UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

La informació s'ofereix classificada per centres docents i departaments als quals pertany la persona que actua com a coordinadora del grup.

Així mateix s'ha incorporat un cercador. Opcionalment es pot seleccionar com a camp de cerca el títol de les publicacions científiques del grup (en aquest cas recomanem utilitzar termes anglesos atès que la major part de les publicacions científiques són en aquesta llengua). Aquesta última opció proporciona un major rang de resultats.

Paraula de búsqueda:

buscar també en títols d'articles o llibres


Grups d'investigació

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals


Dep. d'Enginyeria Química

Tecnología Cerámica
Codi del grup: 094 

Esmalt, frita, vidriat, matèries primeres ceràmiques, premsat, colada, extrusió, assecat, suport ceràmic, residus ceràmics, control de qualitat, emissions gasoses, pigments ceràmics, taulells ceràmics, atomització, aplicacions serigràfiques

Dep. de Matemàtiques

Geometría Diferencial
Codi del grup: 041 

Geometria diferencial, estereologia, imatges mèdiques, processament del volum d’imatges, seccional, mitjana, escalar i Ricci curvatures, invariants diferencials, càlcul variacional.

Propiedades Topológicas
Codi del grup: 044 
Dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d’avaluació.

Mecánica Celeste
Codi del grup: 142 
Mecànica celeste, teoria de pertorbació, estructures de referència, harmònics esfèrics

Modelización Matemático-Estadística de Datos Espacio-Temporales y Minería de Datos
Codi del grup: 145 
Processos estocàstics i de Markov, anàlisi de dades, mètodes de distribució lliure i no paramètrica, anàlisi multivariant, tècniques d'inferència estadística, tècniques de predicció estadística, sèries temporals, estadística espacial i espai-temporal, anàlisi de grans volums de dades, cristal·lografia, mineralogia, ciències de la Terra, contaminació atmosfèrica, sòls, recursos naturals, gestió mediambiental.

Análisis de Imagen Médica y Estereología
Codi del grup: 153 
Segmentació i anàlisi d’imatge mèdica, camps aleatoris markovians, mètodes MCMC, conjunts aleatoris tancats, estereologia, radiologia, fusió d’imatges.

Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de Códigos
Codi del grup: 256  Acrònim: TASC 
Sistemes dinàmics i foliacions, G-fluxos, C*-àlgebres, representació d’isometries, semigrups d’operadors, grups topològics, valoracions, sistemes lineals i cons de corbes, codis d’avaluació.

Sistemas Dinámicos, Modelización y Simulación Numérica
Codi del grup: 257 
Sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, combustió, sedimentació, simulació numèrica.

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Química del Estado Sólido
Codi del grup: 019 

Ceràmica, sol-gel, síntesi, cristal·loquímica, propietats, medi ambient, frites, esmalts, estat sòlid, hidrotalcita, polímers, pigments, química suau.

Riesgos Ambientales y Laborales
Codi del grup: 020 
Medi ambient atmosfèric, química de l’atmosfera, contaminació atmosfèrica, aerosol, partícules en suspensió.

Química Sostenible y Química Supramolecular
Codi del grup: 021 
Catalitzadors, catalitzadors suportats, organocatalitzadors, fotocatàlisi, resines de poliestirè, polímers funcionalitzats, química fina, química verda, química sostenible, fluids supercrítics, nanofibres, membranes, líquids iònics, líquids iònics suportats-sillps, química supramolecular, macrocicles, receptors sintètics, química bioinspirada en pseudopèptids, models bioorgànics, reconeixement molecular, autoacoblament, organogels, materials supramoleculars, sensors. Química supramolecular, macrociclos, receptors sintètics, química bioinspirada en pseudopèptids, models bioorgànics, reconeixement molecular, autoacoblament, organogels, materials supramoleculars, sensors

Joining Medicine and Chemistry
Codi del grup: 022  Acrònim: JMC 
Síntesi de compostos orgànics, determinació de proteïnes, tubulina, PD-L1, c-Myc, VEGFR2, VEGF, angiogènesi, immunomodulació, expressió gènica, apoptosi, cicle cel·lular, estudis in vitro, ELISA, citometria de flux

Química Inorgánica Medioambiental y Materiales Cerámicos
Codi del grup: 103  Acrònim: QIMA 
Substàncies perilloses, residus tòxics i perillosos, pigments ceràmics, cristal·loquímica, processat sol-gel, nanopartícules

Química Organometálica y Catálisis Homogénea
Codi del grup: 138  Acrònim: QOMCAT 
Química organometàl·lica, catàlisi homogènia, sensors i receptors organometàl·lics, compostos de coordinació luminescents, química supramolecular, carbens N-heterocíclics (NHCs)

Organic Molecular Nanomaterials with Biomedical Applications
Codi del grup: 162 
Nanopartícules orgàniques, alliberament controlat de fàrmacs, transport de fàrmacs, autoensamblatge de molècules

Organic and Medicinal Chemistry
Codi del grup: 164 
Síntesi orgànica, química mèdica

Materiales Multifuncionales
Codi del grup: 254 
Materials multifuncionals, nanomaterials, sòlids nanoestructurats, materials fotònics, materials híbrids, química suau.

