investigacio detall investigacio

AMEAP - Addicció, Memòria i Aprenentatge

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

La nostra recerca està enfocada a comprendre els efectes de les drogues d’abús en els processos d’aprenentatge i memòria. Un dels objectius principals de la nostra investigació és determinar els mecanismes neurobiològics i genètics subjacents a la recaiguda en el consum de drogues. Així, alguns dels nostres treballs estan enfocats a estudiar la neurofarmacologia de la reconsolidació i/o extinció de records patològics associats a drogues d’abús. Recentment ens hem centrat a estudiar el paper del sistema noradrenèrgic i la síntesi de lactat en l’extinció de records condicionats induïts per la cocaïna. Una altra de les nostres línies de recerca es basa en l’estudi de la implicació del sistema opioide en la neuroplasticitat i els efectes condicionats que indueixen les drogues d’abús. En l’aspecte comportamental utilitzem models animals de condicionament, tant pavlovians com instrumentals, com ara preferència de lloc condicionat, autoadministració de drogues o sensibilització psicomotriu. Els nostres estudis requereixen tècniques neurobiològiques com els marcadors immunohistoquímics i l’ús de la cirurgia estereotàxica per a estudiar en profunditat com s’alteren els circuits cerebrals o implicats en l’aprenentatge i la memòria després de consumir drogues. Així mateix, la nostra recerca implica l’ús d’animals outbred i inbred, així com l’ús, en alguns casos, d’animals modificats o seleccionats genèticament.