·licitar-ho justificadament per registre adreçat al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. En aquest segon cas, el procediment a seguir seria el següent:

1) L'estudiant o estudianta sol·licita l’anul·lació de la matrícula de l’assignatura de pràctiques amb devolució de taxes per registre electrònic, dirigit a l’OIPEP, acompanyat de la documentació que acredite que no ha pogut realitzar les pràctiques ni cap activitat substitutòria.
2) L'OIPEP revisarà la petició i la remetrà al coordinador o coordinadora de pràctiques perquè ho valoren en la comissió de titulació.
3) La comissió de titulació emetrà un informe sobre cada cas i, si aquest és favorable, el remetrà al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants perquè procedisquen a l'anul·lació amb devolució de taxes.   

De quina manera estudiantat i supervisors/es han d’acceptar les condicions en el projecte formatiu?

 Si el projecte formatiu ja estava firmat anteriorment, caldrà que el tutor/a acadèmic faça una addenda electrònica en la que indique el següent:

 1. A l’apartat “comentaris”: es crea addenda per a incloure l’acceptació de condicions de pràctiques presencials amb inici anterior a l’1/9/2020.
 2. Evidentment, modificar els camps que siguen necessaris: “mode”, “lloc de realització”, “data d’inici”, “data de fi”, i explicar el que calga a l’apartat “observacions” (per exemple: es van interrompre el 16 de març per emergència sanitària i es reprenen amb data dd/mm/aaaa en mode presencial…) 
 3. A l’addenda en sí mateixa, apartat “observacions”, cal copiar aquest text d’acord amb les instruccions del 9/6/2020 de manera que aparega expressament al generar el pdf que tots firmaran electrònicament:
 • L’estudiant/a, a l’acceptar aquest document, accepta que la seua  incorporació presencial a l’entitat cooperadora per a la realització de les pràctiques és voluntària i assumeix les següents condicions en relació amb la COVID-19:
  • Que coneix les condicions i normativa pròpia de l’entitat d’acollida en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL).
  • Que rebrà la formació que l’empresa li facilite en matèria de seguretat i PRL.
  • Que seguirà les normes vigents i les instruccions de l’empresa en matèria de seguretat i PRL. 
  • Que adoptarà les mesures necessàries en cas de símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • El supervisor/a de l’entitat cooperadora, a l’acceptar aquest document, accepta:
  • Que l’empresa no es troba en cap procediment de regulació d’ocupació (ERTO/ERO), excepte si aquest està lligat a una part de l’empresa no relacionada amb l’activitat formativa que desenvoluparà l’estudiantat.  
  • Que en cap cas l’estudiantat substituirà un treballador o treballadora.
  • Que l’empresa ha iniciat l’activitat presencial amb tots els seus treballadors i treballadores (almenys en el departament o secció on l’estudiantat realitzarà les pràctiques externes).
  • Que l’empresa i el supervisor o supervisora han realitzat l’estudi de seguretat davant la COVID-19, i asseguren que es prenen totes les mesures de protecció també per a l’estudiantat en pràctiques.
  • Que l’empresa informarà expressament l’estudiant o estudianta i el formarà sobre els riscos i les mesures de prevenció i li proporcionarà els equips individuals de protecció (EPI) necessaris abans d’incorporar-se a la realització de les pràctiques.

Abans de la declaració de l’estat d’alarma vaig estar fent gestions per a unes pràctiques però no es va arribar a signar el projecte formatiu perquè es va precipitar la situació per l’emergència sanitària i tot es va quedar en suspens. Aleshores, ara podria iniciar presencialment eixes pràctiques abans de l’1 de setembre?

Sí, si es va acordar la realització de les pràctiques però no es va arribar a formalitzar el projecte formatiu per la incertesa que va provocar la situació sanitària, s’entén que eixes pràctiques es troben contemplades en els casos excepcionals i es poden realitzar presencialment amb inici anterior a l’1 de setembre sempre i quan es donen les condicions que estableixen les instruccions a l’apartat segon, punts 2.1 a 2.6.

