UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

La informació s'ofereix classificada per centres docents i departaments als quals pertany la persona que actua com a coordinadora del grup.

Així mateix s'ha incorporat un cercador. Opcionalment es pot seleccionar com a camp de cerca el títol de les publicacions científiques del grup (en aquest cas recomanem utilitzar termes anglesos atès que la major part de les publicacions científiques són en aquesta llengua). Aquesta última opció proporciona un major rang de resultats.

Paraula de búsqueda:

buscar també en títols d'articles o llibres


Grups d'investigació

Facultat de Ciències Humanes i Socials


Dep. de Traducció i Comunicació

Comunicación y Relaciones Interculturales y Transculturales
Codi del grup: 095  Acrònim: CRIT 

Comunicació intercultural, immigració, etnografia de la comunicació

Géneres Textuals per a la Traducció
Codi del grup: 139  Acrònim: GENTT 
Traducció, comunicació especialitzada, gèneres d'especialitat, corpus, terminologia, fraseologia.

Unidades de Traducción de Tipo Fraseológico: Análisis Basado en Corpus Covalt
Codi del grup: 170 
COVALT corpus, corpus de traduccions valencianes, aspectes textuals i estilístics, fraseologia, col·locacions, concurrències, didàctica de la traducció.

Tecnologías del Lenguaje, la Terminología y la Traducción
Codi del grup: 180  Acrònim: TECNOLETTRA 
Lingüística aplicada, traducció, lingüística informatitzada, traducció automàtica, terminologia

Equipo de Corpus Comparables y Paralelos de Discursos Parlamentarios Europeos
Codi del grup: 193  Acrònim: ECPC 
Traducció, estudis traductològics de corpus, discursos parlamentaris, Parlament Europeu, parlaments nacionals, corpus paral·lels, corpus comparables, interfície de busques automàtiques, ideologies institucionals.

Traducción para los Medios Audiovisuales y Accesibilidad
Codi del grup: 200  Acrònim: TRAMA 
Traducció audiovisual, AVT, doblatge, subtitulació, voice-over, accessibilitat, teoria de les professions, models lingüístics, mitjans de comunicació, videojocs.

Traducció i Postmonolingüisme
Codi del grup: 288  Acrònim: TRAP 
Traducció, interpretació, sociologia, postmonolingüisme, multilingüisme, polítiques de traducció, normes de traducció, ideologia, l'altre, narratives, migració, traductors naturals, intèrprets naturals, aspectes professionals, habitus de traductors i intèrprets.

Dep. d'Història, Geografia i Art

Historia Moderna e Historia de América Latina
Codi del grup: 067  Acrònim: HisMoAL 

Història Moderna, història d’Amèrica colonial, història política de la monarquia hispànica, societat i noblesa, institucions borbòniques, història militar, estudis de gènere, història de la Corona d’Aragó i del Mediterrani, història local

Gabinete de Estudios Turísticos
Codi del grup: 073  Acrònim: GETUR 
Desenvolupament turístic integral, turisme.

Historia Social Comparada
Codi del grup: 076 
Classes socials, moviments socials, treball, interessos organitzats, Cuba, Carib hispà, Amèrica Llatina, esclavitud i abolició, propietat de la terra, historiografia.

Procesos Revolucionarios Liberales en España y México. De la Independencia al Estado-Nación
Codi del grup: 128 
Mèxic, processos revolucionaris liberals, segle XIX, Corts de Cadis, milícia nacional, Amèrica, federalisme.

Iconografía e Historia del Arte
Codi del grup: 146  Acrònim: IHA 
Història de l’art, art barroc, art americà, art valencià, art del renaixement, iconografia, emblemàtica, ceràmica, informes artístics, inventari, catalogació, digitalització d’imatges, restauració.

Estación de Climatología Aplicada
Codi del grup: 224  Acrònim: ECA 
Canvi climàtic, recursos hídrics, teledetecció, anàlisis mediambientals, impactes forestals, estacions meteorològiques, dendroclimatologia

Historia Antigua y Arqueología
Codi del grup: 226  Acrònim: ANTIQUA 
Món antic, Roma clàssica.

