investigacio detall investigacio

DGIEFMH - Dret, Gènere i Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

La trajectòria del grup de recerca, que va començar el 1992 amb l’estudi dels drets fonamentals, s’ha desenvolupat en els darrers quinze anys amb una atenció especial al dret a la igualtat efectiva de dones i homes, especialment en el dret constitucional, laboral i mercantil. La nostra investigació s’ha fixat en el tractament de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el dret internacional, europeu, estatal i autonòmic, comptant amb el finançament de l’Institut de la Dona (1998, 2000). El suport va ser renovat en els anys 2006 i 2007 per a confeccionar una base de dades en línia amb la normativa en matèria d’igualtat efectiva. També hem prestat atenció al dret a la protecció social de les dones víctimes de violència de gènere, en què hem comptat amb una subvenció de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Afers Socials (2005). Durant l’any 2007, a conseqüència de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, vam participar àmpliament en l’elaboració dels primers comentaris sistemàtics al text legal publicats a Espanya, vam presentar diverses contribucions que van analitzar el contingut i hem avaluat la seua eficàcia després del seu desè aniversari. Aquest any també es va començar el màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat, que ha superat deu edicions.