UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Ètica Pràctica i Democràcia

EPyD

ètica, ètica aplicada, codis ètics i de conducta, auditories ètiques, Memòries de responsabilitat social, filosofia política, teoria de la democràcia, sistemes de participació

Codi del grup: 033

Pàgina web: http://eticaydemocracia.uji.es/

Coordinació
García Marzá, Vicente Domingo
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Filosofia i Sociologia
Personal investigador Dedicació al grup
Calvo Cabezas, Patrici 100 %
Feenstra, Ramón Andrés 100 %
Fernández Beltrán, Francisco José 100 %
González Esteban, Elsa 100 %
Medina Vicent, Maria 30 %
Ordóñez Roig, Vicente 100 %
Sanahuja Sanahuja, Rosa Ana 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
López González, José Luis 100 %

Línies d'investigació

 • Ètica pràctica
  • Ètica empresarial i responsabilitat social empresarial
   • Teoria del públic d’interès: com a eina metodològica, organitzacional i ètica, que permet a l’empresa ajudar a definir els interessos del seu públic d’interès i dissenyar processos de gestió dels valors intangibles i la seua responsabilitat econòmica, social i mediambiental
   • Responsabilitat social empresarial: en aquesta línia es treballa en dos fronts, d’una banda, la definició i la gestió de la RSE tant de grans empreses (multinacionals o globals) com de pimes. I, d’altra banda, l’estudi i anàlisi de les experiències existents (observatori) en matèria de RSE. En tot moment es presta atenció a la dimensió interna de la RSE, present especialment en la dimensió ètica dels recursos humans, com en la dimensió externa de la RSE, la relació de l’organització amb el seu públic d’interès extern
   • Comunicació de la RSE: entenent que la comunicació permet iniciar i millorar el procés de gestió de l’ètica i de la RSE, aquesta línia d’investigació se centra en tres fronts:
    • De quina manera poden conèixer les organitzacions empresarials les aspiracions i interessos del públic d’interès
    • De quina manera l’organització pot adquirir compromisos de satisfacció de determinades inquietuds del públic d’interès
    • De quina manera l’organització ret comptes del grau de compliment dels seus compromisos amb el públic d’interès
   • Instruments ètics de gestió de la RSE: en aquesta línia d’investigació es treballa en diferents eines i nous mecanismes que poden ajudar l’organització a gestionar la seua dimensió ètica. En aquest terreny es troben, per exemple: codi ètic i de conducta, codis de bones pràctiques, informes de RSE, comitè d’ètica, línia ètica, auditoria ètica, plans de comunicació interna i externa i programes de formació ètica
   • Disseny institucional: les institucions que configuren la societat civil (on també se situen les organitzacions economicoempresarials) inclouen un gran poder de transformació i crítica, per la cual cosa en aquesta línia de treball es realitza una anàlisi sistemàtica del paper i funció que realitza la dimensió ètica en les teories del disseny institucional. Aquesta línia es dirigeix a l’aplicació de la RSE a tota mena d’institucions, amb un especial èmfasi en l’administració pública
  • Ètica a les universitats i a la investigació (RSU-RRI)
   • Definició de la perspectiva ètica, tant de la RSU com de la RRI des dels avanços de les ètiques aplicades, desenvolupades en perspectiva discursiva
   • Definició de les eines i indicadors propis per a la gestió de l’ètica en les organitzacions universitàries i centres de recerca
   • Comunicació ètica de la RRI, on es treballa en dos aspectes principalment que possibiliten donar resposta a les dimensions de la RRI (responsible research and innovation):
    • Definició i implementació d’unitats de comunicació de la ciència, centrats tant en la seua definició com en la seua aplicació a l’àmbit de la recerca i innovació en context espanyol
    • Definició i implementació d’un sistema de gestió de l’ètica en els centres de recerca, el qual inclou tant unes directrius per a l’adequació i funcionament de l’oficina ètica com també manuals de bones pràctiques en les dimensions de la RRI
   • Ètica i transformació digital. Reptes ètics de les dades massives, intel·ligència artificial i Internet de les coses
  • Ètica de la publicitat i la comunicació
   • Estudi crític sobre els diferents models d’ètica aplicada, destinats a regular el sector publicitari: autoregulació, coregulació i regulació
   • Revisió dels models d’autoregulació existents:
    • Anàlisi de les eines d’autoregulació aplicades al sector publicitari tant prèvia a la publicació (codis i sistemes de copy advice) com a posterior a l’emissió d’anuncis (auditories com els jurats de publicitat)
    • Comparatives entre les diferents estructures i sistemes internacionals d’autoregulació publicitària (Especialment el Regne Unit, França, Països Baixos, Austràlia i Espanya)
    • Estudi sobre els nivells de resposta i participació que l’autoregulació aconsegueix per part de la ciutadania (així com els possibles motius que l’expliquen)
   • Estudi crític sobre les diferents tendències socials i científiques que afecten el sector publicitari i la seua dimensió ètica: consum responsable, contrapublicitat, monitoratge, neuromàrqueting, etc.
  • Neurociències i ètiques aplicades
   • Revisió crítica dels avanços de les investigacions de les neurociències. Endinsar-se en les aportacions i límits ètics dels avanços als àmbits pràctics com: neuromàrqueting, neurodret, neuropolítica, neuroeconomia, neuroorganització i neuroeducació
   • Reformulació de les ètiques aplicades a la llum dels avanços neurocientífics. Explorar les implicacions que tenen els avanços de la neuroètica i dels estudis neurocientífics en els àmbits pràctics per a repensar les ètiques aplicades o pràctiques
 • Filosofia política i democràcia
  • Models de democràcia participatius i deliberatius
   • Definició teòrica i conceptual dels models de democràcia
   • Reflexió i discussió al voltant de les tendències que afecten la democràcia en l’actualitat (desafecció ciutadana, abstenció electoral, indignació, mobilització social, etc.)
   • Identificació i discussió al voltant dels diversos models contemporanis de democràcia. Especialment, deliberatives, participatives, monitorades, de doble via, representatives-electorals i representatives aleatòries
   • Desenvolupament de propostes de participació democràtica: govern obert i canals de denúncia interna
  • Societat civil
   • Delimitació teòrica i conceptual del concepte de societat civil
   • Desenvolupament i discussió de la societat civil en relació a diferents models de democràcia (representativa, deliberativa, participativa, monitorada, etc.)
   • Disseny institucional en la societat civil: ètica del turisme i filosofia de la ciutat, en concret les ciutats intel·ligents
  • Governança global
   • Dins d’aquesta línia de treball s’investiga sobre les accions col·lectives que permeten establir institucions i normes internacionals per a fer front a les causes i conseqüències de problemes supranacionals, transnacionals o nacionals que es plantegen en les complexes societats actuals. Dos són els temes principals que es treballen:
    • Models que promoguen una relació equilibrada entre Estat, societat civil i mercat de l’economia
    • Definició de mecanismes per a la constitució d’una societat civil mundial, on els valors universals siguen compartits i des dels quals poder influir en la presa de decisions polítiques

