UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

La informació s'ofereix classificada per centres docents i departaments als quals pertany la persona que actua com a coordinadora del grup.

Així mateix s'ha incorporat un cercador. Opcionalment es pot seleccionar com a camp de cerca el títol de les publicacions científiques del grup (en aquest cas recomanem utilitzar termes anglesos atès que la major part de les publicacions científiques són en aquesta llengua). Aquesta última opció proporciona un major rang de resultats.

Paraula de búsqueda:

buscar també en títols d'articles o llibres


Grups d'investigació

Facultat de Ciències Humanes i Socials


Dep. de Traducció i Comunicació

Comunicació i Relacions Interculturals i Transculturals
Codi del grup: 095  Acrònim: CRIT 

Comunicació, Mediació interlingüística i intercultural, Atenció sanitària

Gèneres Textuals per a la Traducció
Codi del grup: 139  Acrònim: GENTT 
Traducció, comunicació especialitzada, gènere textual, corpus multilingües

Unitats de Traducció de Tipus Fraseològic: Anàlisi Basada en Corpus Covalt
Codi del grup: 170 
COVALT corpus, corpus de traduccions valencianes, aspectes textuals i estilístics, fraseologia, col·locacions, concurrències, didàctica de la traducció.

Tecnologies del Llenguatge, la Terminologia i la Traducció
Codi del grup: 180  Acrònim: TECNOLETTRA 
Lingüística aplicada, traducció, lingüística informatitzada, traducció automàtica, terminologia

Corpus Comparables i Paral·lels de Discursos Parlamentaris Europeus
Codi del grup: 193  Acrònim: ECPC 
Traducció, estudis traductològics de corpus, discursos parlamentaris, Parlament Europeu, parlaments nacionals, corpus paral·lels, corpus comparables, interfície de busques automàtiques, ideologies institucionals.

Traducció per als Mitjans Audiovisuals i Accessibilitat
Codi del grup: 200  Acrònim: TRAMA 
Traducció audiovisual, AVT, doblatge, subtitulació, voice-over, accessibilitat, teoria de les professions, models lingüístics, mitjans de comunicació, videojocs.

Traducció i Postmonolingüisme
Codi del grup: 288  Acrònim: TRAP 
Traducció, interpretació, sociologia, postmonolingüisme, multilingüisme, polítiques de traducció, normes de traducció, ideologia, l'altre, narratives, migració, traductors naturals, intèrprets naturals, aspectes professionals, habitus de traductors i intèrprets.

Dep. d'Història, Geografia i Art

Història Moderna i Història d’Amèrica Llatina
Codi del grup: 067  Acrònim: HisMoAL 

Història Moderna, història d’Amèrica colonial, història política de la monarquia hispànica, societat i noblesa, institucions borbòniques, història militar, estudis de gènere, història de la Corona d’Aragó i del Mediterrani, història local

Gabinet d’Estudis Turístics
Codi del grup: 073  Acrònim: GETUR 
Desenvolupament turístic integral, turisme.

Història Social Comparada
Codi del grup: 076 
Classes socials, moviments socials, treball, interessos organitzats, Cuba, Carib hispà, Amèrica Llatina, esclavitud i abolició, propietat de la terra, historiografia.

Processos Revolucionaris Liberals a Espanya i Mèxic. De la Independència a l’Estat-Nació
Codi del grup: 128 
Mèxic, processos revolucionaris liberals, segle XIX, Corts de Cadis, milícia nacional, Amèrica, federalisme.

Iconografia i Història de l'Art
Codi del grup: 146  Acrònim: IHA 
Història de l’art, art barroc, art americà, art valencià, art del renaixement, iconografia, emblemàtica, ceràmica, informes artístics, inventari, catalogació, digitalització d’imatges, restauració.

Estació de Climatologia Aplicada
Codi del grup: 224  Acrònim: ECA 
Canvi climàtic, recursos hídrics, teledetecció, anàlisis mediambientals, impactes forestals, estacions meteorològiques, dendroclimatologia

Història Antiga i Arqueologia
Codi del grup: 226  Acrònim: ANTIQUA 
Món antic, Roma clàssica.

