INFORMACIÓ C18035-Curs Específic per a Obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 1
Última modificació: 07/06/2018 | Font: ODE

Només programem una edició per curs acadèmic. El curs és semipresencial i és obligatori assistir els divendres de vesprada i els dissabtes de matí des del 19 d'octubre de 2018 al 5 d'abril de 2019.

Director: Manel Sifre Gómez

Informació Acadèmica: Manel Sifre Gómez sifre@uji.es  

Dates de realització: 19 octubre 2018- 5 d'abril 2019

Hores: 240

Preu: 450 €

Idioma: Valencià

Modalitat: semipresencial

Calendari docent: 19 d’octubre del 2018 al 5 d’abril del 2019 (detall en format PDF)

Horari:  Divendres de 17.30 h a 20.30 h i Dissabtes de 9 h a 13 h.

Mòduls

 • M1. Marc legal i educació plurilingüe (3 cr.)
 • M2. Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3 cr.)
 • M3. Llengua per a l’aula I: fonètica, ortografia i gramàtica (7 cr.)
 • M4. Llengua per a l’aula II: expressió i comunicació (7 cr.)
 • M5. Recursos TIC per a la planificació docent (2 cr.)
 • M6. Llenguatge d’especialitat i terminologia (2 cr.)

Docents

 • Neus Andreu (Àrea de Formació. Servei de Llengües i Terminologia)
 • Oti Martí (Dep. d’Educació)
 • Manolo Quixal (Dep. de Filologia i Cultures Europees)
 • Carmina Ribés (Àrea de Formació. Servei de Llengües i Terminologia)
 • Manel Sifre (Dep. de Filologia i Cultures Europees)
 • Maria Josep Soldevila (Àrea de Formació. Servei de Llengües i Terminologia)
 • Glòria Torralba (Dep. d’Educació)
 • Gràcia Valdeolivas (Dep. d’Educació)

Participants: Dos grups, amb un mínim de 35 i un màxim de 45 alumnes per grup.

Requisits

 • Estar en possessió d’alguna titulació que habilite per a exercir la docència en qualsevol nivell del sistema educatiu.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la JQCV, de les EOI o de les universitats valencianes. (La validesa d’altres certificats haurà de ser avalada pel Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI.)

Lloc de realització: Universitat Jaume I, aules per determinar.

Durada: El curs té una durada de 240 hores; 120 presencials i 120 no presencials.

Assistència: Per a obtindre l’APTE final, l’assistència al curs no podrà ser inferior al 80 % de les hores presencials. A més a més, les absències hauran d’estar repartides de manera que no quede compromés l’aprofitament de cap mòdul. Aclariment assistència en format PDF.

Objectius: Obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.

Aquest certificat faculta les persones que l’obtenen, i és el requisit mínim, per a l’ensenyament  del valencià en infantil i primària, i en valencià, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s’impartisquen en les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, sempre que es tinguen les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els nivells i etapes esmentats.

Aquest objectiu general es concreta en:

 • Potenciar l’autoconfiança i la seguretat lingüística en l’ús públic de la llengua a través d’un increment del coneixement de les estructures del valencià i d’una valoració positiva del valencià tradicional heretat.
 • Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits en valencià.
 • Conéixer el marc legal que regula l’ensenyament de llengües i en diferents llengües segons la legislació valenciana.
 • Conéixer els programes d’educació plurilingüe valencians i els instruments de planificació de centre que els despleguen.
 • Planificar el procés d’ensenyament i aprenentatge de continguts lingüístics i no lingüístics, d’acord amb les titulacions administratives corresponents regulades en l’orde 17/2013, del 15 d’abril (DOCV 18.04.2013), utilitzant el valencià com a vehicle de comunicació.
 • Dissenyar procediments d’avaluació eficaços per al diagnòstic de la situació de partida i la comprovació de la consecució dels objectius plantejats.
 • Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a ferramenta pedagògica en els processos d’ensenyament i aprenentatge de la llengua i dels continguts no lingüístics.
 • Desenvolupar interés i motivació per l’aprenentatge durant la vida professional docent i per l’establiment de xarxes de col·laboració i investigació entre docents.

Activitats

Farem una prova diagnòstica inicial per a verificar que el nivell lingüístic de cada u és efectivament un C1. Després treballarem a partir de la lectura comprensiva de documents, d’exposicions magistrals en l’aula i d’exercicis individuals i col·lectius. L’activitat oral en l’aula serà importantíssima. Com és normal, aquestes activitats culminaran en l’estudi personal i l’elaboració dels treballs o tasques que, juntament amb les aportacions que fareu en l’aula, seran objecte d’avaluació.

Avaluació

Per a obtindre l’apte final i el Certificat de Capacitació, cal obtindre l’apte en tots els mòduls; a més a més, s’ha de superar una prova final de nivell lingüístic.

L’apte de cada mòdul s’obté a partir de l’activitat presencial i, sobretot, de la qualitat lingüística i acadèmica de les tasques realitzades.

Si algú no obté l’apte en algun mòdul o en la prova final, tindrà una segona i última oportunitat per a intentar obtindre’l en els mòduls que no tinga aptes o en la prova final.

Més informació acadèmica: Manel Sifre, sifre@uji.es

Inscripció

Del 3 al 7 de setembre del 2018. S’ha de presentar al registre de l’UJI la documentació següent:

 • Sol·licitud d’inscripció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del títol universitari (confrontada —o còpia i original— si no és un títol de l’UJI).
 • Fotocòpia confrontada —o còpia i original— del certificat que acredite el nivell mitjà de valencià de la JQCV o el nivell C1 de valencià.    

El registre general es troba en l’espai INFOCAMPUS, locals 14 i 15 de l’Àgora, Av. Sos Baynat s/n,12071 Castelló de la Plana. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Les places s’adjudicaran segons els criteris següents:

 • Titulats de l’UJI ordenats per data de titulació (la més antiga primer)
 • Titulats que no són de l’UJI ordenats per data de titulació (la més antiga primer)

El 24 de setembre es publicarà la llista de les persones admeses, excloses i les que es queden en llista d’espera, és publicarà el nombre de registre de la sol·licitud d’inscripció.

Termini de pagament: Del 25 al 28 de setembre. El 25 de setembre s’enviarà, a les persones admeses, un correu electrònic amb l’enllaç per a poder pagar amb targeta bancària. Si algú no paga dins del termini, perdrà el dret a matricular-se.

Informació Administrativa

 

 


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I

Tel. 964 72 94 54/ 964 72 94 55. Adreça electrònica: ode@uji.es 

Edifici de Rectorat. Campus del Riu Sec, avinguda Sos Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16