panoramica UJI

Curs específic per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

Cursos de Formació Continuada. Curs 2019/2020 - semestre 1
Última modificació: 11/11/2019 | Font: ODE

Director: Manel Sifre Gómez

Modalitat: semipresencial. Es obligatori assistir els divendres de vesprada i els dissabtes de matí, des del 18 d'octubre de 2019 al 4 d'abril de 2020. Només programem una edició per curs acadèmic.
Cal presentar el certificat del C1 de valencià a l'hora de fer la preinscripció (del 3 al 9 de setembre de 2019)

Dates de realització: 18 d'octubre de 2019 - 4 d'abril de 2020. 

Horari: Divendres de 17.30 h a 20.30 h i Dissabtes de 9 h a 13 h.

Hores: 240

Preu: 450 €

Idioma: Valencià

Informació Acadèmica: Manel Sifre Gómez sifre@uji.es 

Per a preguntar sobre programa, calendari, horari, metodologia, avaluació, o qualsevol altra consulta de caràcter acadèmic escriviu un correu electrònic a sifre@uji.es (Manel Sifre)


Mòduls

 • M1. Marc legal i educació plurilingüe
 • M2. Aprenentatge integrat de llengües i continguts
 • M3. Llengua per a l’aula I: fonètica, ortografia i gramàtica 
 • M4. Llengua per a l’aula II: expressió i comunicació 
 • M5. Recursos TIC per a la planificació docent 
 • M6. Llenguatge d’especialitat i terminologia

Requisits

 • Estar en possessió d’alguna titulació que habilite per a exercir la docència en qualsevol nivell del sistema educatiu.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la JQCV, de les EOI o de les universitats valencianes. (La validesa d’altres certificats haurà de ser avalada pel Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI.)

Lloc de realització: Universitat Jaume I, aules per determinar.

Durada: El curs té una durada de 240 hores; 120 presencials i 120 no presencials.

Assistència: Per a obtindre l’APTE final, l’assistència al curs no podrà ser inferior al 80 % de les hores presencials. A més a més, les absències hauran d’estar repartides de manera que no quede compromés l’aprofitament de cap mòdul. Aclariment assistència en format PDF.

Objectius: Obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.

Aquest objectiu general es concreta en:

 • Potenciar l’autoconfiança i la seguretat lingüística en l’ús públic de la llengua a través d’un increment del coneixement de les estructures del valencià i d’una valoració positiva del valencià tradicional heretat.
 • Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.
 • Conéixer el marc legal que regula l’ensenyament de llengües i en diferents llengües segons la legislació valenciana.
 • Conéixer els programes d’educació plurilingüe valencians i els instruments de planificació de centre que els despleguen.
 • Planificar el procés d’ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics, d’acord amb les titulacions administratives corresponents regulades en l’orde 17/2013, del 15 d’abril (DOCV 18.04.2013), utilitzant el valencià com a vehicle de comunicació.
 • Dissenyar procediments d’avaluació eficaços per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
 • Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a ferramenta pedagògica en els processos d’ensenyament i aprenentatge de la llengua i dels continguts no lingüístics.
 • Desenvolupar interés i motivació per l’aprenentatge durant la vida professional docent i per l’establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre docents.

Activitats: Farem una prova diagnòstica inicial per a verificar que el nivell lingüístic de cada u és efectivament un C1. Després treballarem a partir de la lectura comprensiva de documents, d’exposicions magistrals en l’aula i d’exercicis individuals i col·lectius. L’activitat oral en l’aula serà importantíssima. Com és normal, aquestes activitats culminaran en l’estudi personal i l’elaboració dels treballs o tasques que, juntament amb les aportacions que fareu en l’aula, seran objecte d’avaluació.

Avaluació: Per a obtindre l’apte final del curs i el Certificat de Capacitació, cal obtindre l’apte en tots els mòduls; a més a més, s’ha de superar una prova final de nivell lingüístic.

L’apte de cada mòdul s’obté a partir de l’activitat presencial i, sobretot, de la qualitat lingüística i acadèmica de les tasques realitzades.

Si algú no obté l’apte en algun mòdul o en la prova final, tindrà una segona i última oportunitat per a intentar obtindre’l en els mòduls que no tinga aptes o en la prova final.

Per a preguntar sobre programa, calendari, horari, metodologia, avaluació, o qualsevol altra consulta de caràcter acadèmic escriviu un correu electrònic a sifre@uji.es (Manel Sifre)


 

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16