Investigació en Estudis Feministes i de Gènere
Codi del grup: 234  Acrònim: IF 
Dones, gènere, investigació feminista.

Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria
Codi del grup: 305  Acrònim: PRE-EINA 
Prehistòria, Paleolític, Mesolític, Neolític, Art Phehistòric

Dep. d'Estudis Anglesos

Grup d’Investigació sobre Anglès Professional i Acadèmic
Codi del grup: 092  Acrònim: GRAPE 

Anàlisi del discurs multimodal, anglès acadèmic, discurs econòmic i dels negocis, discurs del turisme, el discurs de les enginyeries, discurs de les ciències de la salut, ensenyament i aprenentatge del discurs especialitzat, aprenentatge integrat de continguts i llengües a l'educació superior

Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
Codi del grup: 127  Acrònim: LAELA 
Bilingüisme, ensenyament de llengües, anglès com a llengua estrangera, anglès com a llengua addicional, competència pragmàtica, contextos educatius

Literatura: Teoria i Aplicacions. Literatura Comparada
Codi del grup: 223  Acrònim: APLIT 
Literatura comparada, teoria de la literatura, didàctica de la literatura, metodologia de la investigació literària, estudis culturals, art

Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada
Codi del grup: 230  Acrònim: GReSCA 
Lingüística cognitiva, lingüística contrastiva, semàntica lèxica, semàntica conceptual, metàfora, metonímia, polisèmia

Dep. de Filologia i Cultures Europees

Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals
Codi del grup: 083 

Interculturalitat, literatura, publicitat, periodisme, cultura catalana, Castelló

Sociolingüística
Codi del grup: 093 
Sociolingüística, variació i canvi lingüístic, sincronia, diacronia, dialectologia, sociopragmàtica, espanyol

Grup d’Investigació d’Estudis Medievals Interdisciplinaris
Codi del grup: 242  Acrònim: GREMI 
Llengua i literatura medieval (llengües romàniques i anglès), història medieval, cultura i societat, traducció antiga i lingüística comparada

Texts, documents i llenguatges literaris
Codi del grup: 312 
lèxic valencià i aragonés antics, literatura espanyola

Dep. de Ciències de la Comunicació

Desenvolupament Social i Pau (Filosofia, Comunicació, Educació i Ciutadania)
Codi del grup: 030  Acrònim: DESPAZ 

Pau, conflictes, democràcia, desenvolupament, cooperació internacional, filosofia, educació, comunicació, psicologia social, cultura de pau, discurs, gènere, cine, eficàcia cultural, canvi social, igualtat

Investigació en Tecnologies Aplicades a la Comunicació Visual
Codi del grup: 160  Acrònim: ITACA 
Ràdio, televisió, fotografia, mitjans audiovisuals, doblatge, producció i realització multimèdia, anàlisi del text audiovisual.

Periodisme, Comunicació i Poder
Codi del grup: 218 
Periodisme, comunicació política, comunicació institucional, televisió, Internet, ràdio, polítiques de comunicació, anàlisi del discurs periodístic

Vinculació Emocional i Comunicació
Codi del grup: 273  Acrònim: ENCOM 
Publicitat, societat digital, perfils publicitaris, comunicació corporativa, tendències creatives, reputació corporativa, marca, influència social

Comunicació i Cultura Científica
Codi del grup: 291  Acrònim: COM-CIENCIA 
Comunicació pública de la ciència, comunicació i cultura científica, emprenedoria i innovació, teoria i tecnologia de la comunicació, història de la ciència i la tecnologia, producció audiovisual, imatge científica, fotografia científica.

