Subvencions per a 2021 per a grans projectes transformadors d'I+D per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica. Fundación Biodiversidad Projectes d'I+D+i

Termini: 17 de desembre de 2021

Dades de la convocatòria

Entitat convocant: Fundación Biodiversidad

Nom de l'actuació: Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P., per al suport a grans projectes transformadors de caire científico-tècnic per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objectiu: Els ajuts es concediran per a l'execució de grans projectes transformadors de naturalesa cientificotècnica que contribueixin a la promoció de la bioeconomia, la transició ecològica, a l'repte demogràfic i a l'enfortiment de capacitats, fomentant la participació, la igualtat de gènere i la generació de ocupació verda. Aquests projectes han d'incloure accions que contribueixin a conservar els ecosistemes, els seus hàbitats i espècies, la reducció de l'ús de matèries primeres o l'augment de l'ús de subproductes i altres matèries primeres de manera eficient i sostenible, així com a revertir la pèrdua de biodiversitat, incloent la lluita contra el canvi climàtic, de manera que es reforce el paper de la natura com a motor de desenvolupament. Buscaran promoure el desenvolupament econòmic en el medi rural i costaner, la diversificació de les activitats productives, mitjançant la utilització del coneixement disponible i la seua aplicació a la millora de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les activitats tradicionals i a la generació d'altres de noves basades en la transformació de recursos de tipus biològic generats en aquest entorn i en uns processos que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic.

Documentació: 

Web: Web de la convocatòria

Terminis:

El termini per a presentar les sol·licituds a l'OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties serà el 17 de desembre de 2021.

Donat que la convocatòria marca una limitació d'1 única sol·licitud que es podrà presentar des de l'UJI com a entitat sol·licitant, bé siga en una proposta individual o en una proposta en consorci en la qual l'UJI actue com a entitat coordinadora, s'habilitarà un procediment de selecció intern. Així, les persones investigadores interessades en presentar una proposa en la qual l'UJI siga entitat sol·licitant (no com a mer membre d'una agrupació) hauran d'enviar una expressió d'interès a hcerda@uji.es fins al 22 d'octubre de 2021 la qual haurà de contindre la següent informació:
  • Nom de la persona investigadora principal del projecte.
  • Relació d'entitats membres del concorci en cas que es tracte d'un projecte consorciat.
  • Abstract de la proposta.
  • Distribució del pressupost que demanaria l'UJI.
El projecte seleccionat quedarà obligat a presentar finalment la proposta.

La resta de propostes en les quals l'UJI siga un membre més de l'agrupació no estaran sotmeses a aquesta restricció.

L'OCIT es responsabilitzarà de recollir la firma del vicerector i trametre totes aquelles sol·licituds presentades a l'OCIT en el termini establert.
 
Característiques:
 
Aquesta convocatòria està dotada amb 20 milions d'euros.

L'import màxim a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de 2 milions d'euros, i l'import màxim de l'ajuda concedida no podrà superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat.

Els projectes mai podran finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025.

Per a conèixer la tipologia de projectes que s'esperen, us recomanem que consulteu l'article 28 de la convocatòria (annex II de l'Ordre de bases).

Els projectes podran presentar-se en modalitat individual o en consorci. L'UJI només podrà actuar com a sol·licitant principal en una proposta, independentment de si es tracta d'una proposta individual o coordinada. Els projectes coordinat requeriran la firma prèvia d'un acord de consorci, el qual s'aportarà amb la sol·licitud.
 
Forma de presentació de sol·licituds:
 
La sol·licitud es tramitarà mitjançant la plataforma informàtica habilitada per la Fundación Biodiversidad.
 
Dades de l'entitat:
 
Nom de l'entitat: Universitat Jaume I de Castelló        Acrònim: UJI
CIF de l'entitat: Q-6250003-H
Nom del representant legal de l'entitat: Jesús Lancis Sáez
Càrrec: Vicerector d'Investigació i Transferència
Domicili de l'entitat: Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n C.P. 12006.
Localitat: Castelló de la Plana
Telèfon de l'entitat: 964387480 E-mail: ocit@uji.es
 
Consultes i personal de suport:
 
Per a formular consultes i plantejar dubtes podeu contactar amb hcerda@uji.es
 
També es poden plantejar dubtes directament a la Fundación Biodiversidad:proyectos@fundacion-biodiversidad.es