Programa de pràctiques externes curriculars no remunerades MAEC - ESTIU- curs 22/23

04/05/2023 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació i places

Requisits

 • Ser estudiantat de grau i/o màster universitari en el curs 2022/2023.
 • Estar matriculat/da en el curs 2022/2023 en el període de sol·licituds d’almenys una assignatura amb caràcter de pràctiques externes o anàloga (aquella que segons el pla d’estudis incloga pràctiques externes) i no haver-les realitzat o iniciat ja.
 • Complir els requisits i obligacions que establisca la titulació en relació a les pràctiques externes (1).
 • Mantindre la condició d’estudiant durant tot el període de realització de les pràctiques.
 • No haver fet ja pràctiques externes dins de qualsevol convocatòria del MAEC en l’UJI, tant en representacions exteriors com en serveis centrals.
 • No haver renunciat sense una causa de força major justificada, si prèviament has sigut seleccionat en el marc de qualsevol convocatòria del MAEC en l’UJI.

(1) La realització de les pràctiques, inclús en cas d’haver sigut seleccionat pel MAEC, estarà condicionada a que el projecte formatiu definitiu que s’acorde entre les parts estiga estretament vinculat als estudis en curs i siga validat pel tutor/a de la Universitat.

Criteris de preselecció

 • Adequació al perfil de la plaça sol·licitada.
 • Acreditació del nivell d’idioma segons la plaça sol·licitada, mitjançant aportació del certificat corresponent.
 • Tindre la nacionalitat espanyola en aquells casos que aquesta siga un requisit indicat en la plaça.
 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic (en estudiantat de màster, si encara no disposa de qualificacions, es tindrà en compte l’expedient acadèmic corresponent a la titulació d’accés al màster).
 • Es prioritzarà a l’estudiantat que, adequant-se al perfil de la plaça sol·licitada, presente discapacitat o necessitat educativa especial (mitjançant l’aportació de document acreditatiu de l’administració competent en la matèria o informe de l’USE).
 • Es prioritzarà a l’estudiantat que no haja realitzat pràctiques externes dins del programa de pràctiques MAEC en l’UJI, tant en representacions exteriors com en serveis centrals.

Procediment de sol·licitud

Heu de remetre un missatge al correu electrònic practiquesmaec@uji.es indicant en l’assumpte “Pràctiques MAEC 2022/2023 - ESTIU ”. Termini presentació sol·licituds fins el 30/03/2023.

En aquest correu s’ha d’adjuntar únicament la següent documentació (no adjunteu CV ni cartes de presentació, aporteu la informació que considereu en l’apartat “Informació addicional” del model de sol·licitud):

 • Un màxim de 3 sol·licituds d'un tipus d'oferta (Serveis Centrals o Representacions en l'exterior) (no es pot participar en els dos tipus i s'ha de triar un)
   
 • Sol·licitud: model Representacions en l'Exterior o model Serveis Central
  La sol·licitud s'envia en format PDF (el MAEC no admiteix un altre format): indiqueu el nom complet de la representació, tal com apareix a la fitxa de cada destí en l’oferta de places, i l’ordre de prioritat. No s’admetran sol·licituds que no estiguen completament emplenades, tinguen omissions o camps en blanc.
   
 • Documentació acreditativa del nivell d’idioma corresponent, si escau. Consulteu la taula d’equivalències.
 • Documentació acreditativa de discapacitat o necessitat educativa especial, si escau.
 • Important:
  • La durada de les pràctiques no podrà ser menor d’allò establert al pla d’estudis corresponent i des del MAEC insisteixen en que la durada de les pràctiques que apareix a les ofertes no podrà reduir-se si bé es poden flexibilitzar les dates d’inici i fi per a facilitar que l’estudiantat complisca amb les seues obligacions acadèmiques.
  • Podeu sol·licitar únicament 3 destinacions per estricte ordre de prioritat. No obstant això, en cas de que diversos candidats sol·liciten la mateixa plaça, la comissió de l’UJI valorarà quin s’ajusta en major mesura al perfil de la mateixa, ja que el MAEC només ens permet enviar una candidatura per cada plaça
  • Heu d’enviar la sol·licitud al correu electrònic aportant la documentació requerida. Envieu un únic e-mail adjuntant tantes sol·licituds com destins diferents voleu sol·licitar (màxim 3), indicant en cada cas el nom complet de la representació tal com apareix a l’oferta de places. El format del nom de l’arxiu/fitxer corresponent a cada sol·licitud ha de ser: “cognoms nom – nom de la representació, número que indique ordre de prioritat”, amb format PDF.
  • Les sol·licituds amb la documentació requerida incompleta no es tindran en compte i seran desestimades automàticament.
  • Únicament s’admetran les sol·licituds presentades per la via indicada i en el termini establert.

Procediment de selecció

 • L’UJI constituirà una comissió, la qual realitzarà una preselecció entre els candidats i candidates que sol·liciten les pràctiques i remetrà les candidatures al Ministeri (el MAEC només admetrà 3 preferències per cada candidatura).
 • El MAEC durà a terme un segon procés selectiu entre les candidatures presentades per totes les Universitats participants en el qual podrà sol·licitar informació addicional per tal de valorar els currículums i, quan s’estime oportú, realitzar una entrevista personal o telefònica.
 • El calendari aproximat previst és el següent:
  • Presentació de sol·licituds a l’UJI: fins el 30 de març de 2023
  • Enviament de les candidatures preseleccionades al MAEC: 31 de març de 2023
  • Resolució definitiva pel MAEC: abril/maig 2023
  • Inici de les pràctiques: 01/07/2023 
 • Aquell estudiantat que siga seleccionat definitivament pel MAEC serà assignat pel seu coordinador/a de pràctiques en IGLÚ, indicant el professor/a tutor/a que farà el seguiment i avaluació de les pràctiques, qui haurà d’elaborar el projecte formatiu corresponent.
 • Per a consultes sobre aquesta convocatòria, envieu un missatge a practiquesmaec@uji.es

 

Relació definitiva de candidatures preseleccionades (Serveis Centrals i Representacions a l'exterior)  (per la comissió de l'UJI)

Relació definitiva de candidatures seleccionades (Serveis Centrals)  (pel MAEC)

Relació definitiva de candidatures seleccionades (Representacions a l'exterior)  (pel MAEC)