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Assessorament i/o elaboració de codis ètics i de conducta: el codi ètic constitueix una carta de presentació de l’empresa davant de la societat i és, per tant, un element bàsic en la generació de confiança. El codi ètic ha de complir dues funcions bàsiques: constituir-se en un element clau per a la reputació de l’empresa i la seua diferenciació en el mercat; i constituir-se en un punt de referència intern per a la presa de decisions en l’empresa. El resultat és un document formal que recull els principals valors de l’empresa, així com una sèrie de recomanacions per a la seua integració, tant en l’àmbit de la comunicació com en la formació. En definitiva, el codi ètic és la personalitat de l’empresa
 • Assessorament i/o elaboració d’informes de responsabilitat per a diferents tipus d’organitzacions: prenent com a base teòrica la teoria de les parts interessades des de la visió de l’ètica discursiva. S’utilitza la metodologia del Global Reporting Initiative per a elaborar les memòries
 • Assessorament i/o elaboració de programes i plans de formació en ètica empresarial i organitzativa: formació a direcció i quadres de comandament intermedis sobre l’ètica en les empreses i en les organitzacions, del codi ètic propi de la seua empresa, dels diferents instruments de gestió ètica o temes concrets de l’empresa, com pot ser la direcció o lideratge per valors. El servei consisteix a ajudar l’empresa a generar una cultura corporativa impregnada dels valors i compromisos que l’organització posseeix
 • Assessorament en la constitució del comitè d’ètica organitzacional: el comitè d’ètica organitzacional té com a objectiu ser el referent en qualsevol conflicte ètic que es produïsca en l’empresa; a més permet, des d’aquest reorganitzar les polítiques i estratègies de l’organització, basant-se en els valors corporatius i els canvis que es produeixen en l’entorn economicosocial i ambiental
 • Realització d’informes de verificació i materialitat de les memòries de Responsabilitat: per a empreses o organitzacions que han realitzat el seu informe de RSE i desitgen mostrar als seus grups d’interessos que la informació que presenten ha estat contrastada per una entitat externa
 • Assessorament en l’establiment de la línia ètica per a rebre suggeriments, denúncies o alertes en matèria ètica

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)