Convocatòria 2021 de concessió d'ajudes a projectes d'investigació sobre Addiccions. Ministeri de Sanitat Projectes d'I+D+i

Termini: El termini finalitza el 23 de setembre de 2021.

Dades de la convocatòria

Entitat convocant: Ministeri de Sanitat

Nom de l’actuació: Resolució de 23 de juliol de 2021 de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions en l'any 2021.

Objectiu

Els objectius que inspiren aquesta convocatòria són fomentar en l'àmbit estatal l'activitat investigadora en matèria de drogues i d'altres addiccions i proposar les línies prioritàries d'investigació que es consideren d'interès per als objectius del Pla Nacional sobre Drogues.

En el camp de la investigació és precís que les polítiques i accions que es desenvolupen sobre drogues i dependències es fonamenten amb rigor científic i des d'una perspectiva de salut pública, potenciant la investigació bàsica, clínica, social, epidemiològica i metodològica.

Documentació: 

Web: Des d’ací es pot accedir al lloc web on es publica la convocatòria i la resta de documents associats al procediment.

Terminis: El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 23 de setembre de 2021, sent aquesta l'última la data límit per a presentar les sol·licituds a l'OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

L'OCIT es responsabilitzarà de recollir la firma del vicerector i trametre totes aquelles sol·licituds presentades en l'OCIT en el termini establert.

Característiques del programa:

Les característiques bàsiques són:
 • Els resultats dels projectes proposats hauran de suposar un avanç en el coneixement de les addiccions i resultar d'utilitat per a la creació o millora de productes, processos i serveis.
 • Les persones sol·licitants hauran d'enquadrar el seu projecte dins d'una àrea i línia prioritària de les establides en l'article cinquè de la convocatòria:
  • Àrees d'investigació:
   • Bàsica
   • Clínica
   • Social
   • Epidemiològica
   • Salud pública
   • Serveis de Salut
  • Línies d'actuació prioritàries:
   • 1. Avaluació de polítiques, intervencions i programes de prevenció, d'assistència i d'incorporació social en l'àmbit d'alcohol, les drogues il·legals, els fàrmacs amb potencial d'abús i les addiccions comportamentals.
   • 2. Impacte del cànnabis en les esferes intel·lectual, motivacional, social i de la salut mental de les seues persones usuàries, amb especial referència a les persones adolescents i joves.
   • 3. Noves eines de detecció i de vigilància dels determinants de les addiccions.
   • 4. Determinació de condicionants en l'oferta i necessitat en els serveis i recursos d'atenció a les drogues i les addicions, des de la perspectiva territorial i poblacional.
   • 5. Aspectes associats al tractament de les addiccions i el seu pronòstic en grups de població específics (gent gran, dones, migrants, etc.).
   • 6. Lesions i violència associades a les substàncies addictives i a altres addiccions.
 • Els projectes podran tindre una durada d'un, dos o tres anys.
 • Les despeses de viatges inherents o necessaris per a la realització dels projectes no podran superar en el seu conjunt i per anualitat el 5% del import subvencionat.
 • Cal incloure en el pressupost una partida de costos indirectes calculats com el 15% dels costos directes. Aquesta és una partida obligatòria; les propostes que no l'incorporen no podran ser tramitades.

Composició de l'equip d'investigació i l'equip de treball:

Els projectes hauran de presentar un equip investigador format per no menys de 4 investigadors/es i no més de 10. Un d'ells/elles haurà d'assumir la funció de persona investigadora principal, el qual haurà de disposar del títol de doctorat.

Totes les persones investigadores han de tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat sol·licitant, al menys durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud i el de la finalització prevista del projecte.

No podrà participar com a membre de l'equip d'investigació el personal investigador amb contracte de treball sota la modalitat de contracte predoctoral, definit d'acord a l'article 20 i 21 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Dins de l'equip de treball es podrà participar com a personal contractat per al projecte, com a personal investigador en formació a càrrec del projecte o com a personal col·laborador. En el cas del personal col·laborador, qualsevol que siga el seu origen, no es podran imputar despeses derivades de la seua activitat.

Podran formar part de l'equip de treball com a personal col·laborador les persones investigadores pertanyents a entitats d'investigació sense residència fiscal o establiment permanent a Espanya, el professorat invitat o personal científic col·laborador o el personal investigador en formació contractat sense càrrec al projecte subvencionat.

Tots els components de l'equip de treball figuraran en el pla de treball del projecte presentat i hauran de justificar la necessitat de la seua participació.

Aspectes importants:

Els projectes que impliquen experimentació animal, els que comporten la utilització d'OMGs, així com els projectes que suposen assaig clínica, han de complir el que disposa la normativa que regula aquestes matèries. Com a requisits d'activitat i atenent a la seua naturalesa, els projectes hauran de comptar amb les autoritzacions i els informes legalment establerts. Des de la següent pàgina podeu accedir als serveis de l'UJI per a la Revisió ètica de projectes.

És molt important introduir i explicitar en les propostes l'enfocament de gènere com a variable transversal.

Només s'admetran currículums en formats normalitzats, incloent la possibilitat de currículum abreujat, d'acord amb els models del Ministeri de Ciència i Innovació (models FECYT).

S’hauran d’emplenar els codis identificadors de què disposen els membres de l'equip: Web of Science (Researcher ID) o Scopus (Autor ID) , així com el seu codi d'identificació ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Podeu consultar amb biblioteca com gestionar la vostra identitat digital.
 
Forma de presentació de sol·licituds:
 
La sol·licitud ha d'elaborar-se via electrònica a través del Sistema de Gestió de Subvencions (SIGES). Caldrà, doncs, que la persona investigadora principal es done d'alta amb perfil de gestor de projecte per a emplenar l'annex II de la sol·licitud (memòria).

Com a molt tard el 23 de setembre el/la IP haurà de proporcionar a l'OCIT una còpia de la memòria del projecte signada per tots els membres de l'equip investigador, juntament amb la resta de documentació exigida. Els CVs no s'hauran d'aportar. En el cas de participació de personal d'altres institucions, caldrà aportar l'autorització de participació en la qual s'haurà d'indicar el compromís de mantindre-li la vinculació durant el periode mínim exigit per la convocatòria.

L'informe de la Comissió d'Investigació el tramitarà l'OCIT.

IMPORTANT: Només s'admetran firmes manuscrites originals o firmes digitals amb certificat electrònic. No s'admetran firmes per delegació o escanejades.

L'OCIT s'encarregarà del tràmit de signatura institucional i presentació definitiva en el termini final fixat pel Ministeri de Sanitat. La firma del representant legal es farà dins de la pròpia plataforma SIGES.

És important que aquelles persones que tinguen intenció de presentar una proposta ho comuniquen el més prompte possible a hcerda@uji.es per tal de poder coordinar la preparació i presentació de la sol·licitud.