UJI

FAQ pràctiques externes nacionals

Última modificació: 25/02/2021 | Font: OIPEP

FAQ Pràctiques Externes en situació d’alarma per COVID-19 (actualitzat per l’OIPEP a 25 febrer 2021, 13:00 h)

Aquestes Preguntes Freqüents aclareixen i complementen allò que s’ha establit a la Resolució de 2 de febrer de 2021, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'adaptació de les pràctiques externes nacionals a la pandèmia de la COVID-19 per al curs 2020/21 (4/2/2021)

 •  Al curs 2020/21 es poden realitzar les pràctiques externes curriculars de manera presencial?

L’estudiantat matriculat de pràctiques externes curriculars en el curs 2020/21 podrà portar a terme pràctiques presencials amb caràcter ordinari i sempre que no hi haja noves contraindicacions de les autoritats sanitàries. No obstant això, a l’hora de publicar ofertes de pràctiques a les entitats se’ls demana que n’indiquen el grau de presencialitat, de manera que tant el professorat que coordina les pràctiques com l’estudiantat puga saber si cada pràctica es planteja de manera presencial, semipresencial, a distància o fins i tot presencial però amb opció a transformar-se en pràctiques a distància si les circumstàncies ho aconsellaren.

No obstant això, per a realitzar pràctiques de manera presencial o semipresencial s’haurà d’atendre a una sèrie de condicions.

 • Quines condicions s’han de donar per a que es puguen fer les pràctiques externes curriculars de manera presencial o semipresencial?

Per a realitzar pràctiques de manera presencial o semipresencial s’haurà d’atendre a una sèrie de condicions:

 1. L’estudiantat es comprometrà a acceptar expressament, en firmar el projecte formatiu, que la seua incorporació en aqueixa modalitat és voluntària i que assumeix les següents condicions en relació amb la COVID-19:
  • Que coneix la Guia d’actuació per al maneig de casos i contactes amb l’estudiantat UJI
  • Que coneix les condicions i normativa pròpia de l’entitat cooperadora d’acollida en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL).
  • Que rebrà la informació i/o formació que l’entitat cooperadora d'acollida li facilite en matèria de seguretat i PRL.
  • Que seguirà les normes vigents i les instruccions de l’entitat cooperadora en matèria de seguretat i PRL. 
  • Que adoptarà les mesures necessàries en cas de símptomes compatibles amb la COVID-19.
    
 2. L’entitat cooperadora haurà d’assumir també una sèrie de condicions, que el supervisor o supervisora, mitjançant el projecte formatiu, acceptarà expressament:
  • Que l’entitat cooperadora no es troba en cap procediment de regulació d’ocupació (ERTO/ERO), excepte si aquest està lligat a una part de l’empresa no relacionada amb l’activitat formativa que desenvoluparà l’estudiantat.  
  • Que en cap cas l’estudiantat substituirà un treballador o treballadora.
  • Que l’entitat cooperadora i el supervisor o supervisora han realitzat l’estudi de seguretat davant la COVID-19, i asseguren que es prenen totes les mesures de protecció també per a l’estudiantat en pràctiques.
  • Que l’entitat cooperadora informarà expressament l’estudiantat en pràctiques i/o el formarà sobre els riscos i les mesures de prevenció.
  • Que l'entitat cooperadora vetllarà perquè l'estudiantat dispose dels equips individuals de protecció (EPI) necessaris abans d’incorporar-se a la realització de les pràctiques. En el cas de les titulacions habilitants per a l'exercici de professions regulades, la Universitat junt amb l'entitat cooperadora, vetllarà perquè l'estudiantat dispose dels equips individuals de protecció (EPI) necessaris abans d’incorporar-se a la realització de les pràctiques.
  • Que l’entitat cooperadora informarà l’UJI en el supòsit de tindre un cas sospitós, probable o confirmat que puga afectar l’estudiantat en pràctiques.
 • Si acordara una pràctica o la començara i per causa de força major, relacionada amb la situació sanitària, no poguera dur-la a terme o finalitzar-la, quines opcions tindria?

Si les pràctiques no es poden portar a terme o completar en la seua totalitat, fins a un 50 % d’aquestes podrien substituir-se i/o complementar-se tal com la comissió de titulació decidisca: treball acadèmicament dirigit (TAD); exempció per experiència professional; reconeixement de pràctiques extracurriculars; cursos o jornades de formació cap a l’ocupació i l’emprenedoria, o altres, com ara seminaris i activitats complementàries.

Cada estudiant o estudianta ha d’acordar les mesures que s’han d’aplicar en el seu cas particular amb el coordinador o coordinadora de pràctiques.

Donada la situació excepcional en què ens trobem, NO caldria que l’estudiantat sol·licitara les opcions anteriors per registre de l’UJI sinó que seria suficient amb acordar-lo amb el seu coordinador o coordinadora de pràctiques, excepte en el cas del reconeixement com a pràctiques curriculars de les pràctiques extracurriculars realitzades mitjançant la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, en el qual l’estudiantat sí que hauria de presentar formalment per registre la corresponent sol·licitud adreçada a l’OIPEP.