Materiales Inorgánicos Cristalinos
Codi del grup: 261  Acrònim: MIC 
Dissolucions sòlides, pigments ceràmics, caracterització estructural.

Fotoquímica y Sensores para Aplicaciones Ambientales y Biomédicas
Codi del grup: 266 
Fotoquímica, fluorescència, sensors, química supramolecular, fotoiniciadors de polimerització, oxidacions amb oxigen singlet, polímers porosos, fotodegradació de contaminants, teràpia fotodinàmica del càncer, visualització intracel·lular.

Bioinspired supramolecular chemistry and materials
Codi del grup: 283  Acrònim: BIOSUPRAMAT 
Química supramolecular, gels moleculars, materials blans, autoensamblatge molecular, materials biomimetics, nanomaterials peptídics, catàlisi supramolecular, materials amb resposta a estímuls, sistemes químics complexos.

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Laboratorio de Robótica Inteligente
Codi del grup: 007  Acrònim: RobInLab 

Aprenentatge per a la manipulació per mitjà de robots, raonament espacial, detecció de col·lisions, planificació del moviment, posicionament d’un braç robot per a l’agafada de peces, visió artificial, sensors intel·ligents

Interacción y Sistemas Robóticos
Codi del grup: 011  Acrònim: IRS Lab 
Interacció home-màquina, agafada basada en percepció, manipulació destra, telerobòtica, robòtica assistencial, robòtica d’intervenció autònoma submarina

Ingeniería del Conocimiento
Codi del grup: 158 
Sistemes basats en el coneixement, sistemes de suport a la decisió clínica, interoperabilitat de sistemes de suport a la decisió clínica, interoperabilitat dirigida per models, modelització del coneixement empresarial, responsabilitat social corporativa.

Applying Intelligent Agents
Codi del grup: 176 
Enginyeria Ontològica, Sistemes Multiagents, Aplicacions d’Agents Intel·ligents, Gestió del Coneixement en processos industrials, Sistemes Intel·ligents de Tràfic i Transport.

High-Performance Computing and Architectures
Codi del grup: 201  Acrònim: HPCA 
Arquitectures d’altes prestacions, computació reconfigurable (FPGA), computació matricial, paral·lelisme, aplicacions científiques

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Enginyeria Visual
Codi del grup: 004  Acrònim: eViS 

Visió artificial, reconeixement de formes, anàlisi d’imatge, inspecció visual, control de qualitat, estereoscòpia, anàlisi de color, anàlisi de moviment, decisió automàtica, classificació de textures

Bases de Conocimiento Temporal
Codi del grup: 008  Acrònim: TKBG 
Big Data, Anàlisi Social, Web Semàntica, Intel·ligència de Negoci, Sistemes Cognitius

CEntre de Visualització Interactiva
Codi del grup: 009  Acrònim: CEVI 
Informàtica gràfica, visualització interactiva, realitat virtual, realitat augmentada, sistemes d’informació geogràfica

Integración y Reingeniería de Sistemas
Codi del grup: 010  Acrònim: IRIS 
Integració empresarial, Sistemes CIM, reenginyeria, qualitat, auditoria tecnològica, modelització, simulació.

Grupo de Redes
Codi del grup: 110 
Comunicacions, qualitat de servei, sistemes distribuïts, Internet, vídeo a la carta

Bioinfogenómica
Codi del grup: 189  Acrònim: BIG 
Informàtica biomèdica, bioinformàtica, epidemiologia genòmica, nutrigenòmica, gestió i auditoria de qualitat en investigació biomèdica, enginyeria de programari amb procés unificat i llenguatge unificat de modelització, integració de sistemes d’informació en salut.

Pattern Analysis and Learning
Codi del grup: 191  Acrònim: PAL 
Reconeixement de formes, mineria de dades, classificació, selecció de prototips, selecció de característiques, combinació de classificadors, anàlisi de complexitat de les dades, agrupament, control de qualitat.

Geospatial Technologies Research Group
Codi del grup: 249  Acrònim: GEOTEC 
IDE, visor mapes, mash-ups, serveis web, xarxes de sensors, VGI, OGC, cloud computing, computació en la xarxa, ciutats intel·ligents, col·laboració ciutadana, geojocs.

Research Group on Machine Learning for Smart Environments
Codi del grup: 286  Acrònim: GIANT 
Localització en interiors, entorns intel·ligents, internet de les coses, e- Salut.

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Electricidad, Electrónica y Automática
Codi del grup: 069 

Disseny i anàlisi d’equips elèctrics, assajos elèctrics, control i automatització de processos, sistemes electrònics, automatització de la distribució, sistemes elèctrics de potència, eficiència energètica, energies renovables, sistemes d’enllumenat.

Arquitectura, Diseño y Patrimonio
Codi del grup: 203 
Patrimoni arquitectònic, expressió gràfica, alçament gràfic, alçament arquitectònic, estudi arquitectonicoconstructiu, anàlisi geomètrica, restitució fotogramétrica, documentació per a la conservació, estudis previs a la intervenció.

Diseño y Arte Contemporáneo: Tendencias, Innovación y Creatividad
Codi del grup: 237  Acrònim: DACTIC 
Prospecció, tendències, disseny industrial, art contemporani, productes innovadors, entorn, espais efímers, interiorisme, exposicions, disseny gràfic, creativitat, metodologies del disseny, disseny per a tots, disseny interactiu.

Polímers i Materials Avançats
Codi del grup: 239  Acrònim: PIMA 
Materials, nanomaterials, biomaterials, polímer, biopolímers, resines, plàstics, films, envàs, recobriments, pintures, corrosió, enginyeria tissular, termoelectricitat, calor residual.

Ingeniería de Fabricación
Codi del grup: 240 
Tecnologies de fabricació, gestió del cicle de vida del producte, fabricació integrada per ordinador (CIM), Fabricació assistida per ordinador (CAD/CAE/CAM), enginyeria col·laborativa, enginyeria concurrent, disseny per a fabricació (tècniques de conformat, acoblament, inspecció, anàlisi, reciclatge, etc.), Prototipatge ràpid de producte i fabricació ràpida d’estris, fabricació flexible, sistemes integrats d’inspecció i control de qualitat.

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ingeniería del Diseño
Codi del grup: 016  Acrònim: GID 

Enginyeria del disseny, Metodologies del disseny, Enginyeria del coneixement, disseny per a medi ambient, disseny sostenible, disseny centrat en l’usuari, creativitat, procés de disseny, anàlisi del cicle de vida

Biomecánica y Ergonomía
Codi del grup: 071 
Biomecànica, ergonomia, ferramentes manuals, ferramentes motoritzades, disseny ergonòmic, pròtesi, implantes, mecànica computacional, semàntica de productes, disseny emocional

Ingeniería Térmica
Codi del grup: 107  Acrònim: GIT 
Cogeneració, refrigeració, climatització, nous refrigerants, enginyeria acaba, eficiència energètica.

Grupo de Cálculo de Estructuras y Mecánica Computacional
Codi del grup: 108  Acrònim: CECOM 
Anàlisi estructural, càlcul d’estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, biblioteques càlcul numèric, simulació.

Fluidos Multifásicos
Codi del grup: 166  Acrònim: GFM 
flux bifàsic, bambolles, sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, HWA, càmeres CCD, CFD.

Grupo de Ingeniería de Residuos
Codi del grup: 168  Acrònim: INGRES 
Models de gestió de residus urbans (RU), models de recollida selectiva de RU, aplicació dels sistemes d’informació geogràfica a la gestió de RU, ubicació d’instal·lacions, anàlisi de cicle de vida  (ACV), caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus, sostenibilitat, indicadors de sostenibilitat

Technology, Quality and Sustainability in Construction
Codi del grup: 199  Acrònim: TECASOS 
Tecnologia, qualitat i sostenibilitat en edificació: patrimoni arquitectònic, materials ceràmics, matrius conglomerants i regeneració urbana.

Ingeniería de los Sistemas Térmicos y Energéticos
Codi del grup: 225  Acrònim: ISTENER 
Energia, eficiència energètica, refrigeració, climatització, auditoria energètica, instal·lacions tèrmiques

Diseño Asistido por Ordenador
Codi del grup: 274 
Disseny assistit per ordinador, CAD, modelatge basat en esbossos, qualitat de models CAD.

Grupo de Investigación en Transmisiones de Engranajes
Codi del grup: 277  Acrònim: GITE 
Engranatges, mètode d’elements finits, simulació numèrica.

Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural

Bioquímica y Biotecnología
Codi del grup: 003 

Estrès biòtic, abiòtic, fitopatologia, resistència induïda, priming, metabolòmica, reguladors del desenvolupament, transcriptòmica (expressió de gens), dianes terapèutiques, metabolisme del nitrogen, agricultura sostenible, cítrics, tomaca, arabidopsis

Ecofisiología y Biotecnología
Codi del grup: 122 
Agricultura, estrès abiòtic, metabolòmica, hormones vegetals, reguladors del desenvolupament vegetal, cultiu in vitro, biotecnologia vegetal, cítrics, pimentó, arabidòpsis. 

Manejo Integrado de Plagas Agrícolas
Codi del grup: 123 
Entomologia de cítrics, maneig integrat de plagues, control biològic, efectes secundaris de plaguicides, quarantena

Mejora de la Calidad Agroalimentaria
Codi del grup: 144 
Avaluació instrumental qualitat organolèptica, avaluació qualitat nutritiva, millora qualitat, control qualitat, optimització sistemes producció, selecció material vegetal

Metabolic Integration and Cell Signaling
Codi del grup: 246 
Arabidopsis, fertilització nitrogenada, fitohormones, fitopatologia, estrès abiòtic, sistema immune de plantes, regulació metabòlica, rutes de senyalització, resistència induïda, priming.

Crop Protection and Molecular Biology
Codi del grup: 302  Acrònim: CPMB 
Protecció de cultius, Plagues, Biologia Molecular, Relacions Trófiques, Genòmica, Metagenòmica, Seqüenciació, Microbioma, Endosimbionts

Dep. de Física

Grup d'Energia i Materials Avançats
Codi del grup: 034  Acrònim: GAME 

Semiconductors nanoestructurats, dispositius fotovoltaics, cèl·lules solars de colorant, OLED, electrònica orgànica, espectroscòpia d’impedància, dispositius, producció d’hidrogen, fotoelectroquímica.

Grup de Recerca d'òptica
Codi del grup: 087  Acrònim: GROC-UJI 
Fotònica, làser, ciència ultraràpida, manufacturat de productes per mitjà de làser, teràpia làser, producció de nanofluids, biofotònica per a aplicacions en salut, microscòpia òptica, sensors òptics, imatge tridimensional, imatge multidimensional, òptica de teixits biològics, imatge amb baixa il·luminació.

Biofísica Molecular y Transporte en Membranas
Codi del grup: 149 
Transport iònic, bicapes de lípid, electrostàtica de membranes biològiques, canals iònics, permeabilitat, difusió de gasos, nous polímers, permitivitat elèctrica, impedància interficial.

Grup de Semiconductors Avançats
Codi del grup: 297  Acrònim: GAS 
Semiconductors, fotovoltaics, LEDs, Làsers, Punts Quàntics, Perovskites, Caracterització, Modelat, Propietats de Transport, Propietats òptiques, Física Química

Materials for Advanced Sustainable Manufacturing
Codi del grup: 308  Acrònim: MASF 
Impressió 3D, catàlisi, enginyeria de processos, materials, energia

Dep. de Química Física i Analítica

Química Analítica en Salud Pública y Medio Ambiente
Codi del grup: 005 

Plaguicides, anàlisi de residus de plaguicides, anàlisi de traces de metalls, contaminació d’aigües, contaminació del medi marí, aqüicultura, screening universal de contaminants orgànics, seguretat alimentària, micotoxines, contaminants orgànics persistents, toxicitat i bioacumulació de contaminants, especiació de metalls, control antidopatge, metabolòmica

Materiales Moleculares
Codi del grup: 023 
Nous materials, química de l’estat sòlid, estructura cristal·lina, estructura electrònica, clústers metàl·lics, òptica no lineal, magnetisme, conductivitat, clústers inorgànics, materials moleculars

Química Teórica y Computacional
Codi del grup: 024  Acrònim: QTC 
Química computacional, estructura i reactivitat química, ciència dels materials, nanociència i nanotecnologia, disseny racional de nous materials i sistemes biològics, efecte del medi i la pressió, anàlisi topològica de la densitat electrònica.

Química Quàntica
Codi del grup: 028 
Estudis teòrics sobre nanocristalls semiconductors, punts quàntics en presència de camps elèctrics i magnètics, sistemes model, confinament electrònic, condicions de contorn.

Química Bioanalítica
Codi del grup: 029  Acrònim: QBA 
Cromatografia líquida miceliada, cromatografia hidro-orgànica, electroforesi capil·lar, derivatizació, intercanvi de columnes, correlacions estructura funció, monitorització de drogues, anàlisi de substàncies prohibides, medicaments

Bioquímica Computacional
Codi del grup: 272 
Bioquímica computacional, simulacions moleculars, models multiescala QM/MM, dinàmica molecular, efectes cinètics isotòpics (KIE), efectes dinàmics, mecanismes de reaccions enzimàtiques, biocatalitzadors, inhibidors enzimàtics, biotecnologia, biomedicina.