Subvencions per a 2022 del Programa per a la Promoció de la Investigació Científica, el Desenvolupament Tecnològic i la Innovació a la Comunitat Valenciana Altres ajudes

Primer termini: 27 d'octubre de 2021

Segon termini: 11 de novembre de 2021

Dades de la convocatòria

Entitat convocant: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana

Nom de l'actuació: Subvencions per a l'exercici 2022 del Programa per a la Promoció de la Investigació Científica, el Desenvolupament Tecnològic i la Innovació a la Comunitat Valenciana.

Objectiu: Incrementar els recursos i el potencial del sistema valencià d'I+D+i i facilitar la formació, el perfeccionament, la mobilitat del personal investigador i l'atracció de talent; el nivell d'excel·lència i l'enfortiment dels grups i institucions d'investigació de la Comunitat; el desenvolupament de tecnologies i la seua transferència al teixit productiu valencià, i la internacionalització de la investigació i la difusió dels seus resultats.

Documentació: 

Web: Web de la convocatòria

Terminis:

S'obren dos terminis diferenciats per a diferents agrupacions d'annexos. Assegureu-vos de consultar el termini específic de l'annex al qual us voleu presentar:

El primer termini serà del 15 d'octubre fins al 27 d'octubre per als següents annexos: 
 • Annex I ACIF
 • Annex II BEFPI
 • Annex III GRISOLIA
 • Annex IV APOSTD
 • Annex VI APOTI
 • Annex VIII BEST
 • Annex IX GE EMERGENTS
 • Annex XI PROMETEO
 • Annex XII APE
 • Annex XIV (PPC)
El segon termini serà del 2 de novembre fins al 11 de novembre per als següents annexos:
 • Annex VII AEST
 • Annex X AICO
 • Annex XIII AORG
Les dates del 27 d'octubre i 11 de novembre constitueixen les dates límit per a presentar les sol·licituds a l'OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

L'OCIT es responsabilitzarà de recollir la firma del vicerector i trametre totes aquelles sol·licituds presentades a l'OCIT en el termini establert.
 
Subprogrames:
 
Aquesta actuació s'articula en base a quatre subprogrames:
 • Subprograma de recursos humans dedicats a activitats d'I+D+i. 
 • Subprograma per a la consolidació i l'enfortiment de projectes i grups d'I+D+i
 • Subprograma d'internacionalització de la investigació i de la divulgació de la ciència.
 • Subprograma per a la promoció i la dinamització dels parcs científics.
Subprograma de Recursos Humans:
 
Modalitats d'ajudes:
 • Annex 1: Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoralAccés al lloc web.
 • Annex 2: Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. Accés al lloc web.
 • Annex 3: Subvencions del Programa Santiago GrisolíaAccés al lloc web.
 • Annex 4: Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoralAccés al lloc web.
 • Annex 6: Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica. Accés al lloc web.
 • Annex 7: Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana. Accés al lloc web.
 • Annex 8: Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana. Accés al lloc web.
Subprograma per a la consolidació i enfortiment de projectes i grups:
 
Modalitats d'ajudes:
 • Annex 9: Subvencions a grups d'investigació emergentsAccés al lloc web.
 • Annex 10: Subvencions per a grups d'investigació consolidatsAccés al lloc web.
 • Annex 11: Subvencions programa Prometeo per a grups d'investigació d'excel·lènciaAccés al lloc web.
Subprograma d'internacionalització de la investigació i de la divulgació de la ciència
 
