UJI

Oficina d'Innovació i Auditoria TI

Última modificació: 17/04/2019 | Font: SG

La Oficina de Innovació i Auditoria TI presta assessorament en tecnologies  de la informació als òrgans de govern i gestió de la Universitat. És l’encarregada de la organització del procès de aplicació de les TI al desenvolupament de projectes institucionals, de l’auditoria dels sistemes d’informació, i de la protecció dels drets digitals.

Funcions

  • Innovació  i govern TI

- Suport al proces de gestió de les TI/SI de la Universitat mitjant la implantació "progresivadel marc tecnològic SI/TI com a eina de Govern IT de la institució

El marc es configura com a conjunt de eines necessaries per al disseny organitzatiu de la institució per la incorporació sistematica d’eines i serveis, tant informàtics com organitzatius. 

- Suport a la convocatoria anual de la cartera de projectes de la UJI com a eina de direcció.

- Direcció del Laboratori d'innovació tecnològica (TECLAB)

- Representació tècnica de l'UJI en la CRUE-TIC i en EUNIS

  • Auditoria TI

- Coordinació d'auditories de compliment de seguretat dels sistemes i la informació; de protecció de dades personals i drets digitals; i de govern TI.

Supervisió del nivell de maduressa de la universitat en el proces de implantació "progresiva" de la digitalització i incorporació de TI.

Coordinació del model de Autoavaluació del Govern TI de la CRUE-TIC i participació en la seua ampliació com a "model d'avaluació de la transformació digital com a efecte de la incorporació de eines: Descripció TI, Innovació TI, Govern TI i Transformació TI". Ens permet la elaboració anual del informe de maduressa institucional i sectorial del UNIVERSITIC de la CRUE-TIC.

Supervisió de la seguretat dels sistemes de Informació, per delegació de la Gerencia. Elaboració del Informe INES. Informe Nacional del Estado de Seguridad del CCN-CERT.

Manteniment del Centre de seguretat i privacitat de la UJI.

  • Protecció dels drets digitals

- Suport al Delegat de Dades Personals (DPD) de la Universitat en la supervisió de la protecció dels drets digitals i de dades personals en la Universitat.

- Suport a la Secretaria General en el compliment normatiu en protecció de dades personals.

S’adscriu al Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació  i les seues actuacions es realitzen davall l'alta direcció del dit òrgan de govern, que és el màxim responsable del seu funcionament.

Contacte

  • Per a peticions en matèria d'innovació i auditoria TI, heu de sol·licitar un estudi d'integració
  • Per a peticions en temes de privacitat i protecció de dades heu d'enviar un correu a protecciondatos@uji.es

Edifici Rectorat, RR0130SD

Universitat Jaume I
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castello de la Plana

oiati@uji.es

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI