Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas Curs 2021-2022

03/05/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Bases de la convocatòria (establertes per l'ONCE)

Conveni específic de col·laboració entre CRUE Universitats Espanyoles i Fundació ONCE

Díptic informatiu

Convocatòria

Extracte del DOGV

Vídeo de la Sessió informativa (15 de febrer, a les 10h via Google Meet) 
 

Requisits

 • Estar en possessió del certificat de Discapacitat
 • Haver superat el 50% dels crèdits de Grau o ser estudiant de Màster


Condicions

 • 3 mesos de pràctiques
 • Beca de 1800€: 600€/mes

 

PER A SOL·LICITAR LA BECA
(és obligatori fer sol·licitud tant en la plataforma ONCE com en l'UJI)

 • Inscripció en la plataforma de la Fundació ONCE (Termini obert fins el 28 de febrer) 
  • La documentació necessària és la següent:
   • 1. Currículum.  Preferiblement format PDF
   • 2. Carta de motivació. Preferiblement format PDF
   • 3. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Preferiblement format PDF
     
 • Inscripció UJI 
  • Documentació que s'ha de presentar per Registre Electrònic en l'UJI (Termini obert fins el 7 de març)
   La documentació es presentarà en el Registre Electrònic de l'UJI, o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
   La sol·licitud es dirigirà a l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), i s'indicarà  «Convocatòria de beca ONCE-CRUE 2021/22».

    
   • 1. Impressió del formulari de sol·licitud en línia emplenat, disponible en IGLU (Inserció professional i pràctiques > Pràctiques externes > Sol·licitud de convocatòries de pràctiques
   • 2. Còpia de l'expedient acadèmic, incloent la nota mitjana sobre 10 i/o sobre 4 punts (només en el cas de l'alumnat de màster si la titulació de grau que li dóna accés no s'ha cursat en l'UJI).
   • 3. Declaració de l'alumnat beneficiari de subvencions i ajudes de l'UJI.
   • 4. En el cas que les persones sol·licitants no tinguen residencia fiscal en el territori espanyol hauran de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència, d'acord amb el que es disposa en l'article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
   • 5. Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom del titular i l'IBAN.
     

ABANS D’INICIAR LES PRÀCTIQUES (Abans de l'inici i, com a molt tard, cinc dies abans de començar-les. Aquesta documentació cal presentar-la per registre electrònic dirigida a l'OIPEP indicant Beques ONCE-CRUE)

 • Projecte formatiu
 • Fitxa de tercers 
 • Acceptació beca
 • Còpia del DNI (o NIE) en vigor i còpia del passaport en vigor, en cas de posseir nacionalitat estrangera.
 • Número de Seguretat Social: Si es presenta el SIP cal tenir en compte si en l'etiqueta de la part posterior, apareix una T o una B darrere del número de seguretat social. La B és de beneficiari, no és el número. La T és de Titular, aqueix sí que és el número..
 • En cas de modalitat pràctiques extracurriculars, certificat de pràctiques extracurriculars.
 • En cas de renuncia a una beca concedida, la persona beneficiària ha de presentar:


EN FINALITZAR LES PRÀCTIQUES (Com a molt tard 5 dies desprès de finalitzar-les. Aquesta documentació cal presentar-la per registre electrònic dirigida a l'OIPEP indicant Beques ONCE-CRUE)

SERÀ REQUISIT INDISPENSABLE PER A LA TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT FINAL