investigacio detall investigacio

IRS Lab - Sistemes Interactius i Robòtics

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

IRS Lab representa un grup de recerca involucrat en diferents dimensions de la IA, a través del context denominat robòtica intel·ligent. IRS Lab participa activament en xarxes i societats científiques, nacionals i internacionals, així com en projectes de recerca amb un fort component tant en tècniques d'IA com de robòtica. La qualitat de la recerca en aquest context està avalada per un total de 40 publicacions, en revistes internacionals amb índex d'impacte i, un total de 10 tesis doctorals. Gran part d'aquests treballs estan relacionats amb les tesis doctorals desenvolupades fins a la data, incloent tècniques que van des del "aprenentatge profund" a la "reconstrucció d'imatges 3D", passant per la "planificació de l'adherència robòtic" o la "fusió d'informació sensorial ", entre altres. Com èxits recents, podem citar la signatura, per part de la rectora, del conveni de col·laboració amb el CERN (2018); La concessió de el projecte d'infraestructures finançat amb fons FEDER a través de la GVA (IDIFEDER / 2018/013); La concessió per la Comissió Europea del "Erasmus Mundus Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR)" i del projecte de recerca H2020-945320 (on l'IRS-Lab està treballant en el disseny de sistemes robòtics telecontrolats d'inspecció de canonades, sense o amb presència d'aigua. En aquest projecte es dissenya tot el sistema robòtic complet, incloent mecatrònica, programari encastat i sistema de control remot). En definitiva, la voluntat de l'IRS Lab s'orienta principalment, cap al progrés tecnològic, en el context dels sistemes d'intervenció, on l'accés d'un expert podria ser molt difícil, o fins i tot impossible (entorns submarins, radioactius, etc.). La destresa i coneixements de l'usuari expert permet, amb l'ajuda de sistema robòtic apropiat, ser estesa a entorns inaccessibles, per vocació de servei a la humanitat.