UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

La informació s'ofereix classificada per centres docents i departaments als quals pertany la persona que actua com a coordinadora del grup.

Així mateix s'ha incorporat un cercador. Opcionalment es pot seleccionar com a camp de cerca el títol de les publicacions científiques del grup (en aquest cas recomanem utilitzar termes anglesos atès que la major part de les publicacions científiques són en aquesta llengua). Aquesta última opció proporciona un major rang de resultats.

Paraula de búsqueda:

buscar també en títols d'articles o llibres


Grups d'investigació

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques


Dep. de Dret Privat

Nuevos Retos del Derecho Privado
Codi del grup: 061 

Dret Civil, Protecció menors i persones amb discapacitat, Noves tecnologies i dret, Dret Patrimonial, Família

Derecho del Transporte Internacional
Codi del grup: 156  Acrònim: CEDIT 
Dret del transport internacional, transport terrestre (CMR), transport marítim, transport aeri, transport combinat, logística.

Història i Dret Forals Valencians
Codi del grup: 299  Acrònim: FORVAL 
Història medieval, Història moderna, Arqueologia, Corona d’Aragó, Regne de València, Al-Andalus, Literatura medieval, Filosofia medieval, Història del dret, Història política, Història econòmica, Història local, Història urbana, Història rural

Dep. de Dret Públic

Centro de Estudios de Derecho y Relaciones Internacionales
Codi del grup: 063  Acrònim: CEDRI 

Dret comunitari, dret internacional, Nacions Unides, comerç internacional.

El Tributo y sus Procedimientos
Codi del grup: 134 
Tributs, impostos, taxes i contribucions especials, finançament territorial

Centro de Investigación en Derecho Penal, Criminología e Inteligencia
Codi del grup: 165 
Dret penal, política criminal, responsabilitat penal del menor, delictes de terrorisme, delictes contra les autoritats, delictes de propietat industrial i intel·lectual, delictes contra el medi ambient, dret penal econòmic i criminologia

Due Process - Research Group
Codi del grup: 175  Acrònim: DUPRO - RG 
Dret processal orgànic, organització de tribunals, dret processal civil, dret processal penal, dret processal comparat.

Derecho Público e Innovación
Codi del grup: 208  Acrònim: INNOVAP 
Dret administratiu, administració pública

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales
Codi del grup: 215 
Drets humans, compliment, eficàcia, igualtat, no discriminació, estudis estadístics, llibertat religiosa

Derecho, Género e Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
Codi del grup: 232 
Gènere, igualtat d’oportunitats, dret antidiscriminatori, conciliació de la vida personal, familiar i professional, participació equilibrada, violència de gènere.

Centro de Estudios sobre Prevención y Seguridad
Codi del grup: 250  Acrònim: CEPS 
Criminologia, administració de justícia, prevenció i seguretat.

Protección de Datos y Derechos Fundamentales
Codi del grup: 279  Acrònim: PRODADEF 
Protecció de dades, drets fundamentals, llibertats públiques, privacitat, llibertats informatives, processos electorals, transparència.

Law and Procedure
Codi del grup: 287  Acrònim: LAP 
Tribunals, procés civil, procés penal, dret nord-americà, jurat, decomís, compliance i corrupció, prova i presumpció d'innocència.

Dep. d'Economia

Economía Regional y Desarrollo Local / IIDL
Codi del grup: 039 

Desenvolupament local, economia regional, ordenació territorial, medi ambient, turisme, cooperació internacional, capital social, desenvolupament humà, població, moviments migratoris, districtes industrials, inclusió social.

Economía Internacional: Estructura de Mercado y Competitividad, Comercio y Movilidad de Factores
Codi del grup: 040 
Comerç internacional, fixació estratègica de preus, mobilitat de factors, fluxos migratoris i comerç, inversió directa estrangera i EMN, decisió d’entrada i eixida de mercats internacionals, productivitat i competitivitat internacional, localització espacial de l’activitat econòmica, clústers, economia de la salut.

Economía Experimental y Computacional
Codi del grup: 047 
Oligopoli multiproducte, llei de la competència, economia experimental, estabilitat de càrtels, canals de distribució, cooperació, aversió al risc, emocions, fisioeconomía, normes socials i ètica, economia computacional.

Integración Económica
Codi del grup: 115  Acrònim: INTECO 
Integració econòmica, finances internacionals, tipus de canvi real, paritat d’interessos, comerç internacional, sèries temporals, dades de panell.

Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat

Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales
Codi del grup: 060  Acrònim: DTSS 

Dret del treball, prevenció de riscos, contractació temporal o eventual, fons de pensions, seguretat social.

