Convocatòria d'ajudes per a la Requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 Altres ajudes

Terminis: El termini finalitza el 3 de setembre de 2021

Dades de la convocatòria

Entitat convocant: Universitat Jaume I

Nom de l’actuació: Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es convoquen ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023.

Objectiu: Contribuir a la millora de la qualitat de l'educació a la Universitat Jaume I a través de la formació de joves doctors i doctores, la requalificació del professorat universitari funcionari o contractual mitjançant la promoció de la mobilitat del seu personal docent i investigador i l'atracció de talent internacional.

Aquestes ajudes es convoquen en el marc del Reial decret 289/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol i l'Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, per la qual es concedeixen les subvencions previstes en el Reial decret 289/2021, de 20 d'abril (BOE del 4 de juny) i estan finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència NextGenerationEU de la Unió Europea, a través del Ministeri d'Universitats.

Documentació: Convocatòria

Web:  Web de la convocatòria - Procediment electrònic de sol·licitud

Terminis: El termini per a presentar la sol·licitud comença el 3 de juliol i finalitza el 3 de setembre de 2021.

Característiques del programa:

La convocatòria s'estructura en 3 modalitats diferenciades amb objectius i persones destinatàries distintes:
 • Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors i doctores. 
 • Ajudes per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat de la Universitat Jaume I
 • Ajudes María Zambrano per a l'atracció de talent internacional.

Modalitat Margarita Salas:

L'objecte d'aquestes ajudes és la formació de joves doctors i doctores mitjançant estades en una universitat pública espanyola o bé en universitats o centres d'investigació estrangers, així com en organismes públics d'investigació espanyols. Aquestes ajudes s’articulen mitjançant contracte laboral.

Es convoquen 20 ajudes, distribuïdes per branques de coneixement de la següent manera:
 • Arts i Humanitats: 3 ajudes
 • Ciències: 6 ajudes
 • Ciències de la Salut: 3 ajudes
 • Ciències Socials i Jurídiques: 4 ajudes
 • Enginyeria i Arquitectura: 4 ajudes
Característiques de les ajudes:

Les ajudes es destinen a la formalització d'un contracte laboral entre la Universitat Jaume I i la persona beneficiària per períodes complets de 2 o 3 anys, d'acord amb la durada de l'estada concedida. L'estada es realitzarà de forma continuada i tindrà com a límit el 31 de desembre de 2024.

L'import mensual de cada ajuda d'aquesta modalitat és de 3.500 € bruts per les estades en l'estranger i de 2.800 € bruts per a les estades a Espanya, destinats a finançar la retribució bruta i la quota patronal de la Seguretat Socials dels contractes. Addicionalment, hi haurà un pagament únic de 3.500 € en concepte de despeses de trasllat i les corresponents assegurances.

La sol·licitud ha d'anar avalada per un professor tutor o professora tutora que pertanya a un grup d'investigació inscrit en el registre públic de grups d'investigació de l'UJI. Consulteu la convocatòria per comprovar les figures que poden actuar com avalistes/tutores. Les persones tutores no poden avalar més d'una sol·licitud.

Requisits de les persones sol·licitants:
 • Haver obtingut el títol de doctor o doctora a la Universitat Jaume I. S'admetran també sol·licituds de persones doctorades per una universitat privada espanyola i de persones amb nacionalitat espanyola que hagen obtingut el doctorat en centres estrangers i desitgen incorporar-se a l'UJI.
 • Haver transcorregut com a màxim 2 anys entre la data d'obtenció del títol de doctor o doctora i la del tancament del termini de presentació de sol·licituds (03/09/2021).
 • Comptar amb l'acceptació per part d'un centre receptor on realitzar l'estada.
Requisits de les estades:
 • Les persones doctorades per la Universitat Jaume I han de sol·licitar la seua incorporació a una universitat o centre d'investigació públic diferent de l'UJI. Si l'estada proposada es fa en una universitat o centre d'investigació estranger o en un centre d'investigació públic espanyol, l'últim any de l'ajuda haurà de realitzar-se en una universitat pública espanyola. Aquesta universitat pot ser la Universitat Jaume I.
 • Les persones sol·licitants que han obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat privada espanyola o les de nacionalitat espanyola que l'han obtingut en universitats o centres d'investigació estrangers han de sol·licitar la Universitat Jaume I per a realitzar l'estada posdoctoral o per a incorporar-se l'última any de l'ajuda.
Modalitat de Requalificació:
 
L'objecte d'aquestes ajudes és la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant estades de formació en una universitat o centre d'investigació diferent de la Universitat Jaume I.