Observatori de Continguts i Plataformes Mediàtiques
Codi del grup: 309  Acrònim: OBCOP 
Mitjans de comunicació, Plataformes digitals, streaming, Over The top (OTT); Comunicació, Programació, Continguts, Televisió, Cinema, Música, Videojocs, Premsa, Informació, Models de negoci, Digital, Convergent, Ecosistema, Sistema, Igualtat, Gènere, Diversitat, Audiència, Internet, Indústries Cultural i Creativa, Empreses tecnològiques, Tecnologia

Dep. de Filosofia i Sociologia

Sociologia i Metodologies d'Investigació Social. Desigualtats i Resistències
Codi del grup: 026  Acrònim: DESiRES 

Desigualtat, joventut, gènere, rural

Ètica Pràctica i Democràcia
Codi del grup: 033  Acrònim: EPyD 
ètica, ètica aplicada, codis ètics i de conducta, auditories ètiques, Memòries de responsabilitat social, filosofia política, teoria de la democràcia, sistemes de participació

Sociologia de l’Envelliment
Codi del grup: 214 
Vellesa, envelliment, curs vital, política social

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Millora Educativa i Ciutadania Crítica
Codi del grup: 220  Acrònim: MEICRI 

Millora educativa, ciutadania crítica, inclusió, interculturalitat, cooperació, avaluació.

Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica
Codi del grup: 228 
Gènere, didàctica de la llengua i la literatura, pedagogia crítica.

Enfocament de la Diversitat com a Avantatge
Codi del grup: 259  Acrònim: ENDAVANT 
Teoria i mètodes educatius, preparació de professors, aprenentatge-servei, educació física, aprenentatge al llarg de la vida, educació crítica i transformació social

Grup d'Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia
Codi del grup: 294  Acrònim: GREAT 
Tecnologia educativa, Educació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Diversitat: Relacions, Atenció Educativa i Millora Social
Codi del grup: 298  Acrònim: DREAMS 
Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), Trastorns de l’espectre autista (TEA), Necessitats específiques de suport educatiu, Atenció a la diversitat

Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències Socials
Codi del grup: 300  Acrònim: EPiCS 
Didàctica Ciències Socials, Patrimoni i educació, Paisatges històrics, Formació de mestres, TIC i Ciències Socials

Educació, Art i Societat
Codi del grup: 303  Acrònim: EDARSO 


Innovació, desenvolupament i avaluació de competències en educació
Codi del grup: 313  Acrònim: IDOCE 
Competències clau, Competències professionals del docent, Avaluació educativa, Tasques competencials, Innovació educativa, Desenvolupament de competències

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Hàbitat Sonor. Música, Imatge i Significat
Codi del grup: 217  Acrònim: HASOMU 

Música de la vida diària, Matrimoni sonor, Música audiovisual, Didàctica de l’expressió musical, Mass media, Banda sonora, Música popular, els entorns culturals de la música, Educació musical, Semiòtica de la música, Anàlisi de contingut

Enfocament de la Diversitat com a Avantatge
Codi del grup: 259  Acrònim: ENDAVANT 
Teoria i mètodes educatius, preparació de professors, aprenentatge-servei, educació física, aprenentatge al llarg de la vida, educació crítica i transformació social

Grup d’Investigació en Activitat Física, Condició Física i Salut
Codi del grup: 263  Acrònim: LIFE 
Salut, activitat física, condició física, son, nutrició, comportaments sedentaris, qualitat de vida, risc cardiovascular, benestar psicològic, cognició, rendiment acadèmic

Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de les Ciències Experimentals
Codi del grup: 280  Acrònim: DIMATHEX 
Ensenyament-aprenentatge, didàctica de la matemàtica, didàctica de les ciències experimentals, coneixement didàctic dels mestres, horts escolars, història de l’educació, neuroeducació

Investigació en Educació en Arts Visuals
Codi del grup: 289  Acrònim: RAVE 
Arts visuals en contextos educatius, art contemporàni, dibuix infantil, metodologies artístiques de investigació en educació basades en el arts, génere, imatge en moviment.

Educació, Art i Societat
Codi del grup: 303  Acrònim: EDARSO 


Qualitat de Vida i Desenvolupament Sostenible des de la Música i les Arts
Codi del grup: 304  Acrònim: Q-HEART 
Qualitat de Vida, educació, Arts, cultura, música, Polítiques Culturals, ODS