investigacio detall investigacio

QOMCAT - Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Durant l’última dècada, el grup QOMCAT ha desenvolupat una intensa activitat investigadora en el camp de la química organometàl·lica i les aplicacions catalítiques dels complexos de metalls de transició basats en lligands carbè N-heterocíclic. Gran part d’aquesta activitat s’ha centrat en la preparació de catalitzadors millorats per a l’activació de molècules xicotetes, parant especial atenció a aquells processos que impliquen l’activació d’enllaços inerts, com ara C-H i C-F, i diòxid de carboni. Amb l’objectiu d’explorar les possibilitats que ofereixen els lligands carbè N-heterocíclic (NHCs), el grup QOMCAT ha utilitzat aquests lligands per a avançar progressivament des del disseny de catalitzadors senzills fins a desvelar la importància que les interacciones no-covalents d’apilament-p tenen en catàlisis homogènia. Es va arribar a aquesta conclusió estudiant el comportament catalític d’una sèrie de complexos amb lligands NHC funcionalitzats amb grups poliaromàtics, i demostrant que les seues propietats catalítiques eren diferents de les mostrades pels seus anàlegs sense aquests grups poliaromàtics. En establir la influència d’aquest efecte s’introdueix un nou paràmetre que cal tindre en compte a l’hora de dissenyar catalitzadors homogenis. En el transcurs dels nostres estudis dissenyem una gran varietat de lligands NHC decorats amb grups aromàtics, la qual cosa ens ha permès fer un pas més enllà i preparar molècules organometàl·liques tridimensionals amb cavitats interiors ben definides. Aquests complexos tridimensionals han sigut emprats amb èxit com a receptors moleculars per al reconeixement d’hidrocarburs policíclics aromàtics (PAHs) i ful·lerens. Aquests resultats són molt rellevants, atesa la toxicitat i consegüent impacte mediambiental que tenen els PAHs.