En el cas d’assignatures de TFG o TFM que inclouen pràctiques externes i aquestes no es puguen realitzar en la seua totalitat o en part, la titulació decidirà si es poden aplicar a les hores de pràctiques externes les mesures descrites anteriorment.

Finalment, en casos puntuals i justificats en què no es puguen fer les pràctiques ni cap activitat substitutòria, la comissió de titulació podrà aprovar l’anul·lació de la matrícula amb devolució de taxes i l’estudiantat afectat haurà de sol·licitar-ho justificadament per registre adreçat al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. 

 • Si una vegada firmat el projecte formatiu de la pràctica, per la situació sanitària, s’hagueren de modificar les condicions acordades (calendari, horari, grau de presencialitat, interrupció temporal, etc.), com hauria de procedir?

Caldrà que el tutor/a acadèmic faça una addenda electrònica en la que indique el següent:

- A l’apartat “comentaris”: es crea addenda per a modificar el calendari o l’horari o el que corresponga, sense entrar a detallar com queda.

- Evidentment, editar el projecte formatiu i modificar (i guardar) els camps que siguen necessaris, de manera que els camps recullen com queda el projecte formatiu després de modificar-lo.

 •  Es poden realitzar pràctiques presencials o semipresencials a l’estranger fóra de programes de mobilitat?

Heu de tindre en compte l'establert als Criteris per a l'organització de la mobilitat acadèmica nacional e internacional en la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2020/21 (9/12/2020).

Les mobilitats d'àmbit nacional i internacional, incloent-hi les pràctiques externes de caràcter internacional fora de programes de mobilitat, que tenen lloc en el marc dels diferents programes de l'UJI, seguiran els següents criteris:

1) En les mobilitats en l'àmbit europeu, en les quals una eventual interrupció de la mobilitat presencial permetria un retorn fàcil a la regió d'origen, es permeten les mobilitats presencials durant el primer semestre del curs 2020/21.

2) En altres àmbits geogràfics, les mobilitats tindran lloc prioritàriament durant el segon semestre del curs 2020/21 sempre que estiga permesa l'entrada al país de destinació i les condicions sanitàries associades a l'evolució de la pandèmia siguen les adequades. Es recomana en tot cas consultar les indicacions del Ministeri d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació (http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextran jero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx) 

Amb caràcter general, només es podran gestionar pràctiques presencials o semipresencials a l’estranger al marge de programes de mobilitat organitzats per l’UJI quan l’estudiantat tinga residència al país de destí (o siga resident a l'Unió Europea i el destí siga una també un país de l'Unió Europea) o no haja de sol·licitar visat  i en qualsevol cas s’atendrà a les restriccions imposades pel país. En cas contrari, solament s’autoritzaran pràctiques en modalitat virtual, sempre que aquesta opció siga acceptada per l’entitat de destinació.

 • Què ocorre amb les meues classes o pràctiques si no puc acudir per estar en aïllament per COVID-19?

Com has emplenat el formulari www.uji.es/coronavirus/casos, el professorat ja coneix la situació. Recorda que en un màxim de deu dies a partir de la comunicació, has de presentar un justificant sanitari que acredite  la condició al·legada, perquè el professorat el puga consultar. Rebràs suport docent, sempre atesa la idiosincràsia i especificitats de cada assignatura. El centre s'encarregarà de vetllar perquè la persona afectada que haja de realitzar l'aïllament i els contactes estrets que hajan de complir la quarantena reban suport docent en les diferents assignatures en les quals estiguen matriculats.

Si estàs realitzant pràctiques acadèmiques externes, has d'informar també per escrit (mitjançant correu electrònic) i al més aviat possible al teu supervisor/a en l'entitat així com al teu tutor/a de la Universitat. El teu tutor o tutora serà l'encarregat d'ajustar el projecte formatiu mitjançant una addenda si fos necessari, segons acordeu amb el supervisor o supervisora en el teu cas concret

 • Si he de desplaçar-me per motiu de les meues pràctiques externes fora de l'horari permès per les restriccions sanitàries imposades per la pandèmia per COVID, com ho puc justificar?

Si estàs realitzant les pràctiques i necessites, per exemple, entrar o eixir dels municipis de més de 50.000 habitants fora de l'horari permès per les autoritats sanitàries (bé perquè et desplaces a l'entitat on fas les pràctiques o per a tornar al teu domicili), pots justificar-ho presentant una còpia del projecte formatiu de les pràctiques, on consta el lloc, dates i horari de les teues pràctiques. T'aconsellem a més que portes el carnet de l'UJI i el certificat que et pots descarregar de l'IGLÚ: Certificat per acreditar desplaçament: Certificat d'estar matriculat/da en estudis de la Universitat Jaume I.

Per altra banda, si el teu domicili durant el curs és diferent del que consta al teu DNI, és recomanable que portes una còpia del contracte de lloguer o similar per poder-ho acreditar.