Si vull fer pràctiques presencials abans de l’1 de setembre, com ho he de sol·licitar?

Aquesta mesura va adreçada únicament a l’estudiantat que està matriculat de totes les assignatures de la titulació i té previst finalitzar la titulació aquest curs 2019/20 i que a més es trobe en un d’aquests supòsits: 

 • Les pràctiques es van iniciar però van ser interrompudes
 • Les pràctiques es van canviar a modalitat de teletreball i ara es pretén que tornen a la presencialitat
 • Havent-se acordat el projecte formatiu (encara que no s’haguera firmat, sí que s’havien acordat amb més o menys detall eixes pràctiques), se n’ha hagut d'ajornar l'inici.
 • Es tracta de pràctiques d’una titulació regulada habilitant per a l’exercici professional.

Has de presentar per registre electrònic una sol·licitud de pràctiques presencials durant emergència sanitària, adreçat a l’OIPEP, acompanyat de proposta favorable del coordinador o coordinadora de pràctiques corresponent que assegure que no pots superar les pràctiques segons el que s’indica en l’apartat segon, punt 4, de les instruccions publicades per Resolució de data 20 d’abril de 2020, perquè, encara que totes les titulacions van oferir diverses opcions per a superar l’assignatura, en benefici de la teua formació vas decidir no acollir-te a cap d’elles i esperar a que es pogueren reprendre les pràctiques.

És a dir, aquesta opció està adreçada sobretot a l’estudiantat que no va poder iniciar les seues pràctiques o que no havia arribat a realitzar el 50% de les hores, segons recollia l’apartat cinqué de les instruccions publicades per Resolució de data 20 d’abril de 2020.

Hauràs d’adjuntar la proposta favorable del teu coordinador/a de pràctiques, que pot ser des d’un escrit firmat electrònicament pel coordinador/a fins a un correu electrònic adreçat a tu en què es puga comprovar que la persona remitent és el coordinador/a de pràctiques.

L’OIPEP farà les comprovacions que calguen i us enviarà un e-mail, tant a l’estudiant com al coordinador/a de pràctiques, confirmant si es compleixen o no els requisits que dicten les instruccions. A partir d’eixe moment, el coordinador/a de pràctiques podrà fer l’assignació.

Es poden realitzar pràctiques presencials a l’estranger?

No obstant això, s'hauran de seguir les instruccions de cada país i les recomanacions del Ministeri d'Afers exteriors, tant a l'anada com a la volta i durant tota l'estada. La Universitat revisarà cas per cas i podrà no autoritzar les pràctiques si considera que la situació no ho aconsella.  
 

Es poden realitzar pràctiques presencials en serveis, departaments o unitats de la pròpia UJI?

Sí, es poden fer pràctiques presencials seguint el que s'indica al document Instrucció del Vicerectorat d'Investigació i Transferència i del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social respecte a l'accés al campus, durant la situació de reducció de l'activitat presencial, per motius d'investigació, de realització de pràctiques externes, curriculars o extracurriculars, d'estudiantat i de personal investigador convidat.

És a dir, si vols realitzar pràctiques presencials abans de l'1 de setembre en un servei, departament o unitat de la pròpia UJI, caldrà seguir els següents passos:

1. Presentar per registre electrònic una sol·licitud de pràctiques presencials durant emergència sanitària, adreçat a l’OIPEP i acompanyat de proposta favorable del coordinador o coordinadora de pràctiques corresponent que assegure que no pots superar les pràctiques segons el que s’indica en l’apartat segon, punt 4, de les instruccions publicades per Resolució de data 20 d’abril de 2020

2. Una vegada l'OIPEP et confirme que es compleixen els requisits per realizar les pràctiques i el coordinador/a et faça l'assignació, hauràs d'emplenar el formulari de sol·licitud d'accés al campus per activitats de recerca de l'estudiantat i enviar-lo per e-mail a practiquesexternes@uji.es abans de començar les pràctiques.