Investigación en Estudios Feministas y de Género
Codi del grup: 234  Acrònim: IF 
Dones, gènere, investigació feminista.

Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria
Codi del grup: 305  Acrònim: PRE-EINA 
Prehistòria, Paleolític, Mesolític, Neolític, Art Phehistòric

Dep. d'Estudis Anglesos

Group for Research on Academic and Professional Discourse
Codi del grup: 092  Acrònim: GRAPE 

Anàlisi del discurs multimodal, anglès acadèmic, discurs econòmic i dels negocis, discurs del turisme, el discurs de les enginyeries, discurs de les ciències de la salut, ensenyament i aprenentatge del discurs especialitzat, aprenentatge integrat de continguts i llengües a l'educació superior

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Inglesa
Codi del grup: 127  Acrònim: LAELA 
Lingüística aplicada, adquisició de llengües, llengües en contacte, pragmàtica de la interllengua, desenvolupament multilingüe infantil, educació multilingüe.

Literatura: Teoria i Aplicacions. Literatura Comparada
Codi del grup: 223  Acrònim: APLIT 
Literatura comparada, teoria de la literatura, didàctica de la literatura, metodologia de la investigació literària, estudis culturals, art

Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada
Codi del grup: 230  Acrònim: GReSCA 
Lingüística cognitiva, lingüística contrastiva, semàntica lèxica, semàntica conceptual, metàfora, metonímia, polisèmia

Dep. de Filologia i Cultures Europees

Lenguas y Culturas Europeas y Nuevos Lenguajes Literarios y Audiovisuales
Codi del grup: 083 

Interculturalitat, literatura, publicitat, periodisme, cultura catalana, Castelló

Sociolingüística
Codi del grup: 093 
Sociolingüística, variacionisme, llengües de contacte, interferència lingüística, canvi de codi, sociopragmàtica, cortesia, discurs polític

Grup de Recerca d'estudis Medievals Interdisciplinaris
Codi del grup: 242  Acrònim: GREMI 
Llengua i literatura medieval (llengües romàniques i anglès), història medieval, cultura i societat, traducció antiga i lingüística comparada.

Dep. de Ciències de la Comunicació

Desarrollo Social y Paz (Filosofía, Comunicación, Educación y Ciudadanía)
Codi del grup: 030 

Pau, conflictes, democràcia, desenvolupament, cooperació internacional, filosofia, educació, comunicació, psicologia social, cultura de pau, discurs, gènere, cine, eficàcia cultural.

Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual
Codi del grup: 160  Acrònim: ITACA 
Ràdio, televisió, fotografia, mitjans audiovisuals, doblatge, producció i realització multimèdia, anàlisi del text audiovisual.

Periodismo, Comunicación y Poder
Codi del grup: 218 
Periodisme, comunicació política, comunicació institucional, televisió, Internet, ràdio, polítiques de comunicació, anàlisi del discurs periodístic

Neuroengagement and Communication
Codi del grup: 273  Acrònim: ENCOM 
Neurociències, gestió intangible, reputació corporativa, marca, cultura cooperativa, responsabilitat social corporativa, dircom, publicitat, societat digital, perfils publicitaris, tendències creatives, estratègies de comunicació, influència social.

Comunicación y Cultura Científica
Codi del grup: 291  Acrònim: COM-CIENCIA 
Comunicació pública de la ciència, comunicació i cultura científica, emprenedoria i innovació, teoria i tecnologia de la comunicació, història de la ciència i la tecnologia, producció audiovisual, imatge científica, fotografia científica.

Observatorio de Contenidos y Plataformas Mediáticas
Codi del grup: 309  Acrònim: OBCOP 
Mitjans de comunicació, Plataformes digitals, streaming, Over The top (OTT); Comunicació, Programació, Continguts, Televisió, Cinema, Música, Videojocs, Premsa, Informació, Models de negoci, Digital, Convergent, Ecosistema, Sistema, Igualtat, Gènere, Diversitat, Audiència, Internet, Indústries Cultural i Creativa, Empreses tecnològiques, Tecnologia

Dep. de Filosofia i Sociologia

Sociologia i Metodologies d'Investigació Social. Desigualtats i Resistències
Codi del grup: 026  Acrònim: DESiRES 

Sociologia de la tecnologia, sociologia mediambiental, sociologia del gènere, sociologia urbana, actitud, àrea metropolitana, canvi social, aspectes socials, tecnologies de la informació, innovació tecnològica, dones i societat.

Ética Práctica y Democracia
Codi del grup: 033  Acrònim: EPyD 
Ètica empresarial, responsabilitat social empresarial, codi ètic, informes de sostenibilitat, informes de responsabilitat social empresarial, comitès d’ètica, auditoria ètica

Sociología del Envejecimiento
Codi del grup: 214 
Vellesa, envelliment, curs vital, política social

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Millora Educativa i Ciutadania Crítica
Codi del grup: 220  Acrònim: MEICRI 

Millora educativa, ciutadania crítica, inclusió, interculturalitat, cooperació, avaluació.

Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica
Codi del grup: 228 
Gènere, didàctica de la llengua i la literatura, pedagogia crítica.

Enfocament de la Diversitat com un Avantatge
Codi del grup: 259  Acrònim: ENDAVANT 
Diversitat educativa, necessitats educatives especials, orientació educativa i assessorament psicopedagògic, educació per a tots, educació d’adults, aprenentatge-servei, educació física, esport i inclusió social.

Grup d'Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia
Codi del grup: 294  Acrònim: GREAT 
Tecnologia educativa, Educació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Diversidad: Relaciones, Atención Educativa y Mejora Social
Codi del grup: 298  Acrònim: DREAMS 
Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), Trastorns de l’espectre autista (TEA), Necessitats específiques de suport educatiu, Atenció a la diversitat

Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències Socials
Codi del grup: 300  Acrònim: EPiCS 
Didàctica Ciències Socials, Patrimoni i educació, Paisatges històrics, Formació de mestres, TIC i Ciències Socials

Educación, Arte y Sociedad
Codi del grup: 303  Acrònim: EDARSO 


Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Hábitat Sonoro. Música, Imagen y Significado
Codi del grup: 217 

Patrimoni cultural, educació, música, so, hàbitat, mass media, televisió, cine, imatge, significat.

Enfocament de la Diversitat com un Avantatge
Codi del grup: 259  Acrònim: ENDAVANT 
Diversitat educativa, necessitats educatives especials, orientació educativa i assessorament psicopedagògic, educació per a tots, educació d’adults, aprenentatge-servei, educació física, esport i inclusió social.

Physical Activity, Fitness and Health
Codi del grup: 263  Acrònim: LIFE 
Salut, activitat física, condició física, son, alimentació, sedentarisme, qualitat de vida, risc cardiovascular, benestar psicològic, cognició, rendiment acadèmic

Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de les Ciències Experimentals
Codi del grup: 280  Acrònim: DIMATHEX 
Ensenyament-aprenentatge, didàctica de la matemàtica, didàctica de les ciències experimentals, coneixement didàctic dels mestres, horts escolars, història de l’educació, neuroeducació

Research in Visual Arts Education
Codi del grup: 289  Acrònim: RAVE 
Arts visuals en contextos educatius, art contemporàni, dibuix infantil, metodologies artístiques de investigació en educació basades en el arts, génere, imatge en moviment.

Educación, Arte y Sociedad
Codi del grup: 303  Acrònim: EDARSO 


Quality of life and sustainable development from music and the arts
Codi del grup: 304  Acrònim: Q-HEART 
Qualitat de Vida, educació, Arts, cultura, música, Històries de Vida, Polítiques Culturals, sostenibilitat, Gestió i màrqueting en Educació