Derecho, Género e Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
Codi del grup: 232 
Gènere, igualtat d’oportunitats, dret antidiscriminatori, conciliació de la vida personal, familiar i professional, participació equilibrada, violència de gènere.

Sistema de Relaciones Laborales, Género e Igualdad
Codi del grup: 253  Acrònim: IO-LAB 
Dret del treball, gènere, ocupació, protecció social, plans d’igualtat, auditories d’igualtat, prevenció de riscos laborals, sociologia del treball, negociació col·lectiva i conflictes col·lectius.

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Estrategia, Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Aprendizaje Organizativo
Codi del grup: 046  Acrònim: GRECO 

Competitivitat, estratègia, actius intangibles, gestió del coneixement, gestió de la innovació, aprenentatge organitzatiu, gestió de la qualitat, internacionalització, competència versus cooperació, aliances estratègiques, xarxes interempresarials, districtes industrials, PIME, turisme, indústria ceràmica

Gabinete de Estudios Turísticos
Codi del grup: 073  Acrònim: GETUR 
Desenvolupament turístic integral, turisme.

Innovation, Technology and Operations Management
Codi del grup: 117  Acrònim: MITO 
Direcció d’operacions, gestió de la innovació, direcció de la tecnologia.

Excellentia: Calidad, Innovación y Personas
Codi del grup: 124 
Excel·lència empresarial, qualitat total, direcció de recursos humans, gestió del coneixement, direcció de la innovació

Alianzas Estratégicas, Redes y Territorio
Codi del grup: 129  Acrònim: AERT 
Clústers, aliances estratègiques, xarxes socials, districte industrial, capital social, creativitat, innovació, canals de distribució, logística.

People and Organizations Development
Codi del grup: 151  Acrònim: IDEA 
Aprenentatge organitzatiu, canvi, transformació i desenvolupament organitzatiu, direcció i desenvolupament de recursos humans, altruisme, mindfulness (atenció plena), resiliència, confiança, lideratge, conflicte, innovació, sistemes d’informació

Conciencia Global y Organizaciones Atentas /IIDL
Codi del grup: 163  Acrònim: GLOBCONS 
Noves tecnologies i organització de recursos humans. Motivació, actituds i interacció virtual, comportament en l’organització, E-Learning i entorns virtuals/presencials d’aprenentatge i interacció, ciberpsicologia.

Innovación en Marketing
Codi del grup: 178  Acrònim: IMK 
Màrqueting, estudis de mercat, distribució comercial, sector ceràmic, turisme, sanitari, sector financer, logística, internacionalització, mediació, resolució alternativa de conflictes, gestió del consens, marc jurídic de les institucions, discapacitat, rehabilitació.

Innovative and International Venture Creation
Codi del grup: 229 
Entrepreneurship, màrqueting, creació d’empreses, noves empreses globals, estratègies d’internacionalització, capacitats de màrqueting, networks.

Dep. de Finances i Comptabilitat

Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la Responsabilidad Social - Mercados Financieros
Codi del grup: 014  Acrònim: SOGRES-MF 

Responsabilitat social corporativa, codis de conducta, stakeholders management, rating RSC, performance social, inversió socialment responsable, mercats de futurs, opcions i valors, mercats financers, valoració d’actius, gestió de carteres i fons d’inversió, mercats de derivats, anàlisi d’inversions, valoració d’inversions, sèries temporals, finances corporatives

Investment Analysis and Behavioral Finance
Codi del grup: 209  Acrònim: I+B 
Avaluació i gestió de carteres, fons d’inversió, plans de pensions, finances del comportament, anàlisi experimental, inversió socialment responsable, avaluació de projectes, consolidació, projecció financera, disseny financer.

Auditing, Corporate Governance and Gender Diversity Research
Codi del grup: 236 
Informes d’auditoria, honoraris cobrats pels auditors, comitès d’auditoria, govern corporatiu, diversitat de gènere en els òrgans de decisió de les empreses.

Quantitative Finance, Accounting and Economics
Codi del grup: 255 
Mercats de capitals, mercats de derivats, finances corporatives, finances internacionals, qualitat de la informació comptable, estimació de models d’equilibri general.

Finance, Accounting and Economics Social Dimensions
Codi del grup: 267  Acrònim: FACES 
Capital social, xarxes socials, desenvolupament local, impactes econòmics i socials, migració, benestar, economia social, entitats no lucratives, divulgació d’informació corporativa, riscos empresarials, rendiment acadèmic, e-learning, educació superior