Convocatòria 2021 de subvencions per a la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura Altres

Termini: El termini finalitza el 8 de setembre de 2021.

Dades de la convocatòria

Entitat convocant: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

Nom de l’actuació: Resolució del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica per la qual es convoquen per a l'any 2021 subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura.

Objectiu

Finançar el següent tipus de projecte i iniciatives:
 1. Estudis i investigacions relatives a la recuperació de la Memòria Democràtica, així com al reconeixement moral de les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura.
 2. Publicacions i organització de cursos, jornades, conferències, exposicions i demés esdeveniments de tipus científic i/o divulgatiu sobre la Memòria Democràtica.
 3. La recopilació, conservació, estudi i difusió del patrimoni documental escrit, oral, audiovisual (fotografies, cartells, enregistraments sonors, pel·lícules...) o intel·lectual (manifestacions artístiques, musicals, literàries...) de la Guerra Civil i/o de la Dictadura.

Documentació: 

Web: Web de la convocatòria

Terminis: El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 8 de setembre.

Característiques del programa:

La quantia màxima a percebre en concepte d'ajuda varia segons el tipus d'actuació:
 1. Fins a 12.000 euros per a la realització d'estudis i investigacions relatius a la recuperació de la Memòria Democràtica, així com al reconeixement moral de les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura.
 2. Fins a 5.000 euros per a publicacions, així com per a l'organització de cursos, jornades, conferències, exposicions i resta d'esdeveniments de tipus científic i/o divulgatiu sobre la Memòria Democràtica.
 3. Fins a 10.000 euros per a activitats de recopilació, conservació, estudi i difusió del patrimoni documental escrit, oral, audiovisual o intel·lectual de la Guerra Civil i/o de la Dictadura.
Les despeses subvencionables són:
 • Personal.
 • Viatges i dietes
 • Inventariable
 • Material fungible
 • Altres despeses
 • Costos indirectes de l'entitat (10%). PARTIDA OBLIGATÒRIA.
El termini màxim per a executar cada projecte o iniciativa serà d'un any a partir de la publicació de la resolució de concessió.

Cada entitat només podrà presentar un màxim de 4 sol·licituds.
 
Forma de presentació de sol·licituds:
 
Donat que les sol·licituds les ha de cursar el representant legal de la Universitat Jaume I, caldrà que, com a molt tard el dimecres 8 de setembre, les persones sol·licitants envien a hcerda@uji.es la següent documentació emplenada:
 • Memòria descriptiva de la activitat (segons model)
 • Pressupost detallat de l'acció (segons model)
 • Declaració responsable signada sobre altres subvencions i ajudes sol·licitades o rebudes amb la mateixa finalitat (format lliure)
IMPORTANT: Donat que el nombre de sol·licituds màxim que pot presentar la Universitat Jaume I està limitat a 4, cal que les persones interessades en presentar una proposta ho comuniquen immediatament hcerda@uji.es per tal de poder valorar la possibilitat d'arbitrar un sistema de selecció de propostes, el qual podrà consistir en l'atenció per ordre d'arribada de les expressions d'interès o de les propostes completes.