Modalitats d'ajudes:
 • Annex 12: Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. Accés al lloc web.
 • Annex 13: Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacionalAccés al lloc web.
Subprograma per a la promoció i dinamització dels parcs científics
 • Annex 14: Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científicsAccés al lloc web.
Informació important:
 • Per a cadascuna de les anteriors convocatòries només s'admetrà una sol·licitud per persona investigadora.
 • Addicionalment, una mateixa persona investigadora NO PODRÀ formar part de més d'un grup d'investigació dels que sol·liciten ajuda a qualsevol dels annexos 9, 10 i 11.
 • En l'annex 10 (Consolidats) i annex 11 (Prometeo) la convocatòria permet la designació de dos IPs, però ambdós hauran d'estar vinculats/ades a la Universitat Jaume I. No es permeten sol·licituds amb co-IPs pertanyents a entitats diferents. Al menys un dels IPs haurà de tindre una vinculació que comprenga tot el període de duració del projecte. 
 • Pel que fa al compliment del requisit de vinculació en annex IX (Emergents), annex X (Consolidats) i annex XI (Prometeo), s'estableixen les següents normes:
  • 1-El/la IP1 ha de tindre vinculació durant tota la durada del projecte demostrable mitjançant una relació funcionarial o contracte laboral en vigor, no essent vàlid cap compromís de manteniment de la vinculació a futur per part de l'entitat.
  • 2-El IP2 i la resta de l'equip d'investigació hauran de tindre garantida la vinculació, bé per un contracte en vigor o relació funcionarial, o bé per un compromís de manteniment de vinculació en els casos en els quals la durada del contracte siga menor que la durada del projecte. Per a determinar el compliment d'aquest requisit, i per tant, la capacitat de participar en una proposta en els annexos esmentats, seran d'aplicació les regles de participació emprades en els projectes del Pla Estatal d'I+D+i fixades en la Instrucció del 18/11/2020 del vicerector d’Investigació i Transferència. Les disposicions d'aquesta Instrucció també seran d'aplicació a l'hora d'obtindre l'autorització del Vicerectorat d'Investigació i Transferència per a participar en propostes presentades a través d'altres institucions.
 • Us recordem que en les ajudes a grups d'investigació (Emergents, Consolidats i Prometeo) enguany es manté el canvi d'orientació operat en la passada convocatòria. Aquesta nova orientació va en la línia de donar major pes al grup d'investigació que al projecte en si (és una aproximació de finançar més a grups d'investigació que finançar projectes) i, conseqüentment, comporta que tant en l'annex IX (Grups Emergents) com en l'annex X (Grups Consolidats) els criteris de valoració se centren exclusivament en avaluar la qualitat del grup d'investigació (rellevància del/la IP, trajectòria investigadora de la resta de membres, i coherència en la composició del grup), deixant de costat la valoració del projecte que es presenta, En el cas de l'annex XI (Programa Prometeo) també s'ha practicat un augment de la rellevància de la valoració del grup, tot i que, en aquest cas, el projecte encara és objecte d'avaluació puntuada.
 • Al IGLU (IGLU > Investigació > Personal > Certificats OCIT) cada usuari o usuària es podrà descarregar un certificat automàticament (sense haver de demanar-lo a l'OCIT) que permetrà acreditar l'activitat investigadora (trams d'investigació + projectes) en sol·licituds de projectes per a grups Consolidats i del Programa Prometeo. El certificat s'anomena "Sexennis i projectes per a ajudes Conselleria" i té validesa com a Certificat del responsable en matèria d'investigació de l'entitat beneficiària en què conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, els projectes d'I+D+i finalitzats com a investigador/a principal dins del Pla Estatal o del Programa marc de la Unió Europea o el projecte finançat per l'ERC, en què s'indique la referència de cada projecte i la data d'inici i finalització d'aquests, tal i com demana cadascuna de les convocatòries.
 • Per a rebre ajuda en el càlcul de l'Impacte Normalitzat podeu adreçar-vos a la Unitat de Bibliometria de la Biblioteca.
 • En sol·licituds a grups d'investigació, el personal investigador que no pertanya a l'UJI haurà d'aportar a l'OCIT un document signat pel representant legal de la seua institució en el qual es certifique el següent:
  • Menció a la convocatòria, el títol del projecte i el/la IP.
  • Que autoritza expressament a la persona a participar.
  • Que certifica la vinculació a l'entitat.
Aquesta autorització s'aportarà a l'OCIT juntament amb la resta de la sol·licitud i serà requisit indispensable per a que el vicerector d'Investigació i Transferència puga posar la seua firma en la sol·licitud. Per aquest motiu, es recomana que es demanen les autoritzacions d'externs el més prompte possible.

