Redacció de propostes i documentació de suport

07/11/2017 | OCIT

-  Ipr

IPR Helpdesk ha elaborat diferents fulls informatius sobre la gestió de la propietat intel·lectual en les diferents fases d'un projecte:

 

- Open Access

L'accés assequible i fàcil a la informació científica és molt important no només per a la pròpia comunitat científica sinó que cada vegada més, és també important, per a les petites empreses innovadores. Millorar l'accés a la informació científica, amb una major obertura i transparència, resulta essencial per a una Recerca i Innovació responsable.

Tots els projectes que rebran finançament d´H2020 tindran l'obligació d'assegurar-se que qualsevol article de revista que publiquen siga obertament accessible de forma gratuïta.

En aquest sentit, la CE ha elaborat un fullets informatius amb les preguntes més freqüents (FAQ) sobre aquest tema:

A banda d'aquest fullets s'ha de tindre en compte el document Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020

 

- Gender Equality

La igualtat de gènere és un tema transversal i s'aplicarà a través i dins les prioritats d'Horitzó 2020.

A l'hora de redactar una proposta s'ha de tindre en compte que dins de la secció "Excel·lència" s'inclou una referència expressa a la dimensió de gènere. El següents documents poden servir d'orientació a l'hora d'emplenar aquest apartat:


- Plataformes tecnològiques

Les diferents Plataformes Tecnològiques Europees s'han anat creant per iniciativa de la Comissió Europea, desenvolupant cada una d'elles les seues homònimes en els Estats Membres, com a actors clau per a impulsar la innovació, la transferència de coneixement i la competitivitat europea.

Es tracta d'agrupacions d'entitats d'un sector concret liderades per la indústria que s’uneixen per a definir una Agenda Estratègica d'Investigació (Strategic Research Agenda, SRA) amb la que donar resposta als problemes sectorials, millorant la competitivitat i impulsant la investigació i innovació. Encara que són promogudes per les empreses, compten amb la participació dels diferents agents científics i tecnològics per a configurar d'una forma integrada les agendes estratègiques d'I+D per al curt, mitjà i llarg termini. En elles poden participar tots els agents del sistema de ciència, tecnologia i empresa, com les universitats i empreses de base tecnològica

Las PTE desenvolupen agendes d'investigació i innovació i fulls de ruta per a l'acció a nivell nacional i de la UE amb el suport de finançament privada i públic. Mobilitzen a les parts interessades per a complir    amb les prioritats acordades i compartir informació en tota la UE. Al treballar junts de manera efectiva, també ajuden a brindar solucions als principals desafiaments que preocupen els ciutadans, com l'envelliment de la societat, el medi ambient i la seguretat alimentària i energètica.

A través de la cooperació dels agents clau en una tecnologia determinada, les plataformes tecnològiques poden definir les prioritats tecnològiques i d'investigació necessàries d'eixe sector a mig-llarg termini i coordinar les inversions nacionals i europees, públiques i privada, en I+D, per la qual cosa poden contribuir d'una manera important al desenrotllament de l'Espai Europeu d'Investigació. La importància de les PT resideix en que proposa part dels continguts en les prioritats d'investigació que la Comissió Europea està posant en marxa.

Les PTE són entitats independents i autofinançades. Realitzen les seues activitats de manera transparent i estan oberts a nous membres.

A continuació s’inclou un llistat de les Plataformes Tecnològiques Europees.

 

Bioeconomia Energia Medi ambient ICT Producció i processos Transport
EATIP Biofuels WssTP ARTEMIS ECTP ACARE
ETPGAH EU PV TP   ENIAC ESTEP ALICE

FABRE TP

TP OCEAN   EPoSS EuMaT ERRAC
Foof for Life RHC   ETP4HPC FTC ERTRAC
Forest-based SmartGrids   euRobotics [ASIBL] Manufuture Waterborne
Plants SNETP   NEM Nanomedicine  
TP Organics ETIPWind   NESSI SMR  
  ZEP   Networld 2020 SusChem  
      Photonics 21 ETPIS  

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16