investigacio detall investigacio

CRIT - Comunicació i Relacions Interculturals i Transculturals

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Traducció i Comunicació

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El Grup interuniversitari CRIT (Comunicació i Relacions Interculturals i Transculturals) va començar la seua trajectòria investigadora, amb el canvi de segle, amb l'objectiu d'abordar l'estudi integral de les interaccions comunicatives cara a cara. Específicament va centrar la seua atenció en elements expressius relacionats amb el llenguatge no verbal, la distribució del temps conversacional i la cortesia verbal, que poden ser font de problemes de comunicació tan greus com els originats per qüestions estrictament lingüístiques. Després de diversos projectes dirigits a l'estudi dels problemes de comunicació intercultural en interaccions col·loquials, i al desenvolupament de programes didàctics sobre aquest tema, centrem la nostra atenció en les interaccions entre personal sanitari autòcton i pacients d'origen immigrant. El Grup ha tingut com a objectiu millorar la comunicació entre la població d'origen immigrant i la població autòctona, amb especial atenció a els/les professionals de la salut. Per a això s'han dut a terme diferents iniciatives formatives, s'ha publicat un curs de formació en comunicació intercultural, una guia transcultural d'atenció sanitària (amb dades específiques de les cultures sanitàries dels principals col·lectius d'immigrants residents a la Comunitat Valenciana) i s'ha promocionat la figura professional dels/les mediadors/es interlingüístics i interculturals en l'àmbit de l'atenció sanitària. El camp de la mediació ha sigut objecte d'estudi preferent en els últims projectes del Grup CRIT. Tots els projectes desenvolupats han emprat una metodologia eminentment empírica, basada en el registre audiovisual, transcripció i anàlisi d'interaccions comunicatives reals. A més, a propòsit de la mediació, s'han desenvolupat projectes d'investigació-acció, amb la col·laboració de mediadores professionals, la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, diversos hospitals públics de Castelló i València i diverses ONG, com Valencia Acoge o CEAR.