IMPORTANT: El personal que estiga habilitat per a participar en una sol·licitat presentada per una entitat diferent a la Universitat Jaume I podrà sol·licitar la concessió de la corresponent autorització mitjançant el següent procediment electrònic.
 • Pel que fa a l'Annex 7 AEST, atès que per a la tramitació d'aquests ajuts és necessària la signatura d'un conveni entre l'empresa i l'UJI, us preguem que sol·liciteu en estades_id@uji.es el model de conveni i l'imprès d'autorització del departament. Com el termini de presentació acaba el 16 de novembre, el conveni signat per l'empresa hauria d'estar en l'OCIT l'11 de novembre.
 • Per als annexos 3 i 4, amb caràcter previ a la tramitació definitiva de la sol·licitud, la persona interessades haurà d'enviar a mgil@uji.es i lberge@uji.es de l'OCIT el document corresponent al certificat de compliment de requisits de la persona sol·licitant i de la persona que proposa degudament emplenat en la seua totalitat (les dades del representant legal les podeu consultar en aquest mateix Flaix). L'OCIT s'encarregarà de recollir la firma del representant legal i retornar als interessats/ades els documents per a que puguen finalitzar la tramitació.
Forma de presentació de sol·licituds:
 
IMPORTANT: Enguany la Conselleria posa en marxa una nova eina informàtica per confeccionar i tramitar les sol·licituds. Aquesta ferramenta comptarà, sempre d'acord amb la informació que ens ha proporcionat Conselleria, amb la possibilitat d'anar guardant les dades introduïdes de manera que la sol·licitud no s'haurà de fer d'un cop, com era habitual fins ara, sinó que podreu anar confeccionant-la a poc a poc i us anirà guardant la feina feta. En l'OCIT encara no hem tingut accès a aquesta nova eina i, per tant, no sabem com serà.

1.-Preparació de la sol·licitud pel personal investigador
Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'emplenaran utilitzant els mitjans telemàtics que faciliten els servidors d'informació de la Conselleria. Dins de cada modalitat d'ajuda cal entrar a l'enllaç "Procediment i tramitació de la sol·licitud" i "Tramitar telemàticament". Caldrà emplenar el formulari de sol·licitud i pujar en format PDF els documents que l'acompanyen. Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica

2.-Presentació de la sol·licitud a l'OCIT:
Les sol·licituds hauran de comptar, excepte que en el corresponent annex de la convocatòria s'establisca una altra cosa, amb la signatura de qui tinga la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació, en el nostre cas, del vicerector d'Investigació i Transferència. A tal efecte, les persones sol·licitants hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça del responsable de l'OCIT designat com a contacte per a cada annex les pàgines preceptives resultants de l'ús dels mitjans telemàtics (sol·licitud), juntament amb la documentació requerida en cada acció, sempre en el termini indicat. El ue caldrà aportar a l'OCIT és el següent:
 • Imprès de sol·licitud signat electrònica (justificant de tramesa)
 • Documentació associada: una única copia de la memòria científico-tècnica, declaracions responsables, autoritzacions per a investigadors que no siguen de l'UJI, historials de grup, etc. En annexos 1, 3, 4, 9, 10 i 11 no serà necessari aportar còpia dels CVs.
3.-Obtenció de la signatura del representant legal de l'entitat:
L'OCIT es responsabilitzarà de recollir la firma del vicerector i trametre totes aquelles sol·licituds presentades en l'OCIT en el termini establert.

Dades de l'entitat:

Nom de l'entitat: Universitat Jaume I de Castelló        Acrònim: UJI
CIF de l'entitat: Q-6250003-H
Nom del representant legal de l'entitat: Jesús Lancis Sáez
Càrrec: Vicerector d'Investigació i Transferència
Domicili de l'entitat: Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n C.P. 12006.
Localitat: Castelló de la Plana
Telèfon de l'entitat: 964387480 E-mail: ocit@uji.es
 
Consultes i personal de suport:
Per a l'enviament de les vostres sol·licituds, així com per a resoldre qualsevol dubte sobre la convocatòria i els diferents annexos, podeu dirigir-vos a les persones que indiquem a continuació: