C17042-Curs Específic per a l'Obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres (ANGLÈS) - CERTIFICAT DISPONIBLE

Última modificació: 15/06/2018 | Font: ODE

AULA divendres  HA1109AA i dissabtes HA1016AA, de la Facultad de Ciències Humanes i Socials 

Direcció: Noelia Ruiz Madrid

Dates de realització: Del 20 d’octubre de 2017 al 20 d’abril de 2018

Horari de realització del curs (obligatori assistir divendres i dissabtes)
divendres 17:30-20:30/21:00h i dissabtes 10:00-14:00h/13:00h (segons mòduls)

Hores: 240.

Preu: 480 euros

Lloc de realització: Universitat Jaume I, aules per determinar.

Nombre de participants: màxim 35 alumnes

Descripció
El curs té doble objectiu:
1.    La millora de la competència lingüística del professorat interessat a impartir docència en anglès. El nivell de competència lingüística per accedir a aquest curs és el B2 i el seu objectiu és afermar aquest nivell mitjançant la utilització de la llengua amb continguts acadèmics.
2.    La formació específica en aspectes bàsics per dotar als nostres alumnes amb tècniques i estratègies didàctiques per ser capaços d'introduir la llengua anglesa en l'ensenyament de les seues matèries.

Idioma: Anglès

Destinataris i preferències de selecció
Cal estar en possessió d’alguna titulació que habilite per a exercir la docència en qualsevol dels nivells del sistema educatiu, universitari i no universitari, o (excepcionalment si queda alguna vacant podrà accedir estudiants que hagen superat més de 120 crèdits)
A més a més, les persones sol·licitants han d’estar en possessió del certificat de nivell B2 d’anglès (cf. Taula d’equivalències d’idiomes de l’UJI) (en algun cas es pot concertar entrevista per a verificar el nivell).

Criteri d’ordenació de les sol·licituds
•    Docents en actiu
•    Docents amb experiència no actius
•    Titulats i titulades universitaris

Metodologia
El curs té una durada de 240 hores i s'impartirà en modalitat semipresencial.
La metodologia docent d’aquest curs és una metodologia activa que exigeix la participació activa de l’alumnat i la interacció entre tots els elements que intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge per a aconseguir els objectius plantejats en aquesta programació. 


Objectius
El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera faculta el professorat que l’obté —i al mateix temps és el requisit mínim— per a l’ensenyament en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s’imparteixen en els ensenyaments no universitaris regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes:

a) Conèixer el marc legal que regula l’ensenyament de llengües i en diferents llengües, d’aplicació a la Comunitat Valenciana.
b) Conèixer els programes d’educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana i els instruments de planificació de centre que els despleguen.
c) Planificar el procés d’ensenyament/aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics, d’acord amb les titulacions administratives corresponents regulades en la dita ordre, utilitzant com a vehicle de comunicació la llengua corresponent, dins del projecte lingüístic del centre.
d) Dissenyar procediments eficaços d’avaluació per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els processos d’ensenyament i aprenentatge de les llengües.
f) Desenvolupar interès i motivació per l’aprenentatge al llarg de la vida professional docent i l’establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en la llengua corresponent

Activitats
Les activitats d’aquest curs s’han dissenyat amb la finalitat d’assolir els objectius bàsics del curs i l’objectiu general de conèixer les bases generals de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües i els seus fonaments. Es treballaran especialment les microhabilitats necessàries per a poder utilitzar la llengua en les diverses situacions comunicatives derivades de les tasques professionals pròpies de la docència, per a arribar a un millor aprofitament del discurs en cada àmbit d’ús lingüístic i les competències implícites en el desenvolupament professional propi dels docents en el àmbit metodològic.

Criteris d’avaluació
L’avaluació del curs, com a procés global que ha d’observar tots els factors que intervenen en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte els aspectes següents:
a)  Realització i superació de les activitats pròpies de cada mòdul (70%). En finalitzar cada mòdul l’alumnat rebrà una avaluació del seu treball i implicació durant el mòdul en concret.
b)  Participació (30%):

•    En les classes presencials: 10% (el que l'alumnat 
diu i/o pregunta durant les classes presencials);

•    En l’aula virtual: 10% (el que l'alumnat diu, fa i/o pregunta al fòrum de l'aula virtual o penjant 
tasques en l'AV, etc.);

•    En les conferències: 10% (el que l'alumnat diu i/o 
pregunta en les conferències).
La realització de les activitats, de les propostes indicades a través de l’aula virtual i l’assistència a les conferències són considerades com a condició necessària per a fer l’avaluació.
Els alumnes han de lliurar cada treball en finalitzar cada mòdul. S’ofereix la possibilitat de recuperar els mòduls no aptes en un termini extraordinari al final del curs i després del període de revisió de notes.
Cal recordar que per a obtindre la qualificació d’APTE
L’assistència al curs no pot ser inferior al 80% de les hores presencials. Les faltes d’assistència no es poden acumular al mateix mòdul.
Certificació: Certificat del Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada d’un curs de formació continuada de 240 hores.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Preinscripció: fins les 14 hores del divendres 29 de setembre de 2017. El registre general es troba en l’espai INFOCAMPUS, locals 14 i 15 de l’Àgora, Av. Sos Baynat s/n,12071 Castelló de la Plana. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a14 hores.

Publicació d’admissió: 3 d'octubre es publicarà la llista al web.

Termini de pagament: del 4 al 6 d'octubre de 2017.

El 4 d'octubre s’enviarà un correu electrònic a les persones admeses amb l’enllaç per poder pagar amb targeta bancària.
Totes les persones admeses que no paguen en termini seran donades de baixa i ja no podran matricular-se.

Import de matrícula: 480 euros.

INFORMACIÓ ACADÉMICA

M. Noelia Ruiz Madrid
Professora titular d'universitat, Filologia Anglesa
Departament d'Estudis Anglesos
Facultat de Ciències Humanes i Socials
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
Despatx: HC1303DD/ SLT
Tel.: 964 729 590/ 964 729242
madrid@uji.es

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

 

 

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16