Model educatiu de l'UJI

20/07/2023 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectiu del Model Educatiu

L’objectiu d’aquest document és mostrar a la societat el model educatiu de l’UJI, és a dir, descriure com es du a terme la prestació del servei formatiu i fer patent el valor afegit que la Universitat Jaume I aporta amb els seus estudis. L’enfocament es realitza des del punt de vista de la missió formativa de la institució. Un model educatiu ha d’estar vinculat al model social de referència. El perquè i el per a què de l’educació, de les propostes d’ensenyament‐aprenentatge, han de marcar els principis que orienten el model o sistema educatiu. Qüestions, aquestes últimes, que van íntimament vinculades als models de persona i societat que volem construir. Les propostes educatives han de plantejar‐se la formació de ciutadans i ciutadanes, de professionals capaços de construir la societat que desitgen.

Aquest model mostra l’estratègia diferenciada de la Universitat en l’àmbit educatiu, que compta amb dos pilars fonamentals: d’una banda, una visió global de la vida de l’alumnat i, d’una altra, deu principis que són estratègics i fonamentals, amb la potencialitat de dirigir les polítiques institucionals que orienten el servei educatiu de la Universitat. En definitiva, es pretén demostrar que som una universitat diferenciada i moderna, amb un alt nivell de qualitat, i amb un model educatiu propi.

Principis del Model Educatiu

Un model educatiu és un conjunt de principis que orienten la formació, així com els plans, programes i actuacions on es concreten aquests valors (Part II). És important destacar que el desenvolupament del model educatiu de l’UJI es basa en la filosofia de formació al llarg de la vida, tant pel que fa a la formació reglada com a la no reglada.

El model educatiu de l’UJI es regeix per deu principis íntimament relacionats i que no es poden entendre sense considerar‐los com un tot:

 1. Desenvolupament integral de l’alumnat.
 2. Foment de l’ètica i la responsabilitat social.
 3. Compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial.
 4. Cultiu de la vocació investigadora.
 5. Impuls de la internacionalització.
 6. Compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme.
 7. Incentivació de l’ús de les TIC.
 8. Millora continuada de la qualitat.
 9. Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel∙ligent.
 10. Promoció de la formació al llarg de la vida.

Etapes del Model Educatiu

Per a aplicar aquests deu principis, la Universitat Jaume I dissenya plans, programes i accions. El desenvolupament del model educatiu s’estructura tenint en compte tres etapes que fan referència a les diferents fases del cicle de vida de l’alumnat en la seua relació amb el món universitari. Aquests estadis plasmen la filosofia de la formació al llarg de la vida i concreten les actuacions que l’UJI realitza en cada un d’aquests. Cada etapa s’estructura en plans i programes que detallen què fem, i demostren per què som una universitat diferenciada amb un model educatiu propi. Les tres etapes on la Universitat actua són:

 1. Etapa preuniversitària.
 2. Etapa de formació universitària.
 3. Etapa postuniversitària.

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis