Ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (IVACE+i Innovació)

Dades de la convocatòria 

 
Entitat convocant:
Agència Valenciana de la Innovació
 
Nom de l'actuació:
RESOLUCIÓ de 9 maig de 2024, de la Vicepresidència Executiva de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (IVACE+i Innovació), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026.
 
Objectiu:
Concessió de subvencions en els següents àmbits:
 • Valorització i transferència de resultats d'investigació cap a les empreses.
 • Promoció de talent
 • Impuls a la compra pública innovadora (CPI)
 • Projectes estratègics en cooperació
 • Consolidació de la cadena de valor empresarial.
 • Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació
 
Documentació:

Web de la convocatòria:

Des d'ací es pot accedir al lloc web de l'Agència Valenciana de la Innovació on es publica la convocatòria, es troben els formulari que cal emplenar i es tramiten les sol·licituds.

Terminis:

El termini per a presentar a l'OCIT la sol·licitud finalitza el dijous 30 de maig de 2024. L'OCIT li proveirà de documentació administrativa necessària i la persona investigadora responsable podrà acabar de presentar la sol·licitud fins el 5 de juny abans de les 14.00 h

Per tal de controlar el procés de sol·licitud, les persones interessades en presentar una proposta a aquesta convocatòria informen d'aquesta intenció el més aviat possible escrivint a lagea@uji.es

Característiques del projecte:

Per a consultar tots els detalls de cada modalitat (tipologia de projectes, subvenció màxima, requisits, despeses subvencionables, etc), a més de consultar les bases i la convocatòria que us enllacem al principi d'aquest correu, us recomanem que accediu a la pàgina web de l'AVI:

https://innoavi.es/convocatoria-de-projectes/

En ella trobareu també els models de documents a emplenar.

Cal destacar que la majoria de convocatòries obliguen a plantejar projectes de 3 anys de durada.

El període d'execució dels projectes comença l'1 de gener de 2024 (a excepció dels Projectes estratègics en cooperació, en els quals la data d'inici serà la data de sol·licitud) i finalitza el 31 de desembre de 2026.

La justificació es farà, com a màxim, el 5 de febrer de l'anualitat següent (excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social). 

Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat a les ajudes en els contractes laborals i de serveis, la seua pàgina web, publicacions, ponències, equips, material inventariable i activitats de difusió dels resultats del projecte, esmentant expressament que l'actuació ha sigut finançada per l'AVI i incloent el seu logo segons es detalla en la web https://innoavi.es/convocatoria-de-projectes/ Cal tindre en compte que aquestes obligacions de difusió es voran condicionades pel cofinançament de la convocatòria amb Fons Europeus.

Aspectes importants: 

Aquestes són algunes consideracions importants que hauríeu de tenir en compte a l'hora de preparar la vostra proposta:

 • IMPORTANT: Donat que en les modalitats d'Agents d'Innovació i Accions Complementàries està limitat el nombre màxim de sol·licituds que una mateixa institució pot demanar, caldrà que els grups d'investigació interessats a presentar una sol·licitud a aquestes modalitats envien a lagea@uji.es un correu indicant aquest fet i aportant un resum de l'acció proposada (objectius, activitats, equip i pressupost) fins el 23 de maig En cas que el nombre d'expressions d'interés supere el nombre màxim admès per a cada modalitat, correspondrà al Consell de Direcció prendre la decisió sobre quines propostes reben el suport institucional.
 • A l'hora d'elaborar el pressupost cal parar molta atenció en els percentatges màxims que es pot atribuir a cada anualitat en cada modalitat. Consulteu aquest punt en la convocatòria per a la vostra modalitat d'elecció.
 • En aquelles modalitats que permeten imputar hores de personal propi i, per tant, recuperar-ne el cost, per a fer el càlcul del pressupost, cada persona investigadora podrà consultar el seu cost/hora accedit a l'apartat de Consulta de Dades Personals de l'aplicació de registre horari KALENDAS. Si teniu dubtes podeu contactar amb kalendas@uji.es. En els projectes plurianuals caldrà incrementar el cost per hora per als successius anys en un 3% per tindre en compte els increments.
 • El pressupost ha d'incloure obligatòriament la partida per a cobrir l'Informe d'Auditoria amb un import de 1.400 euros per anualitat.
 • Si la modalitat inclou costos indirectes, el pressupost ha d'incloure aquesta partida per un import que represente el 15% dels costos de personal (inclosos els de personal propi).
 • Per a maximitzar la puntuació obtinguda en el procés d'avaluació us recomanem que intenteu alinear la vostra proposta amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la següent pàgina web de l'AVI. També convé intentar alinear la proposta amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3-CV 2021-2027).
 • Per a la modalitat de Valorització, el document de Declaració de propietat dels resultats que s'han de valoritzar s'haurà de demanar a viudez@uji.es. Igualment, en la modalitat de Projectes Estratègics en Cooperació l'Acord de Consorci i la seua signatura gestionaran des de l'adreça lagea@uji.es.  
 • NOVETATS:
  • Quan siga necessari presentar tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contracció del compromís i el proveïdor figure clarament identificat en la memòria del projecte, serà obligatori que s’aporte, juntament amb la sol·licitud d’ajuda les tres ofertes que justifiquen la despesa (apartat 4.2.3 del resolc seté de la convocatòria).
  • Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.

Forma de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds a les diferents modalitats les presentarà directament el responsable del projecte. La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic i és obligatòria la seua presentació en línia davant de la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI https://innoavi.es/convocatoria-de-projectes/, amb signatura i registre electrònic. 

IMPORTANT: Aquesta modalitat de presentació, que és l'única, requereix disposar prèviament d'un Certificat Digital, que haurà d'estar correctament instal·lat en l'ordinador des del qual es pujarà la sol·licitud.

Abans de tramitar la sol·licitud i la resta de documents requerits, caldrà demanar a l'OCIT els documents de tipus administratiu que hauran d'acompanyar la memòria. Per a fer-ho possible haureu d'enviar a l'adreça lagea@uji.es la memòria i el pressupost que composen la sol·licitud una vegada complimentats en la seua totalitat fins al 30 de maig de 2024. Una vegada revisada la documentació, se vos proveirà dels documents i dades necessàries  per a que pugau completar la tramitació de l'ajut.

RECORDEU:  Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut registrades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores del 5 de juny de 2024.

Forma de presentació de sol·licituds:

Nom de l'entitat: Universitat Jaume I de Castelló     Acrònim: UJI
CIF de l'entitat: Q-6250003-H
Nom del representant legal de l'entitat: David Cabedo Semper
Càrrec: Vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica
Domicili de l'entitat: Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n  C.P. 12006
Localitat: Castelló de la Plana
Telèfon de l'entitat: 964387480 Fax: 964387625 e-mail: ocit@uji.es

Consultes i personal de suport:

Laura Agea

Extensió: 7367
E-mail: lagea@uji.es