UJI

Nuevos retos del Derecho Privado


Coordinació:
card Luis Martínez Vázquez de Castro

Dep. de Dret Privat

Nombre de doctors: 5

El grup d’investigació Nous Reptes del Dret Privat es dedica tant als temes clàssics del dret civil, com és el cas de determinades qüestions del dret patrimonial, el dret de la persona, família i successions, així com als reptes que estan sorgint arran de les noves tecnologies. En aquest sentit, el grup treballa temes com els aspectes civils del ciberassetjament escolar, la protecció de l’honor, la intimitat, la pròpia imatge i la protecció de dades en Internet, i la intel·ligència artificial, que es veuen plasmades en la producció científica del grup investigador.