Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas Curs 2023-2024

OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Normativa aplicable Fundación ONCE-CRUE:

 

Convocatòria

Extracte en el DOGV

Requisits i condicions

 • Estar en possessió del certificat de Discapacitat
 • Haver superat el 50% dels crèdits de Grau o ser estudiant de Màster
 • 3 mesos de pràctiques
 • Beca de 1800€: 600€/mes

Procediment per a sol·licitar la beca: és obligatori presentar les dues sol·licituds, tant en la plataforma ONCE com en l'UJI.

 • Inscripció en la plataforma de la Fundació ONCE 
  • La documentació necessària és la següent:
   • 1. Currículum.  Preferiblement format PDF
   • 2. Carta de motivació. Preferiblement format PDF
   • 3. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Preferiblement format PDF
     
 • Inscripció UJI: del 25 de març al 10 d'abril 
  • Documentació que s'ha de presentar per Registre Electrònic en l'UJI 
   La documentació es presentarà en el Registre Electrònic de l'UJI, o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
   La sol·licitud es dirigirà a l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), i s'indicarà  «Convocatòria de beca ONCE-CRUE 2023/24».

    
   • a. Impressió del formulari de sol·licitud en línia emplenat, disponible en IGLU (Inserció professional i pràctiques > Pràctiques externes > Sol·licitud de convocatòries de pràctiques
   • b. Còpia de l'expedient acadèmic, incloent la nota mitjana sobre 10 i/o sobre 4 punts (només en el cas de l'alumnat de màster si la titulació de grau que li dóna accés no s'ha cursat en l'UJI).
   • c. Declaració de l'alumnat beneficiari de subvencions i ajudes de l'UJI.
   • d. En el cas que les persones sol·licitants no tinguen residencia fiscal en el territori espanyol, hauran de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència, d'acord amb el que es disposa en l'article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
   • eDeclaració de no haver realitzat durant el curs acadèmic 2023/24, en els mateixos estudis de l’UJI pels quals sol·licita realitzar pràctiques en el marc d’aquest programa, més de 450 hores de pràctiques, curriculars i/o extracurriculars, mitjançant el model disponible ací.
   • f. Les dones víctimes de violència de gènere que participen en aquesta convocatòria poden sol·licitar l’anonimització de les seues dades identificatives utilitzant el model de Sol·licitud d’anonimització de les dades de la dona víctima de violència de gènere.

Justificació inicial: documentació a presentar abans d'iniciar les pràctiques (abans de l'inici o, com a molt tard, 5 dies abans de començar-les) per registre electrònic dirigida a l'OIPEP indicant Beques ONCE-CRUE.

 • Projecte formatiu
 • Cal donar d’alta un compte bancari com a tercer en la Universitat Jaume I mitjançant https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23728. En cas de no tindre donat d’alta un compte de tercer o de necessitar modificar el que hi havia d’alta, es requerirà aportar un certificat bancari o un document similar en què aparega el nom de la persona titular i l’IBAN. En cas d’estar ja donada d’alta, haurà d’accedir i revisar la informació bancària per tal que siga correcta, ja que l’ingrés de l’ajuda es podrà realitzar en qualsevol dels comptes bancaris que es mantinguen d’alta com a tercers.
 • Document d’acceptació o renúncia de la beca.
 • Només en cas que la Universitat no dispose del Número de la Seguretat Social (NUSS) de la persona participant (consulteu si l’UJI ja el té en l’apartat “expedient” d’IGLU), resolució d’assignació del NUSS en la qual aparega la persona sol·licitant com a titular, no com a beneficiària (més informació ací).

Justificacio final: en finalitzar les pràctiques (com a molt tard 5 dies desprès de finalitzar-les) cal presentar la següent documentació per registre electrònic dirigida a l'OIPEP indicant Beques ONCE-CRUE.

SERÀ REQUISIT INDISPENSABLE PER A LA TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT FINAL

 • Certificat final
 • Memòria final