Filosofía Política y Ética Empresarial

Ètica empresarial, responsabilitat social empresarial, codi ètic, informes de sostenibilitat, informes de responsabilitat social empresarial, comitès d’ètica, auditoria ètica

Codi del grup: 033

Coordinació
García Marzá, Vicente Domingo
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Filosofia i Sociologia
Personal investigador Dedicació al grup
Calvo Cabezas, Patrici 100 %
Feenstra, Ramón Andrés 100 %
Fernández Beltrán, Francisco José 100 %
González Esteban, Elsa 100 %
Ordóñez Roig, Vicente 100 %
Pallarés Domínguez, Daniel Vicente 100 %
Reverter Bañón, Sonia 40 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
López González, José Luis 100 %
Marquez Martínez, Domingo 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Gasent Albert, Mónica 100 %

Línies d'investigació

 • Ètica empresarial: cerca la intersecció entre el benefici econòmic i el benefici social.
 • Teoria dels stakeholders: com a eina metodològica, organitzacional i ètica, que permet a l’empresa ajudar a definir els interessos dels seus stakeholders i dissenyar processos de gestió dels valors intangibles i la seua responsabilitat econòmica, social i mediambiental
 • Responsabilitat social empresarial: en aquesta línia es treballa en dos fronts, d’una banda, la definició i la gestió de la RSE tant de grans empreses (multinacionals o globals) com de Pimes. I, d’altra banda, l’estudi i anàlisi de les experiències existents (observatori) en matèria de RSE. En tot moment es presta atenció a la dimensió interna de la RSE, present especialment en la dimensió ètica dels recursos humans, com en la dimensió externa de la RSE, la relació de l’organització amb els seus stakeholders externs
 • Comunicació de la RSE: entenent que la comunicació permet iniciar i millorar el procés de gestió de l’ètica i de la RSE, aquesta línia d’investigació se centra en tres fronts:
  • De quina manera poden conèixer les organitzacions empresarials les aspiracions i interessos dels seus stakeholders.
  • De quina manera l’organització pot adquirir compromisos de satisfacció de determinades inquietuds dels seus stakeholders.
  • De quina manera l’organització ret comptes del grau de compliment dels seus compromisos amb els stakeholders.
 • Instruments ètics de gestió de la RSE: en aquesta línia d’investigació es treballa en diferents eines i nous mecanismes que poden ajudar l’organització a gestionar la seua dimensió ètica. En aquest terreny es troben, per exemple:
  • Codis ètics
  • Codis de bones pràctiques
  • Informes de RSE
  • Comitès ètics
  • Auditoria ètica
  • Plans de comunicació interna i externa
  • Programes de formació
 • Disseny institucional: les institucions que configuren la societat civil (on també se situen les organitzacions economicoempresarials) enclouen un gran poder de transformació i crítica per la cual cosa en aquesta línia de treball es realitza una anàlisi sistemàtica del paper i funció que realitza la dimensió ètica en les teories del disseny institucional. Aquesta línia es dirigeix a l’aplicació de la RSE a tot tipus d’institucions, amb un especial èmfasi en l’administració pública.
 • Governança global: dins d’aquesta línia de treball s’investiga sobre les accions col·lectives que permeten establir institucions i normes internacionals per a fer front a les causes i conseqüències de problemes supranacionals, transnacionals o nacionals que es plantegen en les complexes societats actuals. Dos són els temes principals que es treballen:
  • Models que promoguen una relació equilibrada entre Estat, societat civil i mercat de l’economia
  • Definició de mecanismes per a la constitució d’una societat civil mundial, on els valors universals siguen compartits i des dels quals poder influir en la presa de decisions polítiques.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Assessorament i/o elaboració de codis ètics: el codi ètic constitueix una carta de presentació de l’empresa davant de la societat i és, per tant, un element bàsic en la generació de confiança. El codi ètic ha de complir dues funcions bàsiques: constituir-se en un element clau per a la reputació de l’empresa i la seua diferenciació en el mercat; i constituir-se en un punt de referència intern per a la presa de decisions en l’empresa. El resultat és un document formal que recull els principals valors de l’empresa, així com una sèrie de recomanacions per a la seua integració, tant en el camp de la comunicació com en la formació. En definitiva, el codi ètic és la personalitat de l’empresa.
 • Assessorament i/o elaboració d’informes de responsabilitat social empresarial: prenent com a base teòrica la teoria dels stakeholders des de la visió de l’ètica discursiva. S’utilitza la metodologia del Global Reporting Initiative per a elaborar les memòries.
 • Assessorament i/o elaboració de programes i plans de formació en ètica empresarial: formació a direcció i quadres de comandament intermedis sobre l’ètica en les empreses i en les organitzacions, del codi ètic propi de la seua empresa, dels diferents instruments de gestió ètica o temes concrets de l’empresa, com pot ser la direcció o lideratge per valors. El servei consisteix a ajudar l’empresa a generar una cultura corporativa impregnada dels valors i compromisos que l’organització posseeix.
 • Assessorament en la constitució del comitè d’ètica organitzacional: el comitè d’ètica organitzacional té com a objectiu ser el referent en qualsevol conflicte ètic que es produïsca en l’empresa; a més permet, des d’aquest reorganitzar les polítiques i estratègies de l’organització basant-se en els valors corporatius i els canvis que es produeixen en l’entorn econòmic-social-ambiental.
 • Realització d’informes de verificació i materialitat de les memòries de RSE: per a empreses que han realitzat el seu informe de RSE i desitgen mostrar als seus grups d’interessos o stakeholders que la informació que presenten ha sigut contrastada per una entitat externa.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16