Empreses de Base Tecnològica (EBT)

07/09/2021 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Spin-offs

Una spin-off és una empresa de base tecnològica que compleix els requisits següents:

 • Té el seu origen en l’activitat investigadora de l’UJI, entenent-se per aquesta la investigació, la creació i el coneixement generat en la Universitat, utilitzant la seua infraestructura i mitjans.
 • Està basada en l'explotació comercial i industrial de resultats d'investigació de l’UJI.
 • És promoguda per la Universitat i pot ser participada per aquesta.
 • L'empresa ha de subscriure amb l’UJI un Contracte de Transferència de Tecnologia en el qual es regule la transferència dels resultats de la investigació a explotar.
 • L'empresa ha de subscriure un Contracte entre Socis per tal de regular la relació entre les parts.

Beneficis:

 • Transferència de coneixement al mercat.
 • Generació d’activitat i ocupació en el campus.
 • El personal de la Universitat pot posar en marxa una empresa i posseir més del 10% del capital social de la mateixa sense incomplir la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Etapes en la creació d’una spin-off:

 • Informació – Punt de contacte > OCIT
 • Protecció de tecnologia > OCIT
 • Pla de negoci / empresa > ESPAITEC (Programa UJI emprèn on social)
 • Negociació del Pacte de Socis > OCIT
 • Assessoria Jurídica > OCIT
 • Tramitació final > OCIT (aprovació per part de la Comissió Tècnica,el  Consell de Govern i el Consell Social)
 • Ubicació i serveis a empreses > ESPAITEC

Procediment de sol·licitud de creació d’empresa de base tecnològica participada per la Universitat Jaume I

Spin-offs UJI activas:

Si voleu ampliar la informació o plantejar un cas concret, contacteu amb l’OCIT:

Cèsar Viúdez
viudez@uji.es
Tel. 964387669 (ext. 7669)

 

(*) Normativa aplicable:

Normativa per a les empreses de Base Tecnològica i per a les empreses innovadores de la Universitat Jaume I

LOU i Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU)

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques

Llei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación