Convocatòria 2023 d'ajudes del Programa UJI.>LAB Impuls de valorització i transferència de resultats d'investigació

Dades de la convocatòria 

 
Entitat convocant: 
Universitat Jaume I
 
Nom de l'actuació:
Convocatòria d'ajudes del Programa UJI.>LAB Impuls de valorització i transferència de resultats d'investigació
 
Objectiu:
Situar tecnologies de titularitat UJI en millors condicions per a la seua transferència, per a rebre inversions externes per al seu desenvolupament i implementació o per a possibilitar la constitució d'una Empresa Basada en el Coneixement.
 
Documentació:

Web de la convocatòria:

Des d’ací es pot accedir al lloc web on es publica la convocatòria.

Terminis:

El termini per a la presentació de la sol·licitud de participació, juntament amb la memòria, s’iniciarà l’1 de juny de 2023 i conclourà el 30 de juny de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del procediment electrònic (Acció 4.2) 1. Sol·licitud d’ajut del Programa UJI.>LAB Impuls» de la Seu Electrònica de la Universitat Jaume I.

Import màxim per projecte:
 
Per a la convocatòria 2023 es concediran un màxim de tres ajudes, dividides en les següents modalitats:

-Modalitat A
Màxim dues ajudes, amb un import màxim per projecte de 50.000 €, condicionat a l’existència de crèdit en els pressupostos de la Universitat Jaume I per a les anualitats 2024 i 2025.

-Modalitat B (restringida a projectes la persona investigadora principal dels quals siga personal investigador de departaments adscrits a les facultats de Ciències Humanes i Socials i de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
Màxim d’una ajuda, amb un import màxim de 30.000 €, condicionat a l’existència de crèdit en els pressupostos de la Universitat Jaume I per a les anualitats 2024 i 2025.

Requisits dels projectes:

Els projectes han de partir d’un resultat d’investigació previ, del qual existeix comunicació d’invenció a l’OCIT anterior a l’1 de juny de 2023.

No es finançaran projectes amb caràcter marcadament investigador, però sí projectes que continguen activitats de tipus demostratiu que permeten reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia desenvolupada. En aquest sentit, els projectes presentats han de posseir un nivell de maduresa entre 3 i 5 en l’escala Technology Readiness Level (TRL). L’objectiu és superar els nivells següents, fins a atènyer nivells de TRL6 o TRL7.

En breu es publicarà al web de la convocatòria un document de Preguntes Freqüents (FAQ) amb detalls sobre la participació en aquesta convocatòria.

Tipologia de projectes: 

Es podran sol·licitar projectes de prova de concepte que contemplen alguna de les següents activitats:

Modalitat A:

  • Validació de tecnologia en laboratori. 
  • Validació de tecnologia en un entorn rellevant (entorn industrialment rellevant en el cas de tecnologies habilitadores clau).
  • Demostració de tecnologia en un entorn rellevant (entorn industrialment rellevant en el cas de tecnologies habilitadores clau).
  • Demostració del prototip de sistema en un entorn operatiu.

Modalitat B:

  • Validació de la solució proposada mitjançant proves pilot en l'entorn pertinent per a corroborar l'impacte estimat i la viabilitat de la seua implementació a l’entorn social.
  • Validació de la solució proposada per stakeholders rellevants de l’àmbit.
  • Demostració en l'entorn rellevant i en cooperació amb stakeholders per a obten informació inicial sobre l'impacte potencial.
  • Demostració en un entorn operatiu.

Assessorament especialitzat:

Addicionalment, als projectes seleccionats se’ls prestarà assessorament especialitzat que aporte la visió comercial i de desenvolupament de negoci de la tecnologia.

Durada i data d'inici dels projectes:

La durada màxima dels projectes serà de 18 mesos. La data d’inici s’indicarà en la resolució de concessió, no podent ser anterior a l’1 de gener de 2024.

Despeses subvencionables:

Consulteu l’article 5 de la convocatòria.

Suport:

Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria podeu dirigir-vos a:

Laura Agea

lagea@uji.es

Ext. 7367