investigacio detall investigacio

EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Nombre de doctors: 14

Àrees d'aplicació:

El grup desenvolupa treballs de recerca fonamentals i aplicats en els camps relacionats amb l’energia elèctrica, l’electrònica i el control automàtic. Inclou professorat de les àrees d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica i d’Enginyeria Elèctrica, així com un professor de l’àrea d’Arquitectura de Computadors. El grup desenvolupa treballs de recerca bàsica i treballs aplicats en col·laboració amb empreses privades i altres institucions. El primer es realitza a través de projectes de recerca finançats públicament. Alguns exemples de projectes recents són: • Dimensionament i ús òptim de sistemes d’emmagatzemament d’energia en microxarxes i xarxes de distribució intel·ligents. • Desenvolupament d’algorismes de control de sistemes distribuïts implementables mitjançant estàndards industrials. • Estratègies d’estimació i control per a la minimització del cost energètic en processos amb pertorbacions variants i sotmesos a períodes tarifaris. • Desenvolupament i implantació d’un sistema de gestió energètica per a la millora de la resposta dinàmica d’un compensador-generador en aplicacions de microxarxes. La col·laboració amb empreses es realitza a través de contractes específics. Com a exemples de contractes amb empreses es poden citar: • Sistema de control d’un procés biològic d’una depuradora basat en la lògica borrosa. • Contracte de suport tecnològic UJI-Polymer Characterization SA per al desenvolupament d’una targeta electrònica de control i supervisió de temperatura. • Desenvolupament d’un relé electrònic de protecció. • Automatització del procés de protecció. • Automatització del procés d’elaboració i conservació en obra de provetes de formigó per al control de qualitat en la construcció.