UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Enginyeria Química i Tecnologia de Materials

ChEMTECh

Ceràmica tradicional, ceràmica avançada, nanotecnologia, polímers, medi ambient, cinètica química, reactors químics, processos químics

Codi del grup: 094

Coordinació
Barba Juan, Antonio
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Química
Personal investigador Dedicació al grup
Amoros Albaro, Jose Luis 100 %
Clausell Terol, Carolina 100 %
Feliu Mingarro, Carlos 100 %
Gosalbo Nebot, Ana 100 %
Jarque Fonfría, Juan Carlos 100 %
Mestre Beltrán, Sergio 100 %
Monfort Gimeno, Eliseo 100 %
Moreno Berto, Arnaldo Vicente 100 %
Orts Tarí, María José 100 %
Sánchez Vilches, Enrique Javier 100 %
Sanz Solana, Vicente 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Cañas Recacha, Eugeni 100 %
Carnicer Cervera, Víctor 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Gargori García, Carina 100 %
Belda Peña, Adriana 100 %
Castellano Brull, Javier 100 %
Bautista Rabanal, Yolanda 100 %
Chamorro Morente, Sandra 100 %
Vicente Agut, Nuria 100 %
Palacios Tejero, Maria Dolores 100 %

Línies d'investigació

 • Ceràmica tradicional
  • Síntesi de pigments ceràmics per diferents vies (reacció entre sòlids a alta temperatura, combustió de solucions, hidrotermals,...)
  • Desenvolupament de productes ceràmics (rajoles) amb característiques tècniques millorades (antilliscant, alta conductivitat tèrmica i/o elèctrica, aïllament tèrmic, baixa densitat, regulació de la humitat, adsorció de contaminants, autoreparadors...)
  • Funcionalització de superfícies ceràmiques: bactericides, autonetejables, fotocatalítiques, reflectància solar alta...
 • Noves aplicacions de la ceràmica
  • Recobriments ceràmics sobre superfícies metàl·liques o ceràmiques mitjançant la tècnica de projecció per plasmà amb diverses aplicacions: resistència al desgast, barreres tèrmiques, implants, etc.
  • Decoracions de ceràmica per piròlisi d'aerosol
  • Membranes ceràmiques per a diferents aplicacions (reactors catalítics, reactors biològics de membranes, membranes d'intercanvi iònic per a electrodiàlisi,...)
  • Elèctrodes ceràmics per a l'eliminació de contaminants emergents i/o refractaris per electrooxidació
  • Ceràmiques amb propietats electromagnètiques
  • Desenvolupament de materials ceràmics bioactius
 • Nanotecnologia i tecnologies d'impressió
  • Optimització de propietats físiques utilitzant nanopartícules
  • Desenvolupament de materials híbrids orgànics/inorgànics i orgànics/orgànics/orgànics
  • Formulació de tintes inkjet per a ceràmica, vidre i tèxtil
  • Millora de l'adhesió de tintes i recobriments en vidre, polímers i fibres naturals
 • Polímers
  • Desenvolupament de sistemes termoestables amb propietats optimitzades (resistència a l'abrasió/erosió, resistència al foc, hidrofobicitat, conductivitat tèrmica, lliscament,...)
  • Pintures i recobriments amb fins funcionals (antifouling, fotocatàlisi, bactericida, conductivitat elèctrica,...)
  • Pintures i recobriments de curat UV
  • Sensors i recobriments amb resposta selectiva (termocròmic, piroelèctric, fluorescent,...)
  • Compostos amb resposta selectiva a les microones
 • Procés de fabricació
  • Disseny i formulació de mescles de matèries primeres per a la fabricació de productes ceràmics: rajoles, ceràmica blanca, ceràmica vermella, ceràmica d'alta tecnologia, etc.
  • Optimització del procés de fabricació a través de l'estudi i anàlisi de les seves diferents etapes: preparació de composicions, atomització, conformat, assecat, decoració, sinterització i mecanitzats
  • Anàlisi i caracterització de defectes de fabricació
 • Propietats dels materials
  • Reologia i estabilitat col·loïdal
  • Estudi d'additius per a suspensions
  • Caracterització superficial i microestructural: rugositat, superfície específica, porositat, grandària de porus, granulometria, etc.
  • Determinació de propietats mecàniques: resistència a la flexió, abrasió, duresa, rascat, etc.
  • Determinació de propietats tèrmiques: conductivitat tèrmica, difusivitat, capacitat calorífica
  • Determinació de propietats funcionals: permeabilitat, activitat fotocatalítica, bioactivitat, reflectància solar, brillantor, etc.
 • Medi ambient, salut laboral i energia
  • Aplicació de l'economia circular al procés de fabricació ceràmica ceràmic: ecodisseny, reutilització de residus procedents de la indústria ceràmica, recuperació de residus d'altres indústries, reutilització d'aigües residuals, etc.
  • Estudis d'anàlisi del cicle de vida per abordar els reptes mediambientals
  • Comunicació ambiental i ecoetiquetatge
  • Selecció i optimització de les millors tècniques disponibles en els processos industrials
  • Processos de separació avançada: tractament d'efluents amb membranes
  • Millorar l'eficiència energètica en els processos tèrmics i minimitzar les emissions de diòxid de carboni
  • Anàlisi d'emissió de contaminants gasosos i partícules de fonts difusa i canalitzada
  • Desenvolupament de plans de qualitat de l'aire en àrees industrials
  • Avaluació i minimització de l'exposició ocupacional a partícules de matèria respirable i/o sílice cristal·lina
  • Implementació de tecnologies per reduir la toxicitat de la sílice cristal·lina transpirable
  • Avaluació i minimització de l'exposició a nanopartícules en entorns de treball
 • Tecnologia de processos químics
  • Estudi d'operacions unitàries
  • Estudis cinètics de reaccions químiques
  • Disseny de reactors químics

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Caracterització del producte acabat
 • Estudi del procés de fabricació de ceràmica desenvolupant accions dirigides a un major control i automatització, major estalvi energètic i una reducció de la contaminació ambiental
 • Desenvolupament de nous productes ceràmics
 • Cerca de nous usos dels productes ceràmics
 • Assessorament i transferència de tecnologia, mitjançant l'aplicació i/o adaptació de tecnologies d'altres sectors a la ceràmica
 • Anàlisi i assajos de productes ceràmics i/o matèries primeres
 • Caracterització del producte acabat
 • Implantació de sistemes d'assegurament de la qualitat
 • Servei d'informació i documentació

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Patents de titularitat externa

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)