UJI

Comissió Deontològica i Comitè Ètic de Benestar Animal

Informació i documentació per a la gestió
Última modificació: 14/10/2016 | Font: OCIT

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit , amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

Atès que la normativa continguda en diferents convocatòries de finançament de la investigació exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació, és missió principal de la Comissió la realització d'aquests informes.

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d’Investigació i Doctorat