Convocatòria 2024 de subvencions per a la realització d'Investigacions Feministes.

Dades de la convocatòria 

 
Entitat convocant:
Institut de les Dones
 
Nom de l'actuació:
Resolució de la directora de l'Institut de les Dones, per la qual es convoca la concessió de les subvencions públiques destinades a la realització d'investigacions feministes, per a l'any 2024.
 
Objectiu:
L'objecte és la realització d'Investigacions Feministes originals i inèdites, així com impulsar la investigació aplicada en la matèria.
 
Documentació:

Web de la convocatòria:

Web de la convocatòria

Terminis:

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 24 de maig. Donat que la convocatòria limita a 10 el nombre màxim de sol·licituds que pot presentar una única institució, caldrà que aquelles persones que tinguen intenció de preparar una proposta ho comuniquen enviant un correu a igimenez@uji.es com a molt tard el 16 de maig incloent títol i resum de la proposta.

Característiques del projecte:

Els projectes s'han d'emmarcar en els eixos d'intervenció 1, 2 i 4 del III Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (2022-2025) que s'indiquen a continuació:

Eix 1) Bon Govern: cap a maneres de fer i decidir més inclusives (BG).

 • BG.1. Procediments: transformant les maneres de fer en política pública.
 • BG.2. Formació i capacitació: optimitzant les capacitats del personal de l'AGE per incorporar l'enfocament de gènere en els procediments de treball.
 • BG.3. Coordinació i col·laboració institucional com a element clau perquè la igualtat s'aborde transversalment a tots els nivells i àrees de l'AGE i facilite la transferència de bones pràctiques i millora de la gestió pública de les polítiques d'igualtat.
 • BG.4. Participació i incidència: fent present la veu de les dones i el moviment feminista en el disseny, la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques.

Eix 2) Economia per a la vida i repartiment just de la riquesa (EV).

 • EV.1. Ocupació: construint un mercat laboral de qualitat i en igualtat per a les dones.
 • EV.2 Cures i temps: Impulsant el reconeixement del dret a la cura i una reorganització socialment justa de les cures i els temps
 • EV.3. Recursos: Lluitant contra la feminització de la pobresa i la precarietat.
 • EV.4 Sostenibilitat ecològica i social: transitant cap a entorns sostenibles per a la vida

Eix 4) Drets efectius per a totes les dones (DEM)

 • DEM 1.1.Xarxes, pràctiques i aliances feministes: reforçant la participació de les dones, i transformant el mandat de la masculinitat hegemònica.
 • DEM.2. Salut, drets sexuals i reproductius: incorporant la igualtat de gènere i la veu de les dones a les polítiques públiques sanitàries, i garantint drets.
 • DEM.3. Esport: promovent lʻesport en igualtat.
 • DEM.4. Cultura i Memòria col·lectiva: visibilitzant la creació i producció artística i intel·lectual de les dones i el moviment feminista.
 • DEM.5. Coeducació: millorant el sistema educatiu i la seua contribució a la igualtat entre dones i homes.
 • DEM.6 Ciutadania, dones de grups ètnics, LTBI, joves, rurals i amb dones amb discapacitat: garantint avenços en l'exercici efectiu dels drets de totes les dones.
 • DM.7. Mitjans de comunicació: visibilitzant els èxits, aportacions i una imatge no estereotipada de les dones i el feminisme

Els projectes tindran un import màxim de 30.000 euros.

Els projectes s'hauran de desenvolupar entre l'1 de gener del 2024 i el 31 de desembre del 2025, havent de presentar el treball final de la investigació en data límit del 31 de desembre del 2025.

Les despeses subvencionables són:

 • Personal (fins un 25% de la subvenció)
 • Viatges i dietes (fins un 15% de la subvenció)
 • Material fungible i bibliogràfic
 • Contractació de treball de camp i recollida d'informació (fins un 50% de la subvenció)
 • Inscripció en congressos del grup (fins un 10% de la subvenció)
 • Altres despeses
 • Costos indirectes de l'entitat (7%). PARTIDA OBLIGATÒRIA.

Forma de presentació de sol·licituds
Donat que les sol·licituds les ha de cursar el representant legal de la Universitat Jaume I, caldrà que, com a molt tard el dilluns 24 de maig, les persones sol·licitants envien a igimenez@uji.es la següent documentació emplenada i signada:

 • Memòria descriptiva del projecte (segons model Annex I) signada per la persona Investigadora Principal
 • Memòria econòmica (segons model Annex II) signada per la persona Investigadora Principal
 • Relació de l'equip investigador (segons model Annex III A i B) signat electrònicament per totes les persones participants.
 • Currículum vita del/la IP i de cada una de les persones integrants de l'equip investigador (CVN)

IMPORTANT: Les firmes hauran de ser totes electròniques

Tota la documentació haurà d'estar en castellà o s'haurà d'aportar la traducció al castellà en cas de presentar-ho en un altre idioma.

Les investigadores i els investigadors principals no poden figurar com a tals en més d'un projecte d'investigació d'aquesta convocatòria. Els projectes de recerca només poden establir una persona com a investigadora principal.

Els membres del grup d'investigació que no siguen investigadores o investigadors principals, poden participar en un màxim de dos projectes de la present convocatòria.

Contacte Institut de les Dones:

Podeu traslladar dubtes i consultes directament al Institut de les Dones escrivint a la següent adreça de correu electrònic:
investigaciones@inmujeres.es