investigacio detall investigacio

ORGNANO - Nanomaterials Moleculars Orgànics amb Aplicacions Biomèdiques

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Els gels moleculars (supramoleculars) són materials tous sensibles a estímuls. El grup ha contribuït a la comprensió fonamental de la seua formació en mitjans orgànics i aquosos. A més, s’ha estudiat l’emergència de propietats catalítiques com a resultat de l’agregació supramolecular. Recentment, la investigació s’ha enfocat cap a la incorporació d’unitats fotoactives en els gels i en la seua preparació a escala nanomètrica, la qual cosa permet obtenir nanogels amb aplicacions biomèdiques.