Es convoquen 8 ajudes, distribuïdes per categoria professional de la següent manera:
 • 4 ajudes per a professorat ajudant doctor.
 • 4 ajudes per a professorat contractat doctor i titular d'universitat.
Característiques de les ajudes:

Les ajudes tenen una duració d'1 any i es poden realitzar de manera discontinua, en un màxim de dos períodes, sempre que es complisca la totalitat de la duració concedida i que la data de finalització no ultrapasse el 31 de desembre de 2024.

L'ajuda que percebrà la persona beneficiària durant l'estada serà el seu salari vigent a data de resolució de concessió, més un increment del 20% sobre aquesta.
El personal de la Universitat Jaume I seleccionat manté el seu contracte actual durant la vigència de l'estada sense minva en els seus drets.

Addicionalment, l'ajuda comprén un pagament únic de 3.500 € en concepte de despeses de trasllat i de les corresponents assegurances.

Requisits de les persones sol·licitants:
 • Estar prestant servei a la Universitat Jaume I amb vinculació funcionarial de professorat titular d'universitat o laboral de professorat contractat doctor o professorat ajudant doctor.
 • El professorat titular i el contractat doctor no han de superar els 10 anys de servei en la figura en què es troben en el moment de la sol·licitud.
 • El professorat ajudant doctor ha de gaudir de l'estada abans de la data de finalització del seu contracte.
Requisits de les estades:

Les estades s'han de realitzar en una única universitat o centre d'investigació públics diferents de la Universitat Jaume I. La persona sol·licitant haurà de comptar amb l'acceptació per part d'un centre receptor on realitzar l'estada.

Modalitat María Zambrano
 
L'objectiu d'aquestes ajudes és l'atracció a la Universitat Jaume I de personal docent i investigador amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats o centres d'investigació estrangers.

Es convoquen 8 ajudes distribuïdes per branca de coneixement de la següent manera:
 • Arts i Humanitats: 1 ajuda
 • Ciències: 2 ajudes
 • Ciències de la Salut: 1 ajuda
 • Ciències Socials i Jurídiques: 2 ajudes
 • Enginyeria i Arquitectura: 2 ajudes
Característiques de les ajudes:

Les ajudes s'adrecen a la formalització d'un contracte laboral entre la Universitat Jaume I i la persona beneficiària per una durada que pot variar entre 1, 2 o 3 anys, però sempre per anys complets. No pots finalitzar en posterioritat al 31 de desembre de 2024.

L'import mensual de cada ajuda d'aquesta modalitat és de 4.000 euros bruts, destinats a finançar retribucions brutes i quota patronal de la Seguretat Social.

Addicionalment, l'ajuda comprén un pagament únic de 3.500 euros en concepte de despeses de trasllat

La personal contractada s'adscriurà a una de les àrees de coneixement a la qual pertanyen els membres del grups en què s'integre.

Requisits de les persones candidates:
 • Ser doctor o doctora.
 • Acreditar una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres d'investigació espanyols o estrangers diferents al de la defensa de la seua tesi doctoral.
 • Estar desenvolupant projectes d'investigació i/o impartint docència en universitats, centres d'investigació o organismes de fora d'Espanya, i estar residint al país on se situen aquestes institucions.
Requisits de l'estada:
La sol·licitud ha d'estar avalada pel grup d'investigació registrat de la Universitat Jaume I en el qual s'integrarà la persona sol·licitant.
 
Forma de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de presentar a través del procediment electrònic «Sol·licitud d'ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023» de la Seu Electrònica de la Universitat Jaume I.

Consulteu la documentació necessària per a sol·licitar cadascuna de les modalitats
 
Consultes i personal de suport:
 
Totes les consultes s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça requalif@uji.es

Persones de suport:

Almudena Robert 
Extensió: 7483
E-mail: robert@uji.es

Laura Berge
Extensió: 7670
E-mail: lberge@uji.es

Hugo Cerdà
Extensió: 7487
E-mail: